Діагностика конструкцій нафтогазового комплексу

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.01.E.081
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: Білобородченко В.І
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Мати теоретичні знання та прикладні навички в галузі діагностики обладнання нафтогазового комплексу. 2. Мати знання з методів та інструментальних засобів контролю стану об’єктів нафтогазового комплексу. 3. Вміти проводити оцінювання результатів діагностування та приймати рішення про робочий стан обладнання та прогнозування залишкового ресурсу. РН 1.Знання та розуміння предметної області та розуміння фаху (ЗК8); РН2. Уміння проводити дослідження на відповідному рівні, мати дослідницькі навички, що виявляються у здатності формувати нові продукти в обраній галузі, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх реалізації, беручи до уваги наявні ресурси (ЗК7); РН3. Здатність набувати та постійно доповнювати базові знання з фундаментальних наук до обсягу, необхідному для освоєння сучасних загально-професійних і професійно-орієнтованих дисциплін (ФК3); РН4. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навики для розв’язання типових задач спеціальності (ФК8); РН 5. Здатність здійснювати наукові дослідження, оцінювати отримані результати, перевіряти їхадекватність, виконувати математичне моделювання процесів, засобів, систем зварювального та машинобудівного виробництва із застосуванням сучасних експериментальних технологій наукових досліджень, створювати теоретичні моделі для дослідження якості виробів, технологічних процесів, засобів, систем машинобудівних виробництв, використовувати методи аналізу, синтезу і оптимізації технологічної підготовки машинобудівного виробництва, здійснювати алгоритмічне та програмне забезпечення (ФК9); РН6. Здатність застосовувати сучасні методи і засоби визначення експлуатаційних характеристик та залишкового ресурсу конструкцій, обладнання, вибирати методи і засоби вимірювання, приймати участь в організації діагностики процесів та конструкцій, обладнання, засобів і систем керування машинобудівного та зварювального виробництва (ФК 10). РН7. Здатність розробляти, організовувати та здійснювати заходи контролю якості продукції, розробляти заходи із забезпечення надійності виробів та елементів виробництва, планувати заходи з постійного покращення якості продукції підприємства у галузі зварювання та споріднених процесів (ФКС 1.2); РН8. Здатність здійснити оцінювання залишкового ресурсу та прогнозування надійності зварних конструкцій за результатами неруйнівного контролю(ФКС 1.4.) ; РН9. Методик оцінювання потенційних небезпек, які супроводжують технологічні процеси виготовлення, складання, виробів, експлуатацію технологічного устаткування та оснащення у структурних підрозділах машинобудівних підприємств або організацій; принципів обґрунтованого вибору та застосування заходів запобігання небезпек та забезпечення професійної та цивільної безпеки (ЗН3). РН10. Закономірностей зношування і руйнування деталей; основ математичного моделювання процесів відмов деталей і машин; особливостей сучасних технологічних методів підвищення довговічності та забезпечення надійності виробів (ЗН7) РН11. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською) при діловому спілкуванні та викладенні у публікаціях професійного спрямування (КОМ 1). РН12. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення; усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань (АіВ 1). РН13.Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики (АіВ 2). РН14.Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування (АіВ 3).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Управління проектами на виробництві Контроль якості нафтогазового обладнання Нафтогазове обладнання
Короткий зміст навчальної програми: 1. Технічна діагностика. Генезис дисципліни. 2. Загальні положення теорії та складові елементи технічної діагностики; Види та способи перевірок технічних систем. 3. Процеси, які виникають при експлуатації технологічних систем Відмови технологічних систем (ТС) 4. Технічна діагностика об’єктів нафтогазового комплексу 5. Сучасні методи та системи технічного діагностування об’єктів нафтогазового комплексу 6. Інтелектуальні системи технічної діагностики трубопровідного транспорту 7. Фізичні методи діагностики. Спекл-інтерферометрія НДС 8. Фізичні методи діагностування нафтогазового обладнання. Вібраційна та акустична діагностика 9. Фізичні методи діагностики. Акустична емісія. 10. Фізичні методи діагностики. Теплова дефектоскопія. 