Прогнозування ресурсу зварних металоконструкцій

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.068
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: д-р техн. наук, с.н.с. Похмурська Ганна Василівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Аналізувати та оцінювати технічний стан елементів технологічного обладнання нафтогазових об’єктів засобами технічного діагностування в промислових і лабораторних умовах (РН 14) Уміння проводити розрахунки при розробленні конструкцій елементів та вузлів з урахуванням прогресивних технологічних процесів (ФРН1.1) Знання основних методів дослідження та аналізу навантажень, переміщень, напружено-деформованого стану в елементах конструкцій, методів проектних та перевіркових розрахунків виробів (ФРН1.5) Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань (AiB2)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Математичне моделювання напружено-деформованого стану нафтогазосховищ та трубопроводів - Сучасні трубопровідні матеріали та їх зварність - Насоси і компресорні станції
Короткий зміст навчальної програми: Розділ 1. Класична теорія втоми матеріалів. Історія формування класичної теорії втоми матеріалів, її структура та етапи розвитку. Основні визначення та позначення циклічних навантажень Теорія Веллера, мало циклова втома, рівняння Кофіна-Менсона, закон лінійного сумування пошкоджень Мікромеханізми втомного руйнування в класичній теорії втоми Розділ 2. Механіка втомного руйнування як процес зародження і поширення тріщин. Основні положення і задачі механіки втомного руйнування матеріалів. Розрахункові моделі для визначення періодів зародження втомних мікротріщин Розрахункові моделі для визначення кінетики росту втомних мікротріщин Розрахункові моделі для визначення періоду зародження втомної макротріщини Встановлення на основі силового підходу системи рівнянь для дослідження кінетики поширення втомних макротріщин і визначення періоду їх до критичного росту Енергетичний підхід для визначення періоду до критичного росту втомних макротріщин. Рівняння балансу енергій при втомному руйнуванні. Втомне руйнування зварних з'єднань Інтегральний підхід до визначення періоду до критичного росту втомних макротріщин у тривимірних тілах. Розділ 3. Методи визначення ресурсу і залишкового ресурсу елементів конструкцій. Основні постулати визначення ресурсу елементів конструкцій та зварних з'єднань Визначення ресурсу зварних з'єднань виготовлених із швами з неповним проплавленням: однобічне та двобічне стикове зварне з'єднання Застосування механіки втомного руйнування до визначення залишкового ресурсу труб. Залишковий ресурс товстостінних труб з технологічними поверхневими тріщинами при імпульсному навантаженні. Визначення залишкового ресурсу ділянки трубопроводу біля помпової станції, яка ослаблена поверхневими тріщинами.
Методи та критерії оцінювання: •захист звітів до лабораторних робіт усним опитуванням теоретичного матеріалу за темою роботи та методикою проведення досліджень, поточний експрес-контроль засобами віртуального навчального середовища (30 балів) •підсумковий контроль (70 балів, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Скальський В. Р., Божидарнік В. В., Долінська І. Я. Основи механіки руйнування для зварювальників: навч. посіб. – Луцьк, 2014. – 356 с. 2. Андрейків О. Є., Скальський В. Р., Долінська І. Я. Заповільнене руйнування матеріалів за локальної повзучості. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 400 с. 3. Андрейків О.Є., Штаюра С.Т. Експериментальна механіка матеріалів. Ч. 1. – Львів: ЛНУ, 2003. – 274 с. 4. Залишкова міцність та довговічність ділянок нафтогазопроводів з дефектами: монографія [авт. кол.: Осадчук В. А., Андрейків О. Є., Банахевич Ю. В. та ін.]. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 264 c. – ISBN 978-617-607-650-6.