Спорудження і ремонт резервуарних парків і газосховищ

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.02.E.096
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: д-р техн. наук, с.н.с. Похмурська Ганна Василівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати теорії, принципів, методів і понять нафтогазової інженерії, розуміти сучасний стан та роль нафтогазової галузі в забезпеченні енергетичної безпеки України (РН2); Аналізувати та розробляти елементи технологічних схем та технічних пристроїв систем технології діагностування ресурс об’єктів нафтогазового комплексу, транспортування та зберігання нафти і газу (РН3); Знаходити необхідну інформацію в науковій та довідковій літературі, базах даних, Інтернет та інших джерелах, оцінювати, інтерпретувати та застосовувати цю інформацію (РН5); Розраховувати параметри гідрогазодинамічних процесів, які супроводжують рух нафти і газу та технологічних рідин в пласті/свердловинах/промислових і магістральних трубопроводах із застосуванням законів термодинаміки, гідравліки і газової динаміки та сучасних методик відповідних розрахунків (РН11); Здійснювати розрахунки технологічних параметрів нафтогазових свердловин, систем підготовки нафти і газу, промислових та магістральних газонафтопроводів, газонафтосховищ із застосуванням відповідних математичних та інженерних методів (РН12); Уміння розробляти та складати відповідно до встановлених вимог типові проектні, технологічні та робочі документи магістральних трубопроводів (ФРН2.3); Знання експлуатації і обслуговування технологічного обладнання, яке використовується при будівництві, ремонті, реконструкції та відновлення нафтових і газових трубопроводі (ФРН2.4); Знання методів ремонту та експлуатації трубопроводів різного призначення та профілю (ФРН2.6); Здатність використання різноманітних методів, зокрема, нафтогазових технологій та інженерії для спілкування на професійному та соціальному рівні (КОМ2); Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань (АіВ2).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Основи транспортування і зберігання вуглеводнів - Корозія і захист від корозії газонафтопроводів - Монтажно-зварювальні роботи при спорудженні трубопроводів і конструкцій - Нанесення захисних та відновних покрить
Короткий зміст навчальної програми: 1. Призначення і класифікація нафтобаз, поділ на групи, операції, що проводяться і згідно з характером операційної діяльності. Основні споруди нафтобаз. Вибір площадки і складання генерального плану нафтобази 2. Транспортування нафтопродукту та зливо-наливні пристрої нафтобази. Залізничний транспорт. залізничні вагони цистерни. Пристрої для зливання і наливання залізничних цистерн. Водяний транспорт нафти і нафтопродуктів. Пристрої для зливання і наливання продуктів у танкери 3. Сталеві резервуари. Типові конструкції та класифікація сталевих резервуарів. Основи і фундаменти під вертикальні сталеві резервуари. Приймання основи і фундаменту. 4. Властивості нафти і нафтопродуктів та методи їх зменшення. Властивості нафти і нафтопродуктів. Втрати нафти, нафтопродуктів при зберіганні і методи їх зменшення. Спеціальні конструкції резервуарів. 5. Виготовлення елементів резервуарних конструкцій на спеціалізованих заводах. Транспортні роботи. Розвантаження резервуарних конструкцій. Монтаж вертикальних резервуарів із рулонних заготовок. Монтаж днища резервуара. Монтаж стінки і покриття резервуара. Монтаж щитового покриття. Монтаж сферичного покриття. 6. Спорудження резервуарів полистовим методом. Підготовчі роботи на будівельно-монтажній площадці. Монтажні роботи при спорудженні днищ резервуарів. Позначальні роботи на днищі. Монтаж днищ з окремих листів. Монтаж стінки резервуара. Збирання корпусу резервуара „з низу у верх”. Збирання корпусу резервуара „зверху-вниз”. Комбінований метод спорудження. 7. Вимоги до сталей, що застосовуються в резервуаробудуванні, методика зварювання та випробовування резервуарів. Вимоги до сталей. Технологія зварювання резервуарів. Післяопераційний контроль якості. Спорудження резервуарів. Гідравлічне дослідження резервуарів. Захист резервуарів від корозії. 