Відновлювально - ремонті роботи металоконструкцій нафтогазового комплексу

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.01.E.083
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: Войтович А. А.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання інженерних методів розрахунку та вибору, сфери застосування класичних та но-вітніх конструкцій машин, складальних вузлів, механіз-мів, деталей, технологічних процесів зварювання, що ви-користовуються в сучасних нафтогазових технологіях та інженерії. (ЗН 1). Уміння проводити розрахун-ки при розробленні констру-кцій елементів та вузлів з урахуванням прогресивних технологічних процесів (УМ 11).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни 1. Спорудження магістральних трубопроводів 2. Основи нафтогазової справи Супутні і наступні навчальні дисципліни 1. Контроль якості нафтогазових об’єктів
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студент набуває теоретич-них та практичних знань із відновлення деталей машин нафтогазового ком-плексу; знайомиться з основними технологіями проведення ремонту; вивчає матеріали які застосовуються для відновлення деталей машин нафтогазового комплексу; отримує вміння практично втілювати отримані теоретичні знання при виборі техніки та технології зварювання сталей при ремонті деталей ма-шин нафтогазового комплексу.
Методи та критерії оцінювання: Захист практичних робіт (20 балів); Захист лабораторних робіт (20 балів); Поточний експрес – контроль (60 балів). Критерії оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення навчального матеріалу модуля у 100-бальній шкалі та шкалі ECTS: • 100–88 балів – оцінка А (“відмінно”) виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвит-ку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитан-ня, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практич-них задач; • 87–80 балів – оцінка В (“дуже добре”) виставляється за знання навчаль-ного матеріалу модуля вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 79–71 бал – оцінка С (“добре”) виставляється за загалом правильне ро-зуміння навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргументо-вані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 70–61 бал – оцінка D (“посередньо”) виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, малоаргументовані відповіді, слабке засто-сування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; • 60–50 балів – оцінка Е (“задовільно”) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; • 49–26 балів – оцінка FX (“незадовільно”) з можливістю повторного складання екзамену чи заліку) виставляється за незнання значної частини на-вчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, не-вміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 25–00 балів – оцінка F (“незадовільно”) з обов’язковим повторним ви-вченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального ма-теріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієн-туватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаме-нтальних положень.
Рекомендована література: Базова 1. Дзюбик А. Р. Метали та зварювання в будівництві: навч. посібник / А. Р. Дзюбик, І. Б. Хомич – Львів, Дрогобич: Посвіт, 2018. – 238 с. - ISBN 978-617-7624-74-4. 2. Кузін О. А. Металознавство і термічна обробка металів / О. А. Кузін, Р. Яцюк. – К. : Основа, 2005. – 360 с. - ISBN: 966-7760-36-7 3. Жизняков С. Н. Ручная дуговая сварка. Материалы. Оборудование. Технология. / С. Н. Жизняков, З. А. Сидлин – К.: „Екотехнологія”, 2006. – 368 с. - ISBN 978-5-903248-01-8 Допоміжна 1. Дзюбик А. Р. Підвищення ефективності зварювання магістральних трубопроводів при їх експлуатації та ремонті: монографія / А.Р.Дзюбик, І.Б.Назар, Р.В.Палаш. - Львів: Сполом, 2013. 258с. – ISBN 978-966-665-872-5. 2. Биковсъкий О. Г. Довідник зварника / О. Г. Биковсъкий, I. В. Пінь-ковський – К.: Техніка, 2002. – 336 с. - ISBN 966-575-168-9. 3. Назар І. Б. Технологічні процеси відновлення деталей машин та аг-регатів: навч. посібник / І. Б. Назар, А. Р. Дзюбик, А. А. Войтович. – Дрого-бич: Посвіт, 2020. – 204 с. – ISBN 978-917-7835-51-5. 9. Інформаційні ресурси 1. Дзюбик А. Р. Метали та зварювання в будівництві: навч. посібник ВНС НУЛП [Електронний ресурс] / Дзюбик А. Р., Хомич І. Б. - реєстр. номер № Е41-177-56/2017 від 03.04.2017 р. – Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1475

