Спорудження магістральних трубопроводів

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.02.E.093
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: к.т.н., доц. Дзюбик Андрій Романович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати теорії, принципів, методів і понять нафтогазової інженерії, розуміти сучасний стан та роль нафтогазової галузі в забезпеченні енергетичної безпеки України (РН 2) Аналізувати та розробляти елементи технологічних схем та технічних пристроїв систем технології діагностування ресурс об’єктів нафтогазового комплексу, транспортування та зберігання нафти і газу (РН 3) Знаходити необхідну інформацію в науковій та довідковій літературі, базах даних, Інтернет та інших джерелах, оцінювати, інтерпретувати та застосовувати цю інформацію (РН 5) Розраховувати параметри гідрогазодинамічних процесів, які супроводжують рух нафти і газу та технологічних рідин в пласті/свердловинах/промислових і магістральних трубопроводах із застосуванням законів термодинаміки, гідравліки і газової динаміки та сучасних методик відповідних розрахунків (РН 11) Здійснювати розрахунки технологічних параметрів нафтогазових свердловин, систем підготовки нафти і газу, промислових та магістральних газонафтопроводів, газонафтосховищ із застосуванням відповідних математичних та інженерних методів (РН 12) Уміння розробляти та складати відповідно до встановлених вимог типові проектні, технологічні та робочі документи магістральних трубопроводів (ФРН 2.3) Знання експлуатації і обслуговування технологічного обладнання, яке використовується при будівництві, ремонті, реконструкції та відновлення нафтових і газових (ФРН 2.4) Знання методів оперативного контролю за технічним станом технологічного обладнання, що використовується при будівництві, ремонті, реконструкції та відновлення устаткування і елементів трубопровідного комплексу (ФРН 2.5) Знання основ проектування технологічного оснащення для нафтогазових технологій та інженерії. Методів і систем автоматизованого проектування нафтогазових технологій, інженерії та технологічного оснащення (ФРН 2.8) Здатність використання різноманітних методів, зокрема, нафтогазових технологій та інженерії для спілкування на професійному та соціальному рівні (КОМ 2) Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань (АіВ 2)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Основи нафтогазової справи - Основи транспортування і зберігання вуглеводнів - Нафтогазове обладнання - Монтажно–зварювальні роботи при спорудженні трубопроводів і конструкцій - Сучасні трубопровідні матеріали та їх зварність - Корозія і захист від корозії газонафтопроводів
Короткий зміст навчальної програми: Тема 1 Основні відомості про трубопроводи та розрахунки на міцність Історія розвитку трубопровідного будівництва; переваги, перспективи і тенденції його розвитку. Нормативні документи з спорудження магістральних трубопроводів. Призначення та склад споруд магістральних газопроводів та нафтопроводів. Конструктивні схеми прокладання магістральних трубопроводів. Класифікація та категорії магістральних трубопроводів. Профіль трубопроводу та його елементи. Оптимальне профілювання трубопроводів Навантаження та впливи. Напружений стан трубопроводу. Міцність трубопроводів, граничні стани. Розрахунки трубопроводів за розрахунковими граничними станами Повздовжні та поперечні переміщення підземних трубопроводів Тема 2 Організація і технологія спорудження лінійної частини трубопроводів Роботи підготовчого періоду: організаційний та мобілізаційний етапи Підготовчо-технологічний етап. Планування будівельної смуги Земляні роботи: рекультивація земель; розроблення траншей; засипання траншей. Земляні роботи в мерзлих ґрунтах. Земляні роботи на болотах і заводнених ділянках. Транспортні роботи: транспортна схема; транспортування труб та секцій Тема 3 Ізоляційно-укладальні роботи Очищення зовнішньої поверхні трубопроводу Ізолювання трубопроводів в трасових умовах. Типи і конструкції ізоляційних покриттів Ізолювання зварних стиків. Ремонт пошкодженого ізоляційного покриття. Способи виконання ізоляційно-укладальних робіт Розрахунок параметрів ізоляційно-укладальної колони. Роздільний метод укладання трубопроводів.Контроль якості ізоляційних покриттів Тема 4 Спорудження криволінійних ділянок трубопроводів, монтаж технологічного обладнання та усунення технологічних розривів трубопроводів Спорудження криволінійних ділянок трубопроводів Виготовлення зварних колін. Технологія монтажу криволінійних ділянок із гнутих вставок Заключні роботи. Очищення внутрішньої порожнини трубопроводів. Монтаж запірної арматури та усунення технологічних розривів. Випробування трубопроводів на міцність та перевіряння на герметичність
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль ( 30 %, захист лабораторних робіт). • Підсумковий контроль ( 60 % письмова компонента, 10 % усна компонента).
Рекомендована література: 1. Дзюбик А. Р. Підвищення ефективності зварювання магістральних трубопроводів при їх експлуатації та ремонті: монографія / А.Р.Дзюбик, І.Б.Назар, Р.В.Палаш. - Львів: Сполом, 2013. 258с. – ISBN 978-966-665-872-5. 2. Дорошенко Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів: підручник / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 845 с. - ISBN 978-3-659-37720-4. 3. Ізоляція поглинаючих горизонтів бурових свердловин термопластичними матеріалами: монографія / [авт. кол.: Судаков А. К., Дзюбик А. Р., Кузін Ю. Л. та ін.]. - Дрогобич: Посвіт, 2019. – 182 c. – ISBN 978-617-7624-85-0. 4. Залишкова міцність та довговічність ділянок нафтогазопроводів з дефектами: монографія [авт. кол.: Осадчук В. А., Андрейків О. Є., Банахевич Ю. В. та ін.]. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 264 c. – ISBN 978-617-607-650-6. 5. Дзюбик А. Р. Метали та зварювання в будівництві: навч. посібник / А. Р. Дзюбик, І. Б. Хомич – Львів, Дрогобич: Посвіт, 2018. – 238 с. - ISBN 978-617-7624-74-4. 6. Трубопровідний транспорт газу: монографія / Ковалко М. П., Грудз В. Я., Михалків В. Б. [та ін.]; за ред. М. П. Ковалка. – Київ: Агенство з раціонального використання енергії та екології, 2002. – 600 с. - ISBN 966-96172-0-0.

