Роль релігії в сучасному інформаційному суспільстві

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.009G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Філософія
Лектор: Доцент Кадикало Андрій
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Завдання вивчення дисципліни: надання студентам об’єктивної та сучасної інформації в галузі досліджень виникнення та функціонування релігії як особливої форми світосприйняття; продемонструвати студентам актуальність досліджень впливу релігії на історію, соціум та людину У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: - психічні, соціальні та історичні причини виникнення релігії; - відмінності між різними релігійними переконаннями та їх вплив на сучасну політику та соціальні процеси; - про конфесійну ситуацію в Україні на початку ХХІ століття та можливі шляхи вирішення релігійних конфліктів. вміти: - порівнювати чинники, що визначають характер і функціонування різних типів релігії; - аналізувати вплив релігійних факторів на соціальну картину тих чи інших націй, етносів, країн - формувати навички, що вможливлюють практичне розв’язання релігійних конфліктів на основі конституційно-правових норм, свободи совісті; - розрізняти політичні та релігійні причини, що формують сучасну релігійну картину світу та впливають на міжнародну політику;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізіт: історія світової та української культури, політологія. - Кореквізіт: філософія.
Короткий зміст навчальної програми: Проблеми духовності сучасного суспільства. Релігія як культурно-освітнє явище:інформаційний вимір. Чи можна вважати сучасними найавторитетніші релігії нашого часу? Становище релігії в сучасному суспільстві, її внутрішній та зовнішній стани. Релігія та релігійна свідомість: нові прояви і тенденції.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, тести, контрольна робота. - Заліковий контроль (60%).
Рекомендована література: 1. Кадикало А.М. Становище релігії в сучасному суспільстві, її внутрішній та зовнішній стани. Конспект лекції. – Львів, 2013. 2. Карівець І.В., Кадикало А.М. Функціонування і розвиток релігії та релігійної свідомості: нові тенденції. Конспект лекції. – Львів, 2014. 3. Релігієзнавство. Навч. посібник / За ред. І.М. Сурмай.- Львів, 2004 4. Черній А.М. Релігієзнавство. Посібник. – Київ, 2003.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).