Надземні ділянки трубопровідних систем

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.01.E.088
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: к.т.н., доц. Дзюбик Андрій Романович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання основних методів дослідження та аналізу навантажень, переміщень, напружено-деформованого стану в елементах конструкцій, методів проектних та перевіркових розрахунків виробів (ЗН 18) Знання методів ремонту та експлуатації трубопроводів різного призначення та профілю (ЗН 23) Уміння проводити розрахунки при розробленні конструкцій елементів та вузлів з урахуванням прогресивних технологічних процесів (УМ 11)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Основи транспортування і зберігання вуглеводнів - Монтажно–зварювальні роботи при спорудженні трубопроводів і конструкцій - Сучасні трубопровідні матеріали та їх зварність - Механіка руйнування об’єктів нафтогазового комплексу
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студент набуває теоретичних та практичних знань технологій спорудження, технічного обслуговування та ремонту надземних ділянок трубопровідних систем, які використовуються у виробництві на цей час та отримають розвиток в ближньому майбутньому. При цьому вивчається організація та конструктивні схеми виконання надзе-мних ділянок. Організація і технологія будівництва надземних ділянок. Набуваються навички користуватись нормативно-технічною документацією, технічного обслуговування та ремонту надземних ділянок надземних ділянок.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль ( 30 %, захист лабораторних робіт). • Підсумковий контроль ( 60 % письмова компонента, 10 % усна компонента).
Рекомендована література: 1. Дорошенко Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газо-нафтопроводів: підручник / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 845 с. - ISBN 978-3-659-37720-4. 2. Дзюбик А. Р. Підвищення ефективності зварювання магістральних трубопроводів при їх експлуатації та ремонті: монографія / А.Р.Дзюбик, І.Б.Назар, Р.В.Палаш. - Львів: Сполом, 2013. 258с. – ISBN 978-966-665-872-5. 3. Залишкова міцність та довговічність ділянок нафтогазопроводів з де-фектами: монографія [авт. кол.: Осадчук В. А., Андрейків О. Є., Банахевич Ю. В. та ін.]. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 264 c. – ISBN 978-617-607-650-6. 4. Трубопровідний транспорт газу: монографія / Ковалко М. П., Грудз В. Я., Михалків В. Б. [та ін.]; за ред. М. П. Ковалка. – Київ: Агенство з раці-онального використання енергії та екології, 2002. – 600 с. - ISBN 966-96172-0-0.