11. Фізичні методи діагностики. Електричні та магнітні методи діагностики стану об’єктів НГО 12. Фізичні методи діагностики. Електричні способи визначення напружене –деформівного стану та дефектності НГО 13. Фізичні методи діагностики стану НГО. Магнітні методи. 14. Математичні методи діагностики стану НГО Лабораторні заняття: Структурно - фізичні методи оцінки стану нафтогазового обладнання за результатами діагностичного обстеження. Блок лабораторних робіт 1. Фізичні методи оцінки стану нафтогазового обладнання за результатами діагностичного обстеження. Блок лабораторних робіт 2. Стилоскопія Фізичні методи оцінки стану нафтогазового обладнання за результатами діагностичного обстеження. Блок лабораторних робіт 2. Пірометрія Фізичні методи оцінки стану нафтогазового обладнання за результатами діагностичного обстеження. Блок лабораторних робіт 2. Електрорезистивне оцінювання напруженого стану металоконструкцій. Контактне резистивний метод
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань у студентів відбувається за такими методами: 1. Захист звітів до лабораторних робіт в усній формі шляхом опитування теоретичного матеріалу за темою роботи та методикою проведення досліджень. 2. Поточний експрес-контроль засобами віртуального навчального середовища або усним опитуванням, тестами, оцінкою активності та внесених пропозицій. 3. Проведення письмового екзамену за результатами вивчення дисципліни, який складається із завдань різних рівнів складності. 4. Проведення усної компоненти за результатами написання екзамену. Захист звітів до лабораторних робіт в усній формі шляхом опитування теоретичного матеріалу за темою роботи та методикою проведення досліджень, поточний експрес контроль (30 балів), усна компонента (10 балів), іспитові тести (60 балів).
Рекомендована література: 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторного циклу дисципліни «Діагностика нафтогазового обладнання» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технологія». Структурно - фізичні методи оцінки стану нафтогазового обладнання за результатами діагностичного обстеження. Блок лабораторних робіт 1. // Укл.: В.І. Білобородченко – Львів: НУЛП.-2021. – 19 с. 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторного циклу дисципліни «Діагностика нафтогазового обладнання» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технологія». Фізичні методи оцінки стану нафтогазового обладнання за результатами діагностичного обстеження. Блок лабораторних робіт 2. Електрорезистивне оцінювання напруженого стану металоконструкцій. Контактне резистивний метод // Укл.: В.І. Білобородченко – Львів: НУЛП.-2021. – 9с. 3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторного циклу дисципліни «Діагностика нафтогазового обладнання» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технологія». Фізичні методи оцінки стану нафтогазового обладнання за результатами діагностичного обстеження. Блок лабораторних робіт 2. Пірометрія // Укл.: В.І. Білобородченко – Львів: НУЛП.- 202. – 11 с. 4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторного циклу дисципліни «Діагностика нафтогазового обладнання» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технологія». Фізичні методи оцінки стану нафтогазового обладнання за результатами діагностичного обстеження. Блок лабораторних робіт 2. Стилоскопія // Укл.: В.І. Білобородченко – Львів: НУЛП.- 202. – 13 с. 5. МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК до прикладної частини дисципліни «Діагностика нафтогазового обладнання» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технологія» Елементи статистичного аналізу результатів досліджень стану об’єктів/ Укл.: В.І. Білобородченко – Львів: НУЛП.-2022. – 33 с. 8. Рекомендована література Базова 1. Биргер И. А. Техническая диагностика. — М.: «Машиностроение», 1978. — 240 с. 2. Неруйнівний контроль і технічна діагностика: довідник, т.5 / Під ред. З. Т. Назарчука. — Львів: ФМІ НАН України, 2001. — 1138 с. 3. Технические средства диагностирования: Справочник/В. В. Клюев, П. П. Пархоменко, В. Е. Абрамчук и др.; под общ. Ред. В. В. Клюева. — М.: Машиностроение, 1989. — 672 с. 4. Технічна діагностика трубопровідних систем: монографія / В.Я.Грудз, Я.В.Грудз, В.В.Костів, В.Б.Михалків. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. - 512 с. 5. Карпаш О.М., Возняк М.П., Василюк В.М. Технічна діагностика систем нафтогазопостачання: Навч.посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2007.- 341с. 6. Обеспечение надежности магистральных трубопроводов/ А.А.Коршак, Г.Е.Коробков, В.А.Душин и др. – Уфа: ООО ДизайнПолиграфСервис, 2000.