Математичне моделювання напружено - деформованого стану нафтогазосховищ та трубопроводів

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.063
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: Максимович О.В.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Демонструвати знання й розуміння основних концепцій, принципів, теорій пружності та механіки ґрунтів і використовувати їх на практиці Володіти основними методами розробки математичних моделей в газотранспортній промисловості Поєднувати методи математичного та комп'ютерного моделювання з неформальними процедурами експертного аналізу для пошуку оптимальних рішень. Вміти застосовувати сучасні технології програмування та розроблення програмного забезпечення, програмної реалізації чисельних алгоритмів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Монтажно–зварювальні роботи при спорудженні трубопроводів і конструкцій Механіка руйнування металоконструкцій Хімічні властивості нафти і газу та основи технології їх переробки
Короткий зміст навчальної програми: У результаті вивчення курсу поглиблюються знання та вміння із оцінювання напружено-деформованого стану трубопроводів і газосховищ на основі підходів теорії пружності з використанням прикладних математичних пакетів
Методи та критерії оцінювання: Критерії оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення навчального матеріалу модуля у 100-бальній шкалі та шкалі ECTS: поточний контроль - 30, екзамен - 70.
Рекомендована література: Саврук М. П.—Двумерные задачи упругости для тел с трещинами / Киев : Наук, думка, 1981.—324 с. Lekhnitskii SG. Anisotropic plates. New York, London, Paris, Montreux, Tokyo, Melbourne: Gordon and Breach Science Publishers; 1987. p. 534. Maksymovych O.,Illyushyn О. Stress calculation and optimization in composite plates with holes based on the modified integral equation method. Engineering Analysis with Boundary Elements,10, 2017