8. Резервуари підвищеного тиску. Конструкції краплеподібних, горизонтальних та траншейних резервуарів. Історія будівництва резервуарів підвищеного тиску. Краплеподібні резервуари. Особливості виготовлення і монтажу краплеподібних резервурів. Горизонтальні циліндричні резервуари. Траншейні резервуари. Монтаж траншейних резервуарів. 9. Устаткування резервуарів. Устаткування резервуарів для темних нафтопродуктів. Устаткування резервуарів для світлих нафтопродуктів. Монтаж устаткування резервуарів. 10. Задачі та стан підземного зберігання газу в світі та в Україні. Загальна характеристика систем газопостачання населених пунктів. Основні елементи сучасної системи газопостачання. Нормативні вимоги до структури систем газопостачання населених пунктів. Норми тиску газу в системах газопостачання населених пунктів. Структура систем газопостачання населених пунктів. Схеми газових мереж. 11. Технологічні параметри пластового підземного сховища газу. Класифікація пластових підземних сховищ газу. Принципова технологічна схема пластового ПСГ. Поняття про активний і буферний газ. Місце розташування ПСГ у системі газопостачання. Колекторські властивості пласта. Пластовий тиск. Глибина залягання пласта-колектора ПСГ. 12. Підготовка газу до транспортування. очищення газу. Пиловловлювачі, осушення газу. Конструкції та види свердловин на підземних сховищах. Технологічні особливості експлуатації та обслуговування ПСГ та їх вплив на герметичність свердловин. Витікання та втрати газу з підземного сховища газу.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування теоретичного матеріалу за темою роботи, поточний експрес-контроль засобами віртуального навчального середовища (30 балів) • підсумковий контроль (70 балів, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Дудля М. А., Л. М. Ширін, Е. А. Федоренко Процеси підземного зберігання газу: підручник/. – Д.: Національний гірничий університет, 2012.–412 с. 2. Чернова О. Т. Спорудження газосховищ і нафтобаз: навчальний по-сібник. Частина 1. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014 – 476 с. 3. Чернова О. Т., Мартинюк Т. А. Спорудження газосховищ і нафтобаз: конспект лекцій. Частина 1. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010 – 287 с. 4. Савків В. П. Підземне зберігання газу в Україні / – К., 2008. ? 239 с. 5. Сховища газу підземні в пористих пластах. Експлуатація. Основні положення. ? Київ, НАК "Нафтогаз України", 2008. ? 62 с. 6. Венгерцев Ю.О., Глоба В.М., Клюкач І.І. Підвищення надійності зберігання нафтопродуктів. –К.1996.-257 с.

Спорудження і ремонт резервуарних парків і газосховищ (курсова робота)

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.02.E.097
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: д-р техн. наук, с.н.с. Похмурська Ганна Василівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати теорії, принципів, методів і понять нафтогазової інженерії, розуміти сучасний стан та роль нафтогазової галузі в забезпеченні енергетичної безпеки України (РН2); Аналізувати та розробляти елементи технологічних схем та технічних пристроїв систем технології діагностування ресурс об’єктів нафтогазового комплексу, транспортування та зберігання нафти і газу (РН3); Знаходити необхідну інформацію в науковій та довідковій літературі, базах даних, Інтернет та інших джерелах, оцінювати, інтерпретувати та застосовувати цю інформацію (РН5); Розраховувати параметри гідрогазодинамічних процесів, які супроводжують рух нафти і газу та технологічних рідин в пласті/свердловинах/промислових і магістральних трубопроводах із застосуванням законів термодинаміки, гідравліки і газової динаміки та сучасних методик відповідних розрахунків (РН11); Здійснювати розрахунки технологічних параметрів нафтогазових свердловин, систем підготовки нафти і газу, промислових та магістральних газонафтопроводів, газонафтосховищ із застосуванням відповідних математичних та інженерних методів (РН12); Уміння розробляти та складати відповідно до встановлених вимог типові проектні, технологічні та робочі документи магістральних трубопроводів (ФРН2.3); Знання експлуатації і обслуговування технологічного обладнання, яке використовується при будівництві, ремонті, реконструкції та відновлення нафтових і газових трубопроводі (ФРН2.4); Знання методів ремонту та експлуатації трубопроводів різного призначення та профілю (ФРН2.6); Здатність використання різноманітних методів, зокрема, нафтогазових технологій та інженерії для спілкування на професійному та соціальному рівні (КОМ2); Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань (АіВ2).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Основи транспортування і зберігання вуглеводнів - Корозія і захист від корозії газонафтопроводів - Монтажно-зварювальні роботи при спорудженні трубопроводів і конструкцій - Нанесення захисних та відновних покрить
