Насоси і компресорні станції

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.02.E.095
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: д-р техн. наук, с.н.с. Похмурська Ганна Василівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Аналізувати умови експлуатації складових елементів нафтогазових технічних комплексів, здійснювати оптимальний вибір технологічного обладнання та оптимізацію режиму експлуатації за певними критеріями, у тому числі за умов невизначеності (РН13); Аналізувати та оцінювати технічний стан елементів технологічного обладнання нафтогазових об’єктів засобами технічного діагностування в промислових і лабораторних умовах (РН14); Обирати ефективні засоби контролю та автоматизації технологічних процесів у нафтогазовій галузі з урахуванням цілей та наявних обмежень (РН15); Уміння розробляти та синтезувати структурні та принципові, а також створювати розрахункові схеми обладнання, компонувати та проектувати складові частини вузлів, агрегатів, механізмів, машин з окремих деталей та виробів (ФРН1.8); Здатність використання різноманітних методів, зокрема, нафтогазових технологій та інженерії для спілкування на професійному та соціальному рівні (КОМ2); Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення (AiB1); Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань (AiB2).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Технічна механіка, частина 3 - Нафтогазове обладнання - Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
Короткий зміст навчальної програми: Розділ 1. Спорудження насосних (НС) та компресорних станцій (КС). Архітектурно-будівельні рішення компресорних станцій. Загальні положення. Будівлі та споруди майданчика КС і НС. Генеральний план. Технологічне обладнання та технологічні трубопроводи компресорних станцій. Підготовчий період будівництва компресорних станцій. Схема організації будівництва. Будівельні, монтажні та спеціальні будівельні роботи підготовчого періоду спорудження КС і НС Будівельні монтажні та спеціальні будівельні роботи основного періоду спорудження компресорних станцій. Роботи нульового циклу. Загальнобудівельні роботи надземного циклу. Монтаж технологічного обладнання та трубопроводів. Спеціальні будівельні та монтажні роботи на площадці. Протипожежні заходи при будівництві компресорних станцій. Природоохоронні заходи під час виконання окремих видів робіт Розділ 2 Компресорні станції. Склад обладнання компресорних станцій у системі перекачування газу магістральних газопроводів. Нагнітачі, що застосовуються на КС. Порядок проведення ремонтів ДПА. Привід компресорів ДПА Загальностаціонарне технологічне обладнання КС. Запірна арматура на КС. Очищення газу від механічних домішок. Система повітряного охолодження газу та її експлуатація Будова та розташування вузлів пуску та прийому очисних поршнів. Експлуатація системи паливного, пускового, імпульсного газуКомплекс засобів контролю та автоматики Розділ 2 Нафтоперекачувальні станції. Експлуатація, класифікація та характеристика основних об'єктів нафтоперекачувальних станцій. Насосні агрегати. Основне технологічне та допоміжне обладнання проміжної НС. Маслосистема НС Насоси НС. Система розвантаження кінцевих ущільнень насосів. Улаштування, робота та регулювання обладнання системи змащування. Система збирання та відкачування витоків. Технічне обслуговування системи витоків Технічне обслуговування та ремонт маслосистеми. Функції реалізовані системою автоматики НС. Водопостачання та система каналізації очисних споруд НС. Системи вентиляції та пожежогасіння.
Методи та критерії оцінювання: •захист звітів до лабораторних робіт усним опитуванням теоретичного матеріалу за темою роботи та методикою проведення досліджень, поточний експрес-контроль засобами віртуального навчального середовища (30 балів) •підсумковий контроль (70 балів, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Мартинюк Р. Т., Чернова О. Т., Мартинюк Т. А., Спорудження насо-сних та компресорних станцій: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014 – 238 с. 2. Трубопровідний транспорт газу: монографія / Ковалко М. П., Грудз В. Я., Михалків В. Б. [та ін.]; за ред. М. П. Ковалка. – Київ: Агенство з раці-онального використання енергії та екології, 2002. – 600 с. 3. Корж, В. В. Эксплуатация и ремонт оборудования насосных и комп-рессорных станций [Текст]: учеб. пособие / В.В. Корж, А.В. Сальников. – Ухта : УГТУ, 2010. – 184 с. 4. Современные методы строительства компрессорных станций магист-ральных газопроводов / Васильев Г.Г., Иванов В.А., Крамской В.Ф., Ново-селов В.В., Сенцов С.И., Телегин Л.Г. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 1999. – 263 с. 5. Казаченко, А. Н. Эксплуатация компрессорных станций магистраль-ных газопроводов / А. Н. Казаченко. – М.: Нефть и газ, 1999. – 463 с.