Сучасні трубопровідні матеріали та їх зварність

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.065
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: К.т.н., доц. Палаш Р.В.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами з професійних питань усно і письмово, мати навички роботи з іноземними технічними виданнями. - Знаходити необхідну інформацію в науковій та довідковій літературі, базах даних, Інтернет та інших джерелах, оцінювати, інтерпретувати та застосовувати цю інформацію. - Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання інженерних та управлінських задач, пов’язаних з реалізацією базових нафтогазових технологій технології діагностування ресурс об’єктів нафтогазового комплексу, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу. - Застосовувати базові поняття та методи фундаментальних і прикладних наук для розв’язання спеціалізованих задач в нафтогазовій інженерії. - Аналізувати та оцінювати технічний стан елементів технологічного обладнання нафтогазових об’єктів засобами технічного діагностування в промислових і лабораторних умовах. - Доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, власний досвід та аргументацію з питань нафтогазової інженерії і дотичних проблем. - Аналізувати вплив вихідних показників на функціональні властивості трубопроводів, розраховувати і обґрунтовано призначати технічні вимоги до точності виготовлення, вибирати методи і засоби контролю, системно аналізувати і вирішувати основні задачі з управління якістю продукції. - Знання основних методів дослідження та аналізу навантажень, переміщень, напружено-деформованого стану в елементах конструкцій, методів проектних та перевіркових розрахунків виробів. - Уміння аналізувати і формувати вимоги до трубопровідних матеріалів і покрить трубопровідних систем. Виконувати вибір оптимальних методів контролю якості та нанесення покрить. - Навички вербального та письмового презентування практичних розробок в напрямку нафтогазових технологій та інженерії. - Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. - Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Матеріалознавство та технології конструкційних матеріалів. кореквізити: Математичне моделювання напружено-деформованого стану нафто-газосховищ та трубопроводів. Корозія та захист від корозії газо-нафтопроводів, Діагностика конструкцій нафтогазового комплексу.
Короткий зміст навчальної програми: Зварність матеріалів; дефекти у зварних з’єднаннях, холодні тріщини у зварних з’єднаннях сталей та оцінка схильності до їхнього утворення; тріщини повторного нагрівання; гарячі тріщини і оцінка стійкості до їх утворення; крихке руйнування і методи оцінки схильності до нього.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань у студентів відбувається за такими методами: 1. Проведення поточного експрес – контролю засобами віртуального навчального середовища або тестами, усним опитуванням, оцінкою активності та внесених пропозицій. 2. Захист лабораторних робіт в усній формі шляхом опитування теоретичного матеріалу за темою роботи та методикою її виконання або Захист лабораторних робіт в письмовій формі шляхом тестування в мережі віртуального навчального середовища за темою роботи. 3. Виконання і захист контрольної роботи за матеріалом курсу 4. Підсумковий експрес-контроль шляхом тестування та усної компоненти
Рекомендована література: - Сливінський О.А. Здатність до зварювання конструкційних матеріалів. Київ. 2009 -295 с. - Палаш В.М. Металознавчі аспекти зварності залізовуглецевих сплавів: Навч. посібник. – Львів: КІНПАТРІ, 2003. -236 с. - В.В. Підгаєцький. Пори, включення і тріщини в зварних швах. Київ, Техніка. – 1970. 236 с. - Квасницький В.В. Теорія зварювальних процесів. Дослідження фізико-хімічних і металургійних процесів та здатності металів до зварювання. — Миколаїв: УДМТУ, 2002. – 181 с. - Палаш В.М., Палаш Р.В. Зварювання та наплавлення чавунів: навч. Посібник. – Львів, Бадікова Н.О., 2017. – 178 с. - Коперсак В.М. Теорія процесів зварювання: текст лекцій, ч. 1. К.: НТУУ «КПІ», 2005. – 135 с.