- 170с. 7. Богданов Е.А. Основы технической диагностики нефтегазового оборудования. Учебное пособие для вузов. — М.: Высшая школа, 2006. — 279 с 8. Якимів Й.В. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ [ Навч. посібник]. - Івано-Франківськ: Факел, 2001. – 230 с. 9. Нефтепромысловое оборудование. Справочник под ред. Е.И. Бухаленко. М.: Недра, 1990. 10. Огірко О.І., Галайко Н.В. Теорія ймовірності та математична статистика: навчальний посібник. Львів.: ЛьвДУВС., 2017., -292с. 11. Васильків І.М. Основи теорії ймовірностей та математична статистика: навчальний посібник. Львів: ЛНУ ім.. І. Франка., 2020.-184с. 12. Лєбєдєв Є.О., Лівінська Г.В., Розора І.В., Шарапов М.М. Математична статистика. Навчальний посібник. К.: ВПЦ «Київський університет»., 2016.,-159с. 13. Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К.,Соловьев А.Д. Математические методы в теории надежности. М.: Наука., 1965. - 524с. 14. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. К.: Техніка., 1985. - 768с. 15. Новицкий П.В., Зограф И.А.Оценка погрешностей результатов измерений. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1991. — 304 с.: ил. 16. Грановский В.А., Сирая Т.Н. Методы обработки экспериментальных данных. Л.: Энергоатомиздат, 1990. — 288 с. 17. Лоусон Ч., Хенсон Р. Численное решение задач методом наименьших квадратов. — М.: Наука, 1986., 232с. 18. Метод найменших квадратів // Вища математика в прикладах і задачах / Клепко В.Ю., Голець В.Л.. — 2-ге видання. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — С. 358. — 594 с. Допоміжна 1. Biloborodchenko Volodymyr. Applied model of intensity evaluation of stress deforming state of pipeline according to the evaluation of magnetic anisotropy of coerciative forces // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – Vol. 3, No. 1. – pp. 25-33. 2. Білобородченко В.І. Інформаційна здатність магнітостатичних методів діагностування напружено-деформованого стану (НДС) трубопроводів. Частина 1. // Збірник наукових праць “Вісник” НУ „Львівська політехніка” «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». - Львів, 2010. - № 679 (2010) С. 7-12 3. V. Bіloborodchenko INFORMATIVE ABILITY of MAGNETOSTATICS METHODS of DIAGNOSTICATING of the TENSELY-DEFORMED STATE (TDS) of PIPELINES. PART of 1І. // Збірник наукових праць “Вісник” НУ „Львівська політехніка” «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». – Львів, 2014. – № 786 (2014). – С. 35-41. 4. Білобородченко В.І. Прогнозування циклу енергетичної стабілізації квантрoну імпульсних лазерів з вільною генерацією випромінювання // Вісник НУ “Львівська політехніка” - “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів» .– Львів? НУ "Львівська політехніка". – 2010. – № 678(2010) С. 14-19 9. Інформаційні ресурси Програмне забезпечення для розрахунку статистичних параметрів та ймовірнісних розподілень масиву даних 1. https://www.wolframalpha.com/ 2. https://medstatistic.ru/calculators.html 3. https://math.semestr.ru/group/variations.php 4. https://ru.numberempire.com/statisticscalculator.php ttp://mathhelpplanet.com/static.php?p=onlayn-mnk-i-regressionniy- analiz – онлайн калькулятор для розрахунку нелінійних залежностей методом мнк 5. https://math.semestr.ru/trend/least-square-method.php 6. https://www.wolframalpha.com/

Діагностика конструкцій нафтогазового комплексу (курсова робота)

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.01.E.082
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: Білобородченко Володимир Іванович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 1.Знання та розуміння предметної області та розуміння фаху (ЗК8); РН2. Уміння проводити дослідження на відповідному рівні, мати дослідницькі навички, що виявляються у здатності формувати нові продукти в обраній галузі, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх реалізації, беручи до уваги наявні ресурси (ЗК7); РН3. Здатність набувати та постійно доповнювати базові знання з фундаментальних наук до обсягу, необхідному для освоєння сучасних загально-професійних і професійно-орієнтованих дисциплін (ФК3); РН4. