Трудове право

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.026G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Лектор: У.П. Бек
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни, студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: Програмні результати навчання (ПР): ПР2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. ПР4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. ПР15. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. ПР16. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. ПР17. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. ПР18. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. ПР19. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. ПР20. Знати категоріальний апарат юридичної науки. ПР21. Знати механізм реалізації прав та свобод людини. ПР23. Аналізувати і правильно застосовувати норми матеріального та процесуального права. ПР29. Аналізувати ситуативні фабули та вирішувати юридичні задачі. КОМ 4. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту. Автономія і відповідальність (АіВ). AiB1 Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ3 Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4 Здатність демонструвати розуміння чинного законодавства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Українська мова (за професійним спрямуванням) Історія державності та культури України Філософія
Короткий зміст навчальної програми: Зміст навчальної дисципліни становить поняття, предмет, метод та система трудового права України, функції та основні принципи трудового права, джерела трудового права, суб’єкти трудового права, трудовий договір, порядок прийому на роботу, зміна умов трудового договору, припинення трудового договору, правове регулювання зайнятості та працевлаштування Правові засади соціального діалогу, правове регулювання робочого часу, час відпочинку за трудовим правом, правове регулювання оплати праці, трудова дисципліна, дисциплінарна відповідальність за трудовим правом, матеріальна відповідальність сторін трудового договору, трудові спори та порядок їх вирішення.
Методи та критерії оцінювання: В умовах використання інтерактивних технологій, заняття проводяться в активних і творчих формах. Проблемні й оглядові лекції, «активні» семінари з елементами «ділової гри», тренінги, заняття із застосуванням комп'ютерно-комунікаційної складової. Основними маркерами організації освітнього процесу з навчальної дисципліни «Трудове право», є формування компетентностей, розвитку компетентностей, перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей, корекції основних компетентностей, комбіновані, інтерактивні, інтегровані заняття (заняття «дискусійна група», заняття з навчанням одних студентів іншими), заняття формату «прес-конференції», ділові ігри, форуми, брифінги, квести, тощо. Для формувань уміння та навичок застосовуються методи навчання: вербальні/словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда); наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація); практичні (проведення експерименту, практики); пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний (передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння студентами); репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного роду завдань за зразком; метод проблемного викладу; частково-пошуковий або евристичний; дослідницький. Методи діагностики знань, опосередком яких визначають рівень досягнення запланованих пізнавальних результатів з навчальної дисципліни «Трудове право», наділені прозорими критеріями оцінювання, забезпечують об’єктивний поточний та підсумковий контролі. Під час контрольних заходів застосовується система об’єктивної оцінки знань, навичок та умінь, зокрема, з використанням інноваційних технічних засобів, інтерактивних платформ. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Трудове право» - для проміжного і підсумкового контролю знань студентів, є складовими навчально-методичного комплексу, входять до пакетів кваліфікаційних завдань з дисципліни. Засобами діагностики знань (успішності навчання, якісних та кількісних показників) виступають: проведення поточного і підсумкового контролю знань студентів. Поточний контроль знань є органічною частиною всього навчального процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) навчального матеріалу з дисципліни «Трудове право». Оцінювання знань студентів на основі даних поточного контролю, відбувається за допомогою моніторингу активності роботи під час вивчення програмного матеріалу дисципліни, включаючи відповіді на семінарських заняттях, підготовка доповідей, повідомлень та аналітичних матеріалів тощо. Поточний контроль проводиться з метою вияснення готовності студентів до занять у таких форм: фронтального стандартизованого усного опитування студентів за основними питаннями дискурсу; фронтальної перевірки виконання індивідуальних завдань; виклику окремих студентів для самостійного розв'язування практичних завдань чи ситуацій (казусів); бліц - опитування, що являє собою або суцільне опитування всіх присутніх студентів або вибіркове опитування частини присутніх. Самостійна та індивідуальні робота студентів передбачає цілеспрямований пошук ефективних способів вивчення дисципліни «Трудове право», свідоме ставлення та послідовність в роботі, вміння використовувати наявну літературу і нормативну базу, планувати власну