Риторика

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.010G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Українська мова
Лектор: канд. філол. наук, ст. викладач Харчук Лілія Валеріївна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ознайомитися зі здобутками світової риторики; знати основні етапи становлення і розвитку риторики в Україні; опанувати основні аспекти психології та культури мовного спілкування; вміти аналізувати особливості різних форм спілкування людей у колективі; ? знати відмінності між різними видами промов; ? осягнути теоретичні засади підготовки усного публічного виступу; ? володіти навичками ведення нарад, дискусій, виголошення промов;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Українська мова (за професійним спрямуванням)
Короткий зміст навчальної програми: основні етапи розвитку риторики, історичні традиції риторики; статус сучасної риторики; основні аспекти психології та культури мовного спілкування, теоретичні засади підготовки промови та інших публічних виступів, особливості різних форм публічного чи професійно-ділового спілкування
Методи та критерії оцінювання: залік: поточний контроль: 100 балів (усне опитування, контрольні роботи)
Рекомендована література: 1) Риторика: підручник/ Зоряна Куньч, Галина Городиловська, Ірина Шмілик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 496 с. 2) Риторичний практикум: навч . посібник/ З.Й. Куньч,Г.П. Городиловська, Я.Б. Турчин, О.Г. Литвин, Н.І. Голубінка, Т. Я. Конівіцька, І.Б. Ментинська. Львів. ВидавництвооЛьвівськ політехніки, 2018. 212 с. 3) Куньч З.Й. Українська риторика: Історія становлення і розвитку: Посібник для студентів економічних та гуманітарних спеціальностей. – Львів, 2011. – 160 с. 4) Тестові завдання з риторики для студентів / уклад. З.Й. уньч, Г.П. Городиловська, Г.Л. Вознюк, Н.І. Голубінка, І.Д. Шмілик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015, – 44 с. 5) Підготовка до публічного виступу: метод. рекомендації з риторики / З.Й. Куньч, Г.П. Городиловська, Н.І. Голубінка, І.Д. Шмілик.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014, – 56 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).