Контроль якості нафтогазових об'єктів

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.01.E.084
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: Білобородченко Володимир Іванович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: Загальних: Знання методів оперативного контролю за технічним станом технологічного обладнання, що використовується при будівництві, ремонті, реконструкції та відновлення устаткування і елементів трубопровідного комплексу (ЗН20). Фахових: Здатність виконати аналіз технічного стану та встановлювати необхідний обсяг контролю якості трубопровідних систем. Планувати поточний і капітальний ремонт при будівництві, ремонті, реконструкції та відновленні трубопровідних систем (ФКП1.6). Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. Уміння аналізувати і формувати вимоги до трубопровідних матеріалів і покрить трубопровідних систем. Виконувати вибір оптимальних методів контролю якості та нанесення покрить (УМ17). 2. Аналізувати вплив вихідних показників на функціональні властивості трубопроводів, розраховувати і обґрунтовано призначати технічні вимоги до точності виготовлення, вибирати методи і засоби контролю, системно аналізувати і вирішувати основні задачі з управління якістю продукції (УМ21).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Дисципліни бакалаврату Управління проектами на виробництві Інженерія поверхні Механіка руйнування металоконструкцій Дослідження фізико-хімічних та механічних властивостей зварних з'єднань, частина 1 (ПМ)
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення навчальної дисципліни студент набуває теоретичних та практичних знань та навичок з використання фізичних принципів у реалізації способів неруйнівного контролю якості об’єктів нафтогазового комплексу; обладнання та матеріалів для проведення контролю; розроблення основ технологічного процесу контролю якості; обґрунтування вибору методу контролю для даного виробу на підставі оцінювання його дефектоскопічності виробу, прийнятої технології його виготовлення та можливості виникнення дефектів різного типу і виду при його реалізації. Уміння оцінювати результати контролю, аналізувати отриману дефектоскопічну інформацію з метою створення зворотного зв’язку між циклами виробництва та контролю виробів на різних етапах їх виготовлення для забезпечення та підтримування заданого рівня якості продукції.
Методи та критерії оцінювання: Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти Максимальна оцінка в балах Поточний контроль (ПК) Екзаменаційний контроль Разом за дисциплін Разом за ПК Письмова компонента Усна компонент Захист лабораторних робіт в усній формі шляхом опитування теоретичного матеріалу за темою роботи, методикою проведення досліджень і отриманими результатами. 40 50 10 100 Разом 40 50 10 100 Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: • 100–88 балів – оцінка А (“відмінно”) виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практич¬них задач; • 87–80 балів – оцінка В (“дуже добре”) виставляється за знання навчального матеріалу модуля вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 79–71 бал – оцінка С (“добре”) виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 70–61 бал – оцінка D (“посередньо”) виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, малоаргумен¬това¬ні відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; • 60–50 балів – оцінка Е (“задовільно”) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викла¬дення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; • 49–26 балів – оцінка FX (“незадовільно”) з можливістю повторного складання екзамену чи заліку) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положен¬ня під час розв’язання практичних задач; • 25–00 балів – оцінка F (“незадовільно”) з обов’язковим повторним вивченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відпо¬відях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання прак¬тичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Контроль якості: підручник/ В.В. Чигарьов, П.А. Гавриш, Н.О. Макаренко.- Маріупіль; ДНВЗ «ПДТУ», 2017-320с. 2. Білокур І.П. Основи дефектоскопії: підручник-К: «Азимут- Україна», 2004-496с. 3. Білокур І.П. Дефектоскопія і неруйнівний контроль. К: Вища школа, 1990-207с. 4. Яворський А.В. Контроль якості зварювання: конспект лекцій / А.В. Яворський, В.Д. Миндюк .- Ів.-Франківськ: ІФНТУНГ, 2006-114с. 5. Адаменко А.А. Сучасні методи радіаційної дефектоскопії.-К.: Наук. Думка, 1984-215с. 6. Волченко В.Н., Гурвич А.К и др. Контроль качества сварки./ Учебное пособие. - М.: Машиностроение, 1991.