Буріння свердловин при інженерно-геологічних дослідженнях

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.073
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: доктор технічних наук, професор, Судаков Андрій Костянтинович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН5. Знаходити необхідну інформацію в науковій та довідковій літературі, базах даних, Інтернет та інших джерелах, оцінювати, інтерпретувати та застосовувати цю інформацію. РН8. Приймати ефективні рішення з професійних питань у важкопрогнозованих небезпечних умовах з урахуванням цілей, строків, ресурсних та законодавчих обмежень, екологічних та етичних аспектів. РН9. Застосовувати базові поняття та методи фундаментальних і прикладних наук для розв’язання спеціалізованих задач в нафтогазовій інженерії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство Спорудження магістральних трубопроводів Основи нафтогазової справи
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення навчальної дисципліни “ Буріння свердловин при інженерно-геологічних дослідженнях ” студент набуває теоретичних знань з: інженерно-геологічних властивостей гірських порід; принципів проектування робіт з інженерно-геологічних досліджень в свердловині та технологій їх виробництва. Буде вміти: аналізувати геолого-технічні умови та вибирати технологію буріння; підбирати склад бурового снаряду для конкретних умов буріння; забезпечувати вимоги технології закріплення гірських порід та свердловин; розраховувати раціональні технологічні режими технічної меліорації; визначати ефективні типи породоруйнівного інструменту з урахуванням механічних властивостей гірських порід.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань у студентів відбувається за такими методами: 1. Захист практичних робіт проводиться у усній формі шляхом опитування теоретичного матеріалу за темою роботи та методикою проведення обчислень. 2. Проведення поточного експрес – контролю засобами віртуального навчального середовища або тестами, усним опитуванням, оцінкою активності та внесених пропозицій. 3. Захист лабораторних робіт в усній формі шляхом опитування теоретичного матеріалу за темою роботи та методикою її виконання. Захист лабораторних робіт (40 балів); Поточний експрес – контроль (60 балів).
Рекомендована література: 1. Буріння свердловин: навч. посіб. / Є.А. Коровяка, В.Л. Хоменко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». - Дніпро: НТУ «ДП», 2021. - 292 с. 2. Судаков А.К., Дзюбик А.Р., Кузін Ю.Л., Назар І.Б., Судакова Д.А Ізоляція поглинаючих горизонтів бурових свердловин термопластичними матеріалами. - Монография. - Дрогобич.: «Просвіт», 2019. - 182с. 3. Бражененко А.М., Гошовський С.В., Кожевников А.А., Мартиненко І.І., Судаков А.К. Тампонаж гірських порід під час буріння геологорозвідувальних свердловин легкоплавкими матеріалами. - К. УкрДГРІ. 2007. 130 с.