Гідравліка і нафтогазова гідромеханіка

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.061
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: Дмитерко петро Романович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати алгоритм організації виконання робіт в процесі проектування об'єктів нафтогазової галузі; - здійснювати збір, обробку, аналіз і систематизацію інформації в області виконання робіт; визначати принципові відмінності в підходах до проектування технічних об'єктів, систем і технологічних процесів; - використовувати основні закони природничо-наукових дисциплін; - РН 10. Прогнозувати та аналізувати фізико-хімічні властивості нафти і газу в процесах їх видобування, транспортування та зберігання.. - РН 11. Розраховувати параметри гідрогазодинамічних процесів, які супроводжують рух нафти і газу та технологічних рідин в пласті/свердловинах/промислових і магістральних трубопроводах із застосуванням законів термодинаміки, гідравліки і газової динаміки та сучасних методик відповідних розрахунків - РН 12 Здійснювати розрахунки технологічних параметрів нафтогазових свердловин, систем підготовки нафти і газу, промислових та магістральних газонафтопроводів, газонафтосховищ із застосуванням відповідних математичних та інженерних методів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити - Фізика - Технічна механіка кореквізити - Математичне моделювання напруженого деформованого стану нафто-газосховищ та труб - Хмічні властивості нафти і газу та основи технології їх переробки
Короткий зміст навчальної програми: Лекція 1. Загальні відомості про рідину Лекція 2. Гідростатика Лекція 3. Кінематика та динаміка рідин (гідродинаміка) Лекція 4. Режими течії рідини і гідравлічні опори Лекція 5. Місцеві опори Лекція 6. Витікання рідини з отворів та насадок Лекція 7. Гідравлічний розрахунок трубопроводів Лекція 8. Неусталений рух рідини в трубах
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з дисципліни проводиться відповідно до робочого навча-льного плану у вигляді поточного та екзаменаційного контролів. Порядок визначає проце-дуру проведення оцінювання навчання здобувачів, за результатами виконаних практичних завдань та за результатами виконання завдань самостійної роботи (контрольної роботи (ро-біт). Оцінюванні рівня володіння студентом навчальним матеріалом дисципліни здійснюєть-ся за результатами поточної успішності. Поточна успішність з дисципліни оцінюється від 0 до 100 балів включно. Загальна кількість балів, яку набирає студент за результатами всіх видів поточного контролю, виставляється окремою колонкою в «Журнал оцінок» ВНС дисци-пліни на останньому аудиторному занятті, доводиться до відома студента і вноситься до еле-ктронної бази даних обліку успішності (відомість, залікова книжка). Поточний контроль - 50 балів Заліковий контроль - 30 балів Усна компонента - 10 балів Разом 100 балів
Рекомендована література: 1. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи : навчальний посібник / Ю. А. Бурєнніков, І. А. Немировський, Л. Г. Козлов. - Вінниця : ВНТУ, 2013,- 273 с. ISBN 978-966-641-518-2 2. Електронний навчально-методичний комплекс "Гідравліка і нафтогазова гід-ромеханіка" для студентів спеціальності 185 ««Нафтогазова інженерія та технології»» https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=12861/Укладачі: Дмитерко П. Р. 3. Омельченко О.В., Цвіркун Л.О. Гідравлічні машини : навч. посіб. Кривий Ріг: Дон-НУЕТ, 2020. 100 с. 4. Modi P.N., Seth S.M. Hydraulics and Fluid Mechanics Including Hydraulics Machines. Standard Book House, 2017. — 1420 p. — ISBN 978-81-89401-26-9. 5. Пелевін Л.Є., Комоцька С.Ю., Балака М.М. Гідравліка, гідроприводи та гідропневмо-автоматика. Навчальний посібник. — Київ: Київський національний університет будівницт-ва і архітектури (КНУБА), 2012. — 120 с. 6. Гідравліка : навчальний посібник / М. П. Андріїшин, Л. В. Возняк, Р. Ф. Гімер та ін. ; за ред. Р. Ф. Гімера. — Івано-Франківськ : Факел, 2000. — 253 с. — ISBN 966-7327-14-0