Аргонодугове зварювання трубних матеріалів

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.M.070
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: Білобородченко Володимир Іванович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН2 Знати теорії, принципів, методів і понять нафтогазової інженерії, розуміти сучасний стан та роль нафтогазової галузі в забезпеченні енергетичної безпеки України. РН3 Аналізувати та розробляти елементи технологічних схем та технічних пристроїв систем буріння свердловин, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу. РН5 Знаходити необхідну інформацію в науковій та довідковій літературі, базах даних, Інтернет та інших джерелах, оцінювати, інтерпретувати та застосовувати цю інформацію. РН7. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання інженерних та управлінських задач, пов’язаних з реалізацією базових нафтогазових технологій буріння свердловин, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу. РН9. Застосовувати базові поняття та методи фундаментальних і прикладних наук для розв’язання спеціалізованих задач в нафтогазовій інженерії. РН13 Аналізувати умови експлуатації складових елементів нафтогазових технічних комплексів, здійснювати оптимальний вибір технологічного обладнання та оптимізацію режиму експлуатації за певними критеріями, у тому числі за умов невизначеності. РН14 Аналізувати та оцінювати технічний стан елементів технологічного обладнання нафтогазових об’єктів засобами технічного діагностування в промислових і лабораторних умовах. РН15 Обирати ефективні засоби контролю та автоматизації технологічних процесів у нафтогазовій галузі з урахуванням цілей та наявних обмежень. РН16 Планувати та організовувати роботу структурного підрозділу нафтогазового підприємства відповідно до вимог безпеки життєдіяльності, охорони праці та охорони довкілля.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Дисципліни бакалаврату Управління проектами на виробництві Інженерія поверхні Механіка руйнування металоконструкцій Дослідження фізико-хімічних та механічних властивостей зварних з'єднань, частина 1 (ПМ)
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студент набуває теоретичних та практичних знань технологій та обладнання для аргонодугового зварювання трубних матеріалів, які використовуються у виробництві на цей час та мають розвиток в майбутньому. Отримує навики розробляти технологічний процес аргонодугового зварювання трубних матеріалів, вибирати зварювальні матеріали, налагодити зварювальне обладнання і забезпечити якісне проведення технологічного процесу аргонодугового зварювання трубних матеріалів.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань у студентів відбувається за такими методами: 1. Проведення поточного експрес – контролю питаннями, які ґрунтуються на лекційному матеріалі. Тестами оцінюється правильність відповідей на поставлені студентові запитання. 2. Захист лабораторних робіт в усній формі шляхом опитування теоретичного матеріалу за темою роботи та методикою її виконання та отриманими дослідними результатами. 6.Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти Максимальна оцінка в балах Поточний контроль (ПК) Екзаменаційний контроль Разом за дисциплін Разом за ПК Письмова компонента Усна компонент 1.Захист лабораторних робіт в усній формі шляхом опитування теоретичного матеріалу за темою роботи, методикою проведення досліджень і отриманими результатами. 2. Захист РГР відповідно варіанту індивідуального завдання на розроблення елементів технології аргонодугового зварювання 20 20 50 10 100 Разом 40 50 10 100 Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: • 100–88 балів – оцінка А (“відмінно”) виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практич¬них задач; • 87–80 балів – оцінка В (“дуже добре”) виставляється за знання навчального матеріалу модуля вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 79–71 бал – оцінка С (“добре”) виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 70–61 бал – оцінка D (“посередньо”) виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, малоаргумен¬това¬ні відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; • 60–50 балів – оцінка Е (“задовільно”) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викла¬дення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; • 49–26 балів – оцінка FX (“незадовільно”) з можливістю повторного складання екзамену чи заліку) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положен¬ня під час розв’язання практичних задач; • 25–00 балів – оцінка F (“незадовільно”) з обов’язковим повторним вивченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відпо¬відях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання прак¬тичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Юхин М.О. Ручне дугове зварювання неплавким електродом у захисних газах (TIG/WIG); СОУЕЛО, 2007,- 49с. 2. Технологія та устаткування зварювання плавленням і термічного різання: Підручник для вузів. - 2-е вид., Испр. і доп. / А.І. Акулов, В.П. Альохін, С.І. Єрмаков та ін / За ред. А.І. Акулова. - М: Машинобудування, 2003. - 560 с. 3. Довідник «Зварювання. Різка. Контроль »в 2-х томах / За заг. ред. Н.П. Альошина, Г.Г. Чернишова, М.: Машинобудування, т. 1, 2004. - 624 с. 4. Чернишов Г.Г. Зварювальне справа: Зварювання та різання металів. - М.: видавничий центр «Академія», 2007. - 496 с. 5. Виноградов В.С. Обладнання та технологія дугового автоматичного і механізованого зварювання: Учеб. для проф. навч. закладів. - 3-е вид., Стер. - М.: Вищ. шк., Вид. центр «Академія», 2000. - 319 с. 6. Теорія зварювальних процесів: Підручник для вузів / А.В. Коновалов, А.С. Куркін, Е.Л. Нерівний, Б.Ф. Якушин; Під ред. В.М. Нерівного. - М.: Із МГТУ ім. Н.Е. Баумана, 2007. - 752 с. 7. Ашихміна В.М. Закураев В.В. Автоматизоване проектування технологічних процесів: Учеб. посіб. для вузів. - Новоуральськ, Новоуральськ держ. технологічн. інститут, 2006. - 196 с. 8. Хромченко Ф.А. Довідковий посібник електрозварника - 2-е вид., Испр. - М.: Машинобудування, 2005. - 415 с. 9. Ханапетов М.В. Зварювання та різання металів. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Стройиздат, 1987. - 288 с. 10.Оботуров В.І. Дугове зварювання у захисних газах. –М.: Строй издат,1989,-232с. 11. Кононенко В.Я. Зварювання в середовищі захисних газів плавким та неплавким електродом. – К.: «Ніка- Принт», 200,.- 266с.