Відновлювально - ремонті роботи металоконструкцій нафтогазового комплексу (курсова робота)

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.01.E.085
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: Войтович А. А.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання інженерних методів розрахунку та вибору, сфери застосування класичних та но-вітніх конструкцій машин, складальних вузлів, механіз-мів, деталей, технологічних процесів зварювання, що ви-користовуються в сучасних нафтогазових технологіях та інженерії. (ЗН 1). Уміння проводити розрахун-ки при розробленні констру-кцій елементів та вузлів з урахуванням прогресивних технологічних процесів (УМ 11).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни 1. Спорудження магістральних трубопроводів 2. Основи нафтогазової справи Супутні і наступні навчальні дисципліни 1. Контроль якості нафтогазових об’єктів
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студент набуває теоретич-них та практичних знань із відновлення деталей машин нафтогазового ком-плексу; знайомиться з основними технологіями проведення ремонту; вивчає матеріали які застосовуються для відновлення деталей машин нафтогазового комплексу; отримує вміння практично втілювати отримані теоретичні знання при виборі техніки та технології зварювання сталей при ремонті деталей ма-шин нафтогазового комплексу.
Методи та критерії оцінювання: захист курсової роботи 100 балів Критерії оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення навчального матеріалу модуля у 100-бальній шкалі та шкалі ECTS: • 100–88 балів – оцінка А (“відмінно”) виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвит-ку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитан-ня, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практич-них задач; • 87–80 балів – оцінка В (“дуже добре”) виставляється за знання навчаль-ного матеріалу модуля вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 79–71 бал – оцінка С (“добре”) виставляється за загалом правильне ро-зуміння навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргументо-вані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 70–61 бал – оцінка D (“посередньо”) виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, малоаргументовані відповіді, слабке засто-сування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; • 60–50 балів – оцінка Е (“задовільно”) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; • 49–26 балів – оцінка FX (“незадовільно”) з можливістю повторного складання екзамену чи заліку) виставляється за незнання значної частини на-вчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, не-вміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 25–00 балів – оцінка F (“незадовільно”) з обов’язковим повторним ви-вченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального ма-теріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієн-туватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаме-нтальних положень.
Рекомендована література: Базова 1. Дзюбик А. Р. Метали та зварювання в будівництві: навч. посібник / А. Р. Дзюбик, І. Б. Хомич – Львів, Дрогобич: Посвіт, 2018. – 238 с. - ISBN 978-617-7624-74-4. 2. Кузін О. А. Металознавство і термічна обробка металів / О. А. Кузін, Р. Яцюк. – К. : Основа, 2005. – 360 с. - ISBN: 966-7760-36-7 3. Жизняков С. Н. Ручная дуговая сварка. Материалы. Оборудование. Технология. / С. Н. Жизняков, З. А. Сидлин – К.: „Екотехнологія”, 2006. – 368 с. - ISBN 978-5-903248-01-8 Допоміжна 1. Дзюбик А. Р. Підвищення ефективності зварювання магістральних трубопроводів при їх експлуатації та ремонті: монографія / А.Р.Дзюбик, І.Б.Назар, Р.В.Палаш. - Львів: Сполом, 2013. 258с. – ISBN 978-966-665-872-5. 2. Биковсъкий О. Г. Довідник зварника / О. Г. Биковсъкий, I. В. Пінь-ковський – К.: Техніка, 2002. – 336 с. - ISBN 966-575-168-9. 3. Назар І. Б. Технологічні процеси відновлення деталей машин та аг-регатів: навч. посібник / І. Б. Назар, А. Р. Дзюбик, А. А. Войтович. – Дрого-бич: Посвіт, 2020. – 204 с. – ISBN 978-917-7835-51-5. 9. Інформаційні ресурси 1. Дзюбик А. Р. Метали та зварювання в будівництві: навч. посібник ВНС НУЛП [Електронний ресурс] / Дзюбик А. Р., Хомич І. Б. - реєстр. номер № Е41-177-56/2017 від 03.04.2017 р. – Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1475