Переходи магістральних трубопроводів

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.02.E.102
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: к.т.н., доц. Дзюбик Андрій Романович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання основних методів дослідження та аналізу навантажень, переміщень, напружено-деформованого стану в елементах конструкцій, методів проектних та перевіркових розрахунків виробів (ЗН 18) Уміння проводити розрахунки при розробленні конструкцій елементів та вузлів з урахуванням прогресивних технологічних процесів (УМ 11)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Вступ до фаху; - Основи нафтогазової справи; - Основи транспортування і зберігання вуглеводнів; - Монтажно–зварювальні роботи при спорудженні трубопроводів і конструкцій; - Сучасні трубопровідні матеріали та їх зварність; - Корозія і захист від корозії газонафтопроводів.
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студент набуває теоретичних та практичних знань щодо надземних переходів магістральних трубопроводів. Зокрема технологій їхнього спорудження, технічного обслуговування та ре-монту. Враховуються технології, які використовуються у виробництві на цей час та отримають розвиток в ближньому майбутньому. При цьому вивчається організація та конструктивні схеми виконання пере-ходів магістральних трубопроводів. Набуваються навички користуватись нормативно-технічною документацією, технічного обслуговування та ремонту переходів магістральних трубопроводів.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль ( 30 %). • Підсумковий контроль ( 60 % письмова компонента, 10 % усна компонента).
Рекомендована література: 1. Дорошенко Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газо-нафтопроводів: підручник / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 845 с. - ISBN 978-3-659-37720-4. 2. Дзюбик А. Р. Підвищення ефективності зварювання магістральних трубопроводів при їх експлуатації та ремонті: монографія / А.Р.Дзюбик, І.Б.Назар, Р.В.Палаш. - Львів: Сполом, 2013. 258с. – ISBN 978-966-665-872-5. 3. Залишкова міцність та довговічність ділянок нафтогазопроводів з де-фектами: монографія [авт. кол.: Осадчук В. А., Андрейків О. Є., Банