Математичне моделювання процесів нафтогазопостачання

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.01.E.086
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: Максимович Олеся Володимирівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН7 Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання інженерних та управлінських задач, пов’язаних з реалізацією базових нафтогазових технологій буріння свердловин, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу. РН1 9. Застосовувати базові поняття та методи фундаментальних і прикладних наук для розв’язання спеціалізованих задач в нафтогазовій інженерії. ФРН1 Уміння проводити розрахунки при розробленні конструкцій елементів та вузлів з урахуванням прогресивних технологічних процесів ФРН4. Аналізувати вплив вихідних показників на функціональні властивості трубопроводів, розраховувати і обґрунтовано призначати технічні вимоги до точності виготовлення, вибирати методи і засоби контролю, системно аналізувати і вирішувати основні задачі з управління якістю продукції. ФРН7 Знання основ проектування технологічного оснащення для нафтогазових технологій та інженерії. Методів і систем автоматизованого проектування нафтогазових технологій, інженерії та технологічного оснащення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Дисципліни бакалаврату
Короткий зміст навчальної програми: В даному курсі викладені деякі методи математичного моделювання процесів трубопровідного транспорту нафти, нафтопродуктів і газу. Пропонуються до вивчення деякі фізичні закони, що визначають дина-міку руху рідин і газів в трубах, показується, яким чином ці закони транс-формуються в математичні рівняння, що складають суть тої чи іншої матема-тичної моделі. В рамках кожної моделі формулюються задачі для аналізу конкретної ситуації, вивчаються методи їх рішень.
Методи та критерії оцінювання: Критерії оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення навчального матеріалу модуля у 100-бальній шкалі та шкалі ECTS: • 100–88 балів – оцінка А (“відмінно”) виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвит-ку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитан-ня, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практич-них задач; • 87–80 балів – оцінка В (“дуже добре”) виставляється за знання навча-льного матеріалу модуля вище від середнього рівня, включаючи розрахун-ки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кіль-кість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 79–71 бал – оцінка С (“добре”) виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргумен-товані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 70–61 бал – оцінка D (“посередньо”) виставляється за посередні знан-ня навчального матеріалу модуля, малоаргументовані відповіді, слабке за-стосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; • 60–50 балів – оцінка Е (“задовільно”) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; • 49–26 балів – оцінка FX (“незадовільно”) з можливістю повторного складання екзамену чи заліку) виставляється за незнання значної частини на-вчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, не-вміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 25–00 балів – оцінка F (“незадовільно”) з обов’язковим повторним вивченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння оріє-нтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фунда-ментальних положень.
Рекомендована література: 1. Трубопровідний транспорт газу / [М.П.Ковалко, В.Я.Грудз, В.Б.Ми-халків та ін.]: за ред. М.П.Ковалка. – К.: АренаЕКО, 2002. – 600 с. 2. Експлуатація і технічне обслуговування газорозподільних станцій магістральних газопроводів / [Руднік А.А., Коломєєв В.М., Розганюк В.В. та ін.]. – К.: Росток, 2003. - 576 с. 3. Розганюк В.В. Довідник експлуатаційникові газонафтового комплек-су / Розганюк В.В., Хачикян Л.А., Григіль М.А. – К.: Росток, 1998. – 431 с. 4. Довідник працівника газотранспортного підприємства / [Розганюк В.В., Руднік А.А., Коломєєв В.М. та ін.]; під ред. А.А.Рудніка. - К.: Росток, 2001, - 1092 с. 5. Решение задач нефтегазопромысловой механики. Мирзаджанзаде А.Х., Гусейнзаде М.А. – М.:Недра, 1971, 200с.