Китайська мова

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.012G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Ван Чжун Цзюнь
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті успішного навчання за програмою даного курсу очікується здобуття слухачами мовного рівня HSK1, який є базовим рівнем використання китайської мови у повсякденному житті. У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: 1.орфографію і правила читання фонетичної системи піньінь; основні ієрогліфічні ключі та графеми, володіти правилами написання ієрогліфів, знати структуру простого речення в китайській мові, мати уявлення про формування частин мови. 2. базовий лексичний матеріал за темами усного мовлення: «Як твої справи?», «Чим ти займаєшся?», «З якої ти країни?», «Скільки тобі років? », «Моя сім’я», «Мій день», «Що ти хочеш їсти? », «Я вмію розмовляти китайською». вміти: просто і зв’язано висловлюватися на знайомі теми або теми особистих інтересів; підтримувати бесіду на побутові теми.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Китайська мова, Ч. 2
Короткий зміст навчальної програми: Курс має практичне спрямування, надаючи студентам можливості набуття загальної комунікативної компетенції у користуванні китайською мовою. Навчання здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках знайомого загально-тематичного і ситуативного контексту. Курс складається із восьми тем на різну тематику, кожна із яких передбачає відповідні граматичні та усні теми.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль та залік. Методи оцінювання знань: усне та фронтальне опитування; письмове опитування; вибіркове усне опитування; виступи на практичних заняттях; тести. Залік: усне опитування; тестовий контроль. Разом за дисципліну 100 Поточний контроль (ПК) Аудиторна робота 60 Аудіювання 10 Читання 10 Мовлення 10 Письмо 10 Перевірка позааудиторного читання 10 Виконання лексико-граматичних тестів 10 Контрольна робота 40
Рекомендована література: 1. Новий практичний курс китайської мови: в 6 т. / Ліу Сюнь, Є.В Сирко. – Пекін: Пекінський лінгвістичний університет, 2007. Т. н. 1 – 252 с. 2. Основний підручник китайської мови. - 4. друк. – Пекін: Видавництво Пекінського університету мови та культури, 1995. – 212 с. 3. Китайсько-український словник / Колодко С. А., кафедра тюркології Інституту філології 6. Київського національного університету . — Київ: Вид. «Консультант». , 2004. — 1176 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).