Надземні ділянки трубопровідних систем (курсовий проект)

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.01.E.092
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: к.т.н., доц. Дзюбик Андрій Романович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання основних методів дослідження та аналізу навантажень, переміщень, напружено-деформованого стану в елементах конструкцій, методів проектних та перевіркових розрахунків виробів (ЗН 18) Знання методів ремонту та експлуатації трубопроводів різного призначення та профілю (ЗН 23) Уміння проводити розрахунки при розробленні конструкцій елементів та вузлів з урахуванням прогресивних технологічних процесів (УМ 11)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Основи транспортування і зберігання вуглеводнів - Монтажно–зварювальні роботи при спорудженні трубопроводів і конструкцій - Сучасні трубопровідні матеріали та їх зварність - Механіка руйнування об’єктів нафтогазового комплексу
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студент набуває практичних знань і навиків щодо виконання необхідного міцнісного розрахунку надзем-них ділянок магістрального трубопроводу відповідно до умов експлуатації та реалізації зварювально-монтажних робіт при спорудженні. Набуваються навички користуватись нормативно-технічною документацією, технічного обслуговування та ремонту надземних ділянок надземних ділянок. При виконанні курсового проекту перевага надається проектуванню або ре-монту реальних надземних ділянок трубопровідних систем на замовлення базового підприємства, потенційного замовника роботи, працедавця тощо. Для цього виконується корегування обсягу та наповнення роботи за пого-дженням із студентом та керівником роботи.
Методи та критерії оцінювання: Представлення та оформлення окремих пунктів та розділів курсової роботи, що виконується у позааудиторний (вільний від обов’язкових навчальних занять) час за завданням і під методичним керівництвом викладача, але без його безпосере-дньої участі відповідно до критеріїв, що наведені в Додатку 2 Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів (75 балів); Захист курсової роботи перед комісією (25 балів)
Рекомендована література: 1. Дорошенко Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газо-нафтопроводів: підручник / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 845 с. - ISBN 978-3-659-37720-4. 2. Дзюбик А. Р. Підвищення ефективності зварювання магістральних трубопроводів при їх експлуатації та ремонті: монографія / А.Р.Дзюбик, І.Б.Назар, Р.В.Палаш. - Львів: Сполом, 2013. 258с. – ISBN 978-966-665-872-5. 3. Залишкова міцність та довговічність ділянок нафтогазопроводів з де-фектами: монографія [авт. кол.: Осадчук В. А., Андрейків О. Є., Банахевич Ю. В. та ін.]. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 264 c. – ISBN 978-617-607-650-6. 4. Трубопровідний транспорт газу: монографія / Ковалко М. П., Грудз В. Я., Михалків В. Б. [та ін.]; за ред. М. П. Ковалка. – Київ: Агенство з раці-онального використання енергії та екології, 2002. – 600 с. - ISBN 966-96172-0-0. 5. ДСТУ Н Б В.2.3-21:2008. Магістральні трубопроводи. Настанова. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами. – Чинний з 01.01.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. 6. Механіка руйнування і міцність матеріалів: Довідник / Під ред. В.В. Панасюка. Т.5: Неруйнівний контроль і технічна діагностика / Під ред. 3. Т. Назарчука. – Львів: ФМІ ім. Г, В. Карпенка НАН України, 2001. – 1134 с. - ISBN 966-02-1735-8