Логістика та управління ланцюгами поставок: поширення європейського досвіду

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.019G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: д. е. н., професор Крикавський Є.В., ., кафедра маркетингу та логістики к.е.н., доцент Чорнописька Н.В., ., кафедра маркетингу та логістики к.е.н., доцент Похильченко О.А., ., кафедра маркетингу та логістики к.е.н., доцент Гайванович Н.В., ., кафедра маркетингу та логістики к.е.н., доцент Леонова С.В., кафедра маркетингу та логістики к.е.н., доцент Довгунь О.С., кафедра маркетингу та логістики
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - знати: досвід європейських країн у застосуванні логістики та роль логістики у реформуванні економіки України; науково-практичні концепції та технології європейських компаній; засади функціонування ланцюгів поставок в контексті євроінтеграції; кращі зразки європейської логістичної практики; перспективи розвитку логістики та ланцюгів поставок в Європі та світі. - вміти: ідентифікувати вплив логістики у реформуванні економіки України; ідентифікувати вплив ланцюгів поставок з стратегічного та оперативного погляду в економіці країн ЄС; оцінювати результативність діючих ланцюгів поставок; імплементувати загальновизнані техніки та інструменти логістики та концепції управління ланцюгами поставок в процесі вирішення ситуаційних вправ та кейсів, базованих на прикладах діяльності вітчизняних та європейських компаній. Програмні результати навчання: РН: здатність продемонструвати базові знання з логістики та управління ланцюгами поставок РН: здатність продемонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування логістичних рішень РН: уміння виявляти і використовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ у логістиці РН: уміння застосовувати системний підхід в управлінні ланцюгами поставок, визначати «вузькі місця» та пропонувати управлінські рішення АіВ. Здатність адаптуватись до нових непередбачуваних ситуацій та приймати оперативні рішення АіВ. Спроможність продукувати креативні ідеї, самостійно та колективно виконувати професійні завдання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни спрямоване на формування у студентів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики та управління ланцюгами поставок через призму вивчення європейських логістичних стандартів та найкращих зразків європейської практики у галузі логістики, а також набуття вмінь і навичок адекватного логістичного мислення та логістичної поведінки при прийнятті логістичних рішень в сучасних умовах в контексті євроінтеграційних процесів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (60%): робота на практичних заняттях, виконання контрольної роботи. Підсумковий контроль (40%, залік): комп’ютерне тестування.
Рекомендована література: 1. Крикавський Є. Логістика та управління ланцюгами поставок: Підручник / Є. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 848 с. 2. Крикавський Є. Логістичні системи: Підручник / Є.В. Крикавський, Н.В. Чорнописька - Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2019. – 288 с. 3. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 340 с. 4. Krykavskyy Ye., Hayvanovych N., Pokhylchenko O., Leonova S., Dovhun O., Chornopyska N. V. Formation of future logistics landscape: Ukrainian case // Contemporary issues in economy: abstract book of the 11th International conference on applied economics, 17–18 June 2021, Torun, Poland. – 2021. – C. 94-95. 5. Krykavskyy Ye., Pokhylchenko O., Hayvanovych N. Supply chain development drivers in Industry 4.0 in Ukrainian enterprises. Oeconomia Copernicana. 2019. 10(2), Р. 273-290. DOI: https://doi.org/10.24136/oc.2019.014. URL: http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1571. 6. Krykavskyy Ye., Pokhylchenko O., Hayvanovych N. Digitalization of Supply Chains: New Paradigm. Contemporary Issues in Economy: Proceedings of the 10th International Conference on Applied Economics: Entrepreneurship and Management (Torun, Poland, 27–28 june 2019). Torun, 2019. P. 103-112. DOI: 10.24136/eep.proc.2019.4 (eBook). URL: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/55/57/86-2 7. Chornopyska N.V. Professional logistician’s portrait: marketing research/ Chornopyska N.V., Stasiuk K.Z. // Вісник Національного університету „Львівська політехніка” „Логістика”. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. - № 892. – С. 256-261. 8. Інтерналізація концепції зеленої логістики в ланцюгу поставок /Є.В. Крикавський, Н.В.Чорнописька/ Інноваційна логістика: концепції, моделі, механізми: Монографія / / За наук. ред. М.Ю. Григорак та Л.В. Савченко. – К: Логос, 2015. – С. 130-151. 9. Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. «Логістичний паспорт» України у глобальній конкуренції. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. - 2013.- №769 – С.324-331. 10. Крикавський Є.В. Наконечна Т.В. Від холодної логістики до ланцюгів холодних поставок / Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: «Логістика» 2016. № 846. – с. 79 – 84 11. Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Україна в глобальних ланцюгах поставок. Науковий журнал “Логістика: теорія і практика” Луцького національного технічного університету. – №1(2). - Луцьк. – 2012. – С. 92-101 12. Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Міжнародна логістика у формуванні «логістичного паспорта» України// Логистика: проблемы и решения. – №2 (81) март-апрель. - 2019. – С. 14-17. 13. Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістична інфраструктура// Логистика: проблемы и решения. – №1 (86) январь-февраль. - 2020. – С. 16-20. 14. Чорнописька Н.В. Якісні детермінанти вітчизняного ринку логістичних послуг/ Чорнописька Н.В., Болібрух Л.І. // Збірник наукових праць „Проблеми системного підходу в економіці” Національного авіаційного університету. - Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2019. - Випуск 5(73). Частина 2. – С. 166-172. DOI:https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-48. 15. European Framework for „Knowledge Triangle“ in the Logistics Sector: COMPENDIUM OF GOOD PRACTICES / Erasmus +, Framelog.pdf 16. Голдрат Е., Кокс Дж. МЕТА: Процес безперервного вдосконалення. – В-во: Наш формат, 2019, 448 с.