Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.075
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: к.т.н., доцент Вахула Орест Миронович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: знати: • нормативно-правове забезпечення та організацію роботи з охорони праці (ОП) на об’єктах господарювання, законодавчі акти та нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності людини; • заходи безпечності роботи технологічного обладнання для попередження травматизму на об’єктах господарської діяльності; • способи захисту людей та територій від вражаючих чинників; вміти: • визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням вимог ОП; • оцінити та контролювати відповідність умов праці встановленим нормативам, проводити інструктаж з ОП на робочому місці; • приймати рішення з питань ОП; • проаналізувати можливості виникнення небезпек та їх наслідки в конкретних ситуаціях; • організувати захист людей та середовища у надзвичайних ситуаціях. • проаналізувати можливості виникнення небезпек та їх наслідки в конкретних ситуаціях; • організувати захист людей та середовища у надзвичайних ситуаціях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Прореквізити: Вища математика Хімія
Короткий зміст навчальної програми: Правові та організаційні основи охорони праці. Державне управління охорони праці та організація охорони праці на виробництві.Гігієна праці та виробнича санітарія в галузі. Електробезпека.Категорії і поняття в безпеці життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.Техногенні небезпеки та їх наслідки. Характеристика надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Пожежна безпека. Хімічна безпека.Радіаційна безпека.Оцінка радіаційного стану після аварій на АЕС. Планування заходів захисту населення. Невідкладна допомога при нещасних випадках
Методи та критерії оцінювання: Диференційований залік Поточний контроль(40 балів): Розрахунково-графічна робота - 20 Лабораторні роботи 4х5=20 Заліковий контроль - 60 балів
Рекомендована література: 1. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І. і ін. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. - 264с. 2. Гогіташвілі Г.Г. та ін. Управління охорони праці та ризиком за міжнародними стандартами. – К.: Знання, 2007. – 367 с. 3. Жидецький В.Ц. та ін. Охорона праці. – Львів: Афіша, 2000. – 348 с. 4. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навчальний посібник. – 2-ге вид., стер. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. – 496 с. 5. Основи охорони праці : підручник / Г.Г. Гогіташвілі, В.М. Лапін, Р.А. Яцюк, В.М. Сторожук, О.В. Мельніков.- К.: Знання, 2016. - 311 с.