Сертифікація та акредитація трубопроводів та нафтогазосховищ

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.01.E.090
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: Назар І.Б.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - основи державного регулювання у сфері сертифікації та ліцензування об’єктів нафтогазового комплексу; - теоретичні основи, порядок та вимоги щодо сертифікації оператора газотранспортної системи; - знання і навички щодо порядку ліцензування видів господарської діяльності на ринку природного газу, нафти та нафтопродуктів; - розуміння сертифікації та акредитація (ліцензування) господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом; - знання про особливості функціонування Кодексу газорозподільних систем; - рекомендації по акредитації (отриманню ліцензії) на виробництво, на зберігання, оптову та роздрібну торгівлю скрапленим газом
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи проектування нафтогазових об’єктів Спорудження та ремонт нафтогазопроводів Надземні ділянки трубопровідних систем, разом з КП Основи транспортування і зберігання вуглеводнів
Короткий зміст навчальної програми: Порядок ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (в частині ринку природного газу, нафти та нафтопродуктів) Функціонування і сертифікація на ринку природного газу Основні засади функціонування ринку природного газу України, основні положення та норми Порядок здійснення процедури сертифікації оператора газотранспортної системи Основні вимоги до сертифікації/акредитації оператора газотранспортної системи Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування природного газу Функціонування і сертифікація на ринку нафтопродуктів Основні засади функціонування ринку нафтопродуктів України, основні положення і норми (про нафту і газ) Функціонування і сертифікація на ринку транспортування вуглеводнів Правові, економічні та організаційні засади діяльності трубопровідного транспорту для транспортування вуглеводнів Сертифікація та акредитація (ліцензування) господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом Порядок виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки Функціонування і сертифікація на ринку зберігання вуглеводнів Правові, технічні, організаційні і економічні засади функціонування газосховищ природного газу (Кодекс газосховищ). Основні правила технічної експлуатації газосховищ Особливості функціонування Кодексу газорозподільних систем Рекомендації по акредитації (отриманню ліцензії) на виробництво, на зберігання, оптову та роздрібну торгівлю скрапленим газом Права і обов’язки оператора газосховищ
Методи та критерії оцінювання: Представлення та захист практичної роботи, що виконується за поставленим завданням (15 балів); Захист лабораторних робіт (15 балів); Поточний експрес – контроль (70 балів).
Рекомендована література: 1. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: Закон України від 22.09.2016 № 1540-VIII. URL https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1540-19#Text. 2. Про ринок природного газу: Закон України від 09.04.2015 № 329-VIII. URL https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/329-19#Text. 3. Зберігання та дистрибуція нафти, нафтопродуктів і газу: Навчальний посібник / Л.Н. Ширін, О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв; НТУ – Д. : НТУ«ДП», 2019. – 306 с. 4. Про затвердження Порядку здійснення процедури сертифікації оператора газотранспортної системи: Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова від 14.04.2016 № 631. URL https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0996-16#n12.