Екологія

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.027G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: К.т.н., доцент Петрушка К.І.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПР 13. Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі природничих наук та бути здатним застосовувати їх до професійної діяльності на межі предметних галузей. ПР30. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень, демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення та уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економіка в галузі Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
Короткий зміст навчальної програми: Основні положення сучасної екології. Загальні закономірності розвитку біосфери. Види забруднень довкілля промисловими виробництвами. Вплив факторів на здоров’я людини. Способи боротьби із промисловими забрудненнями. Утилізація твердих відходів виробництва та споживання. Види екологічних нормативів. Види екологічного контролю в Україні.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль, усне опитування, контрольна робота (40%); підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за загальною ред. О. Є. Пахомова; худож.-оформлювач Г. В. Кісель. — Харків: Фоліо, 2014. — 666 с. Загальна екологія : підручник / Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов, А.М. Волох ; вид. друге випр. і доп. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 352 с. Худоба В. Екологія : навч.-метод. посіб. / Володимир Худоба, Юлія Чикайло. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 92 с. Дячок В.В., Попович О.Р., Захарко Я.М. Основи екології .// Друкарня академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, 2008.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).