Термодинаміка і теплопередача

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.025
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: ст. викладач Юрасова Оксана Георгіївна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – знати основні закони технічної термодинаміки і теплотехніки та особливості реалізації термодинамічних циклів, як основи теплоенергетики та теплових двигунів. - вміти розробляти , планувати та організовувати теплотехнологічні процеси, - мати уявлення про основні напрямки розвитку і перспективи практичного застосування теплотехнічних задач,пов’язаних з передачею теплоти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вища математика; Хімія; Фізика
Короткий зміст навчальної програми: Робоче тіло. Термодинамічні параметри. Термодинамічний процес. Ідеальний газ. Суміш ідеальних газів. Поняття про теплоту та роботу. Внутрішня енергія газу. Робота газу. Робоча діаграма. Перший закон термодинаміки. Теплоємність газів. Залежність теплоємності від характеру процесу . Ентальпія газу. Поняття про ентропію. Теплова діаграма. Аналіз термодинамічних процесів ідеального газу. Політропний процес. Робочий процес поршневого компресора. Оборотні та необоротні процеси. Кругові процеси. Другий закон термодинаміки. Прямий і зворотній цикли Карно. Цикли двигунів внутрішнього згоряння Термодинаміка газових та парових потоків. Види теплообміну. Теплопровідність. Закон Фур’є. Конвективний теплообмін. Променистий теплообмін. Складний теплообмін. Теплопередача. Основні види теплообмінних апаратів та основи їх розрахунку
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування • Підсумковий контроль (70%), контрольна робота
Рекомендована література: 1. Драганов Б.Х.,Долінський А.А., Міщенко А.В., Письменний Є.М.Теплотехніка: Підручник, - Київ; «ІНКОС», 2005, - 504 с. 2. Швець І.Т. Теплотехніка. –К.:Вища школа, 1980. -585с. 3. Алабовский Н., Недужий И. Термодинамика и теплопередача.-М.: Энергия, 1989.-275с. 4. Константінов С.М. Технічна термодинамика. -К.: Політехніка. –2001. -368с.