Механіка руйнування об'єктів нафтогазового комплексу

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.01.E.087
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: д-р техн. наук, проф. Максимович Олеся Володимирівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Ознайомитися з прикладним застосуванням найпоширеніших критеріїв механіки руйнування конструкційних матеріалів та елементів конструкцій об'єктів нафтогазового комплексу; • Оволодіти теоретичними основами та методологією оцінки тріщиностійкості матеріалів під час дії на них навантажень та робочих середовищ; • Засвоїти методики визначення статичної та циклічної тріщиностійкості в лабораторних умовах; • Вивчити основи методів оброблення результатів вимірювань та особливостей метрологічного забезпечення навантажувальних пристроїв та вимірювальних засобів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Математичне моделювання напружено - деформованого стану нафто газосховищ та трубопроводів; опір матеріалів; технічна механіка
Короткий зміст навчальної програми: Вступ до механіки руйнування твердих тіл. Основні задачі механіки руйнування. Види дефектів твердих тіл. Дислокації та дислокаційні механізми тріщиноутворення. Концентрація напружень. Задача Кірша. Розподіл напружень в сферичній порожнині та навколо неї. Задача Ляме. Критерії механіки руйнування. Енергетичні критерії. Силові критерії. Деформаційні критерії. Теорія руйнування Алана Гріффітса. Поправка Ірвіна на пластичну зону перед вершиною тріщини. Задача Сакка. Коефіцієнти концентрації напружень в зварних з’єднаннях зі стиковими і кутовими швами. Загальні поняття та основні визначення втоми матеріалів. Змінність навантаження та його основні характеристики. Жорсткий та м’який цикли навантаження. Побудова кривої втоми. Крива Веллера. Кінетична діаграма втомного руйнування матеріалів. Принципи побудови КДВР. Складно напружений стан. Влив чинників, зумовлених зварюванням, на опір втомі матеріалів. Визначення циклічної тріщиностійкості об'єктів нафтогазового комплексу.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Скальський В.Р., Божидарнік В.В., Долінська І.Я. Основи механіки руйнування для зварювальників: навч. посіб. – Луцьк. – 2014. – 356 с. 2. Панасюк В.В., Андрейків А.Е., Ковчик С.Е. Методы оценки трещиностойкости конструкционных материалов. – Киев: Наук. думка, 1977. – 277 с. 3. Панасюк В.В., Андрейкив А.Е., Партон В.З. Основы механики разрушения материалов. –Киев: Наук. думка, 1988.– 488 c. 4. Андрейків О.Є., Штаюра С.Т. Експериментальна механіка матеріалів. Ч. 1. – Львів: ЛНУ, 2003. – 274 с.