роботу. Самостійна робота студента - робота за певним переліком тем (завдань), відведених на самостійне вивчення, забезпечених навчально-методичною літературою (НМК, навчально-методичними посібниками) та рекомендаціями, контрольована у виді тестових завдань, контрольних робіт, колоквіумів, рефератів, звітів. Формою семестрового контролю результатів навчання студента з навчальної дисципліни «Трудове право» за семестр є заліковий контроль, який проводиться у формі заліку за накопичувальною системою в терміни, передбачені графіком навчального процесу (для студентів денної форми навчання) та заліку (письмова та усна компоненти) (для студентів заочної форми навчання). Залік з навчальної дисципліни «Трудове право» проводить лектор за можливою участю асистента чи іншого викладача, який проводив практичні заняття з дисципліни. Критерії оцінювання розроблені за чотирибальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») з урахуванням повноти і правильності виконання завдань та обов’язковим переведенням оцінок у шкалу ECTS і 100-бальну шкалу Університету для оцінювання інтегрованих знань студентів із кожного модуля. Із загального обсягу студент правильно виконує 91 – 100 % завдань. Оцінка «добре» – коли студент володіє програмним матеріалом; грамотно і по суті викладає його; не допускає суттєвих помилок у відповіді на запитання; правильно використовує теоретичні положення і володіє необхідними навиками з узагальнення й систематизації матеріалу що вивчається. Із загального обсягу студент правильно виконує 72 – 90 % завдань. Оцінка «задовільно» – коли студент засвоїв основний матеріал поверхово, але не знає окремих деталей; допускає неточні відповіді чи недостатньо чіткі формулювання; порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу та має певні труднощі в узагальненні й систематизації матеріалу, що вивчається. Із загального обсягу студент правильно виконав 53 – 71 % завдань. Оцінка «незадовільно» – коли студент не знає значної частини програмного матеріалу; допускає суттєві помилки у його викладі; не здатний узагальнити навчальний матеріал. Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 53 % завдань. Знання студентів під час поточного контролю на практичних (семінарських) заняттях оцінюються таким чином: – усна відповідь – оцінка від «задовільно» до «відмінно»; – доповнення з місця до усної відповіді на підставі аналізу рекомендованої літератури та нормативно-правових актів – оцінка від «задовільно» до «відмінно».
Рекомендована література: 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text. 3. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text. 4. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text. 5. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text. 6. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України 03.03.1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80#Text. 7. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text. 8. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text. 9. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text. 10. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text. 11. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності: Постанова КМУ від 19.03.1993 р. URL:. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203-93-%D0%BF#Text. 12. Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору: Постанова КМУ від 19 березня 1994 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF. 13. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена Міністерством праці, Мінюстом, Мінсоцзахисту 29.07.1993 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93. 14. Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науковопедагогічним працівникам освіти та науковим працівникам: Постанова Кабінету Міністрів України, 14.04.1997 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF 15. Про затвердження Порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості: Постанова КМУ від 28.06.1997 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/634-97-%D0%BF 16. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників: Наказ Міністерства соціального захисту від 29.07.1993 № 58. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93#Text. 17. Інструкція про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності: Наказ Міністерства охорони здоров‘я України від 14.04.1995 р. № 66. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0270-95#Text. 18. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: / Наказ Міністерства фінансів України від 13.05.1998 р. № 59 URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98#Text . 19. Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2006 р. № 359. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0359203-06#Text. 20. Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу: Наказ Мінпраці та соціальної політики від 19.04.2006. № 138 URL.: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0138203-06#Text. 21. Методичні рекомендації щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) з метою захисту прав працівників: Рекомендації ФПСУ від 11.08.2015 р. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0002580-15#Text. 22. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92#Text. 23. Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.1997 р. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93#Text.