Короткий зміст навчальної програми: Самостійні творча робота, яка виконується у позааудиторний (вільний від обов’язкових навчальних занять) час за завданням і під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. У випадку виконання реальної кваліфікаційної роботи (на замовлення підприємства, бази практики, потенційного замовника роботи, працедавця тощо) допускається корегування обсягу та наповнення курсового проекту за погодженням із студентом. Під час виконання курсового проекту студент, залежно від теми, повинен навчитися самостійно розв’язувати такі за-вдання: аналізувати особливості формування резервуарного парку або газосховища; охарактеризувати особливості будови та методи аналізу циклічної експлуатації; проводити методику визначення параметрів резервуарного парку або газосховища; обґрунтувати особливості експлуатації, обслуговування і ремонту резервуарного парку або газосховища; визначати необхідні параметри для надійної та якісної роботи; охарактеризовувати сучасні методи підвищення ефективно-сті роботи сховища; підбирати обладнання, необхідно для проведення ремонтних робіт або підвищення ефективності роботи сховища; аналізувати показники роботи до та після проведення ремонтних робіт; розробляти алгоритми та програми розрахунку параметрів роботи сховища для застосування їх на практиці; розробляти нові технології, методики, схеми виконання робіт з обслуговування та ремонту сховищ; приводити їх порівняння існуючим; розробляти заходи з охорони праці та довкілля при вико-нанні робіт.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань у студента відбувається протягом семестру при виконанні курсової роботи у позааудиторний (вільний від обов’язкових навчальних занять) час за завданням і під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі та шляхом захисту перед комісією за такими ме-тодами: 1. Оцінюється якість курсової роботи за критеріями, наведеними в Додатку 2 Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів: – відповідність змісту курсової роботи завданню та вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо його виконання; – самостійність розв’язання поставленої задачі, проектного рішення, ви-конання розрахунків, креслень, графіків та таблиць; – наявність елементів науково-дослідного характеру; – використання комп’ютерних технологій; – оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів згідно з ви-могами конструкторської та технологічної документації. 2. Оцінюється якість доповіді студента про зміст курсової роботи; 3. Оцінюється повнота та правильність відповідей на поставлені студентові запитання. Представлення та оформлення окремих пунктів та розділів курсової роботи, що виконується у позааудиторний (вільний від обов’язкових навчальних занять) час за завданням і під методичним керівництвом викладача, але без його безпосере-дньої участі відповідно до критеріїв, що наведені в Додатку 2 Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів (75 балів); Захист курсової роботи перед комісією (25 балів)
Рекомендована література: .1. Дудля М. А., Л. М. Ширін, Е. А. Федоренко Процеси підземного зберігання газу: підручник/. – Д.: Національний гірничий університет, 2012.–412 с. 2. Чернова О. Т. Спорудження газосховищ і нафтобаз: навчальний по-сібник. Частина 1. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014 – 476 с. 3. Чернова О. Т., Мартинюк Т. А. Спорудження газосховищ і нафтобаз: конспект лекцій. Частина 1. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010 – 287 с. 4. Савків В. П. Підземне зберігання газу в Україні / – К., 2008. ? 239 с. 5. Сховища газу підземні в пористих пластах. Експлуатація. Основні положення. ? Київ, НАК "Нафтогаз України", 2008. ? 62 с. 6. Венгерцев Ю.О., Глоба В.М., Клюкач І.І. Підвищення надійності зберігання нафтопродуктів. –К.1996.-257 с.