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навики для розв’язання типових задач спеціальності (ФК8); РН 5. Здатність здійснювати наукові дослідження, оцінювати отримані результати, перевіряти їх РН6. Здатність застосовувати сучасні методи і засоби визначення експлуатаційних характеристик та залишкового ресурсу конструкцій, обладнання, вибирати методи і засоби вимірювання, приймати участь в організації діагностики процесів та конструкцій, обладнання, засобів і систем керування машинобудівного та зварювального виробництва (ФК 10). РН7. Здатність розробляти, організовувати та здійснювати заходи контролю якості продукції, розробляти заходи із забезпечення надійності виробів та елементів виробництва, планувати заходи з постійного покращення якості продукції підприємства у галузі зварювання та споріднених процесів (ФКС 1.2); РН8. Здатність здійснити оцінювання залишкового РН9. Методик оцінювання потенційних небезпек, які супроводжують технологічні процеси виготовлення, складання, виробів, експлуатацію технологічного устаткування та оснащення у структурних підрозділах машинобудівних підприємств або організацій; принципів обґрунтованого вибору та застосування заходів запобігання небезпек та забезпечення професійної та цивільної безпеки (ЗН3). РН10. Закономірностей зношування і руйнування деталей; основ математичного моделювання процесів відмов деталей і машин; особливостей сучасних технологічних методів підвищення довговічності та забезпечення надійності виробів (ЗН7) РН11. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською) при діловому спілкуванні та викладенні у публікаціях професійного спрямування (КОМ 1). РН12. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення; усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових РН13.Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики (АіВ 2). РН14.Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування (АіВ 3).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Нафтогазове обладнання Діагностика конструкцій і споруд
Короткий зміст навчальної програми: Курсова робота з дисципліни «Діагностика конструкцій нафтогазового комплексу» призначена для закріплення знань та умінь її теоретичної частини та надбання студентом навичок самостійного рішення основних задач, які виникають при діагностиці об’єктів нафтогазового комплексу.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань у студентів відбувається за такими методами: Захист курсової роботи в усній формі шляхом опитування теоретичного матеріалу за темою роботи та методикою проведення досліджень. 20 балів Критерії оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення навчального матеріалу модуля у 100-бальній шкалі та шкалі ECTS: • 100–88 балів – оцінка А (“відмінно”) виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практич¬них задач; • 87–80 балів – оцінка В (“дуже добре”) виставляється за знання навчального матеріалу модуля вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 79–71 бал – оцінка С (“добре”) виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 70–61 бал – оцінка D (“посередньо”) виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, малоаргумен¬това¬ні відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; • 60–50 балів – оцінка Е (“задовільно”) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викла¬дення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; • 49–26 балів – оцінка FX (“незадовільно”) з можливістю повторного складання екзамену чи заліку) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положен¬ня під час розв’язання практичних задач; • 25–00 балів – оцінка F (“незадовільно”) з обов’язковим повторним вивченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відпо¬відях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання прак¬тичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Биргер И. А. Техническая диагностика. — М.: «Машиностроение», 1978. — 240 с. 2. Неруйнівний контроль і технічна діагностика: довідник, т.5 / Під ред. З. Т. Назарчука. — Львів: ФМІ НАН України, 2001. — 1138 с. 3. Технические средства диагностирования: Справочник/В. В. Клюев, П. П. Пархоменко, В. Е. Абрамчук и др.; под общ. Ред. В. В. Клюева. — М.: Машиностроение, 1989. — 672 с. 4. Технічна діагностика трубопровідних систем: монографія / В.Я.Грудз, Я.В.Грудз, В.В.Костів, В.Б.Михалків. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. - 512 с. 5. Карпаш О.М., Возняк М.П., Василюк В.М. Технічна діагностика систем нафтогазопостачання: Навч.посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2007.- 341с. 6. Обеспечение надежности магистральных трубопроводов/ А.А.Коршак, Г.Е.Коробков, В.А.Душин и др. – Уфа: ООО ДизайнПолиграфСервис, 2000.- 170с. 7. Богданов Е.А. Основы технической диагностики нефтегазового оборудования. Учебное пособие для вузов. — М.: Высшая школа, 2006. — 279 с 8. Якимів Й.В. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ [ Навч. посібник]. - Івано-Франківськ: Факел, 2001. – 230 с. 9. Нефтепромысловое оборудование. Справочник под ред. Е.И. Бухаленко. М.: Недра, 1990.