Механіка руйнування об'єктів нафтогазового комплексу (курсова робота)

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.01.E.091
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: Максимович Олеся Володимирівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН7 Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання інженерних та управлінських задач, пов’язаних з реалізацією базових нафтогазових технологій буріння свердловин, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу. РН1 9. Застосовувати базові поняття та методи фундаментальних і прикладних наук для розв’язання спеціалізованих задач в нафтогазовій інженерії. ФРН4. Аналізувати вплив вихідних показників на функціональні властивості трубопроводів, розраховувати і обґрунтовано призначати технічні вимоги до точності виготовлення, вибирати методи і засоби контролю, системно аналізувати і вирішувати основні задачі з управління якістю продукції. . ФРН5 Знання основних методів дослідження та аналізу навантажень, переміщень, напружено-деформованого стану в елементах конструкцій, методів проектних та перевіркових розрахунків виробів. ФРН7 Знання основ проектування технологічного оснащення для нафтогазових технологій та інженерії. Методів і систем автоматизованого проектування нафтогазових технологій, інженерії та технологічного оснащення
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Математичне моделювання напружено - деформованого стану нафто газосховищ та трубопроводів; опір матеріалів; технічна механіка
Короткий зміст навчальної програми: Вступ до механіки руйнування твердих тіл. Основні задачі механіки руйнування. Види дефектів твердих тіл. Дислокації та дислокаційні механізми тріщиноутворення. Концентрація напружень. Задача Кірша. Розподіл напружень в сферичній порожнині та навколо неї. Задача Ляме. Критерії механіки руйнування. Енергетичні критерії. Силові критерії. Деформаційні критерії. Теорія руйнування Алана Гріффітса. Поправка Ірвіна на пластичну зону перед вершиною тріщини. Задача Сакка. Коефіцієнти концентрації напружень в об'єктах нафтогазового комплексу. Загальні поняття та основні визначення втоми матеріалів. Змінність навантаження та його основні характеристики. Жорсткий та м’який цикли навантаження. Побудова кривої втоми. Крива Веллера. Кінетична діаграма втомного руйнування матеріалів. Принципи побудови КДВР. Складно напружений стан. Влив чинників, зумовлених зварюванням, на опір втомі матеріалів. Визначення циклічної тріщиностійкості об'єктів нафтогазового комплексу.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань у студентів відбувається за такими методами: 1. Захист звітів до лабораторних робіт в усній формі шляхом опитування те-оретичного матеріалу за темою роботи та методикою проведення дослі-джень. 2. Поточний експрес-контроль засобами віртуального навчального середо-вища або усним опитуванням, тестами, практичними роботами, оцінкою ак-тивності та внесених пропозицій. 3. Проведення письмового екзамену за результатами вивчення дисципліни, який складається із завдань різних рівнів складності. 4. Проведення усної компоненти за результатами написання екзамену.
Рекомендована література: 1. Скальський В.Р., Божидарнік В.В., Долінська І.Я. Основи механіки руйнування для зварювальників: навч. посіб. – Луцьк. – 2014. – 356 с. 2. Панасюк В.В., Андрейків А.Е., Ковчик С.Е. Методы оценки трещиностойкости конструкционных материалов. – Киев: Наук. думка, 1977. – 277 с. 3. Панасюк В.В., Андрейкив А.Е., Партон В.З. Основы механики разрушения материалов. –Киев: Наук. думка, 1988.– 488 c. 4. Андрейків О.Є., Штаюра С.Т. Експериментальна механіка матеріалів. Ч. 1. – Львів: ЛНУ, 2003. – 274 с.