Спорудження магістральних трубопроводів (курсова робота)

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.02.E.094
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: к.т.н., доц. Дзюбик Андрій Романович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати теорії, принципів, методів і понять нафтогазової інженерії, розуміти сучасний стан та роль нафтогазової галузі в забезпеченні енергетичної безпеки України (РН 2) Аналізувати та розробляти елементи технологічних схем та технічних пристроїв систем технології діагностування ресурс об’єктів нафтогазового комплексу, транспортування та зберігання нафти і газу (РН 3) Знаходити необхідну інформацію в науковій та довідковій літературі, базах даних, Інтернет та інших джерелах, оцінювати, інтерпретувати та застосовувати цю інформацію (РН 5) Розраховувати параметри гідрогазодинамічних процесів, які супроводжують рух нафти і газу та технологічних рідин в пласті/свердловинах/промислових і магістральних трубопроводах із застосуванням законів термодинаміки, гідравліки і газової динаміки та сучасних методик відповідних розрахунків (РН 11) Здійснювати розрахунки технологічних параметрів нафтогазових свердловин, систем підготовки нафти і газу, промислових та магістральних газонафтопроводів, газонафтосховищ із застосуванням відповідних математичних та інженерних методів (РН 12) Уміння розробляти та складати відповідно до встановлених вимог типові проектні, технологічні та робочі документи магістральних трубопроводів (ФРН 2.3) Знання експлуатації і обслуговування технологічного обладнання, яке використовується при будівництві, ремонті, реконструкції та відновлення нафтових і газових (ФРН 2.4) Знання методів оперативного контролю за технічним станом технологічного обладнання, що використовується при будівництві, ремонті, реконструкції та відновлення устаткування і елементів трубопровідного комплексу (ФРН 2.5) Знання основ проектування технологічного оснащення для нафтогазових технологій та інженерії. Методів і систем автоматизованого проектування нафтогазових технологій, інженерії та технологічного оснащення (ФРН 2.8) Здатність використання різноманітних методів, зокрема, нафтогазових технологій та інженерії для спілкування на професійному та соціальному рівні (КОМ 2) Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань (АіВ 2)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Основи нафтогазової справи - Основи транспортування і зберігання вуглеводнів - Нафтогазове обладнання - Монтажно–зварювальні роботи при спорудженні трубопроводів і конструкцій - Сучасні трубопровідні матеріали та їх зварність - Корозія і захист від корозії газонафтопроводів
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студент набуває практичних знань і навиків щодо виконання необхідного міцнісного розрахунку магістрального трубопроводу відповідно до умов експлуатації та реалізації зварювально-монтажних робіт при спорудженні або ремонті об’єктів трубопровідного транспорту. При виконанні курсової роботи перевага надається проектуванню зварювання або ремонту реальних трубопровідних систем або сховищ на замовлення базового підприємства, потенційного замовника роботи, працедавця тощо. Для цього виконується корегування обсягу та наповнення роботи за погодженням із студентом та керівником роботи.
Методи та критерії оцінювання: Представлення та оформлення окремих пунктів та розділів курсової роботи, що виконується у позааудиторний (вільний від обов’язкових навчальних занять) час за завданням і під методичним керівництвом викладача, але без його безпосере-дньої участі відповідно до критеріїв, що наведені в Додатку 2 Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів (75 балів); Захист курсової роботи перед комісією (25 балів)
Рекомендована література: 1. Дзюбик А. Р. Підвищення ефективності зварювання магістральних трубопроводів при їх експлуатації та ремонті: монографія / А.Р.Дзюбик, І.Б.Назар, Р.В.Палаш. - Львів: Сполом, 2013. 258с. – ISBN 978-966-665-872-5. 2. Дорошенко Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів: підручник / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 845 с. - ISBN 978-3-659-37720-4. 3. Ізоляція поглинаючих горизонтів бурових свердловин термопластичними матеріалами: монографія / [авт. кол.: Судаков А. К., Дзюбик А. Р., Кузін Ю. Л. та ін.]. - Дрогобич: Посвіт, 2019. – 182 c. – ISBN 978-617-7624-85-0. 4. Залишкова міцність та довговічність ділянок нафтогазопроводів з дефектами: монографія [авт. кол.: Осадчук В. А., Андрейків О. Є., Банахевич Ю. В. та ін.]. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 264 c. – ISBN 978-617-607-650-6. 5. Дзюбик А. Р. Метали та зварювання в будівництві: навч. посібник / А. Р. Дзюбик, І. Б. Хомич – Львів, Дрогобич: Посвіт, 2018. – 238 с. - ISBN 978-617-7624-74-4. 6. Трубопровідний транспорт газу: монографія / Ковалко М. П., Грудз В. Я., Михалків В. Б. [та ін.]; за ред. М. П. Ковалка. – Київ: Агенство з раціонального використання енергії та екології, 2002. – 600 с. - ISBN 966-96172-0-0.