Основи термінознавства

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.011G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Українська мова
Лектор: канд. філол. наук, доц. Теглівець Юлія Володимирівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • розуміння основних етапів розвитку галузевих терміносистем і термінознавства в Україні; • уміння виявляти лексико-семантичні особливості термінів української мови; • розуміння основних аспектів українського термінотворення і терміновжитку; • здатність виступати перед аудиторією, дотримуючись норм терміновживання та вимог наукового стилю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Українська мова (за професійним спрямуванням)
Короткий зміст навчальної програми: формування мовно-термінологічної компетенції майбутнього фахівця, укладання науково-технічних, навчальних, довідкових текстів з урахуванням особливостей історичного формування й теперішнього стану української термінології як підсистеми української літературної мови.
Методи та критерії оцінювання: залік: поточний контроль: 100 балів (усне опитування, контрольні роботи).
Рекомендована література: 1. Основи термінознавства: навч. Посібник/ С.З. Булик-Верхола, Г.В. Наконечна, Ю.В. Теглівець.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 192 с. 2. Кочан І.М. Теоретичні засади вироблення термінологічних стандартів в українській мові // Мова і культура нації. – Львів, 1991. – С. 40-49. 3. Наконечна Г.В. Українська науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення. – Львів: Кальварія, 1999. – 110 с. 4. Термінологічна лексика в системі професійного мовлення: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / Укл.: Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, М.В. Гнатюк, Н.І. Голубінка, Н.З. Дрівко, З.Й. Куньч, О.Г. Литвин, І.Б. Ментинська, Г.В. Наконечна, А.Я. Середницька, Ю.В. Теглівець, І.Д. Шмілик. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 92 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).