Спорудження магістральних трубопроводів

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.02.E.093
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: к.т.н., доц. Дзюбик Андрій Романович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знати основні технології і організацію спорудження магістральних газонафтопроводів; поточні задачі і перспективи галузі. 2. Знати технологічне обладнання магістральних трубопроводів на прямолінійних та криволінійних ділянках; конструктивні схеми та особливості організації виконання робіт на таких ділянках. 3. Знати способи монтажу технологічного обладнання та усунення технологічних розривів трубопроводів. 4. Вміти користуватись нормативно-технічною документацією та виконувати розрахунки магістральних трубопроводів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Вступ до фаху - Монтажно–зварювальні роботи при спорудженні трубопроводів і конструкцій - Основи нафтогазової справи - Сучасні трубопровідні матеріали та їх зварність - Основи транспортування і зберігання вуглеводнів - Хімічні властивості нафти і газу та основи технології їх переробки - Корозія і захист від корозії газонафтопроводів
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студент набуває теоретичних та практичних знань технологій спорудження магістральних трубопроводів, які використовуються у виробництві на цей час та отримають розвиток в ближньому майбутньому. При цьому вивчається організація та конструктивні схеми виконання робіт на прямолінійних та криволінійних ділянках. Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах. Набуваються навички користуватись нормативно-технічною документацією та виконання відповідних розрахунків магістральних трубопроводів.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль ( 30 %, захист лабораторних робіт). • Підсумковий контроль ( 60 % письмова компонента, 10 % усна компонента).
Рекомендована література: 1. Дзюбик А. Р. Підвищення ефективності зварювання магістральних трубопроводів при їх експлуатації та ремонті: монографія / А.Р.Дзюбик, І.Б.Назар, Р.В.Палаш. - Львів: Сполом, 2013. 258с. – ISBN 978-966-665-872-5. 2. Дорошенко Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів: підручник / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 845 с. - ISBN 978-3-659-37720-4. 3. Ізоляція поглинаючих горизонтів бурових свердловин термопластичними матеріалами: монографія / [авт. кол.: Судаков А. К., Дзюбик А. Р., Кузін Ю. Л. та ін.]. - Дрогобич: Посвіт, 2019. – 182 c. – ISBN 978-617-7624-85-0. 4. Залишкова міцність та довговічність ділянок нафтогазопроводів з дефектами: монографія [авт. кол.: Осадчук В. А., Андрейків О. Є., Банахевич Ю. В. та ін.]. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 264 c. – ISBN 978-617-607-650-6. 5. Дзюбик А. Р. Метали та зварювання в будівництві: навч. посібник / А. Р. Дзюбик, І. Б. Хомич – Львів, Дрогобич: Посвіт, 2018. – 238 с. - ISBN 978-617-7624-74-4. 6. Трубопровідний транспорт газу: монографія / Ковалко М. П., Грудз В. Я., Михалків В. Б. [та ін.]; за ред. М. П. Ковалка. – Київ: Агенство з раціонального використання енергії та екології, 2002. – 600 с. - ISBN 966-96172-0-0.

Спорудження магістральних трубопроводів (курсова робота)

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.02.E.094
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна