Хімія

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.030
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Фізична, аналітична та загальна хімія
Лектор: доцент, к.т.н. Коваль Ірина Зеновіївна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання основних хімічних елементів та їх сполук; • вироблення навичок самостійного виконання хімічних дослідів, узагальнення; експериментальних фактів та формування висновків; • співставляти фізичні і хімічні властивості, практичне значення неорганічних речовин; • знання основи будови атома та молекули, зв’язок між енергією електронів в атомі та будовою молекул і їх властивостями; • засвоєння основних законів хімії та вміння їх застосовувати для практичних цілей, тобто оволодіння технікою розрахунків та рішення простих задач з експериментальної хімії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Вища математика, • Загальна фізика, • Біологія, • Географія.
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття і терміни хімії. Закони хімії. Будова атома та зв’язок з періодичною системою. Взаємодія між класами неорганічних речовин. Теорія електролітичної дисоціації та гідроліз. Окисно-відновні реакції. Енергетика хімічних реакцій. Хімічна кінетика і рівновага. Енергія іонізації і споріднення до електрону. Загальні властивості металів. Ряд активності металів. Природні сполуки металів. Електрохімічні процеси. Гальванічний елемент. Електроліз з розчинним і нерозчинним анодом. Використання електролізу в техніці. Корозія металів. Методи захисту від корозії. Хімічні реакції в природі та використання хімічних речовин і матеріалів у сучасній техніці.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід - залік): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Н.В.Романова. Загальна та неорганічна хімія. К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002. - 480с. 2. Г.А.Корчинський. Хімія. Вид-во “Поділля-2000”, 2002. -340с. 3. Загальна хімія. /Навчально-методичний посібник та приклади розв'язування типових задач з найважливіших розділів курсу/ за редакцією д.х.н., проф. Никипанчука М.В., Львів, НУ “Львівська політехніка”, 2001. – 154с. 4. Б.Я.Котур. Хімія. Практикум.: Навч. посібник. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, Львів, 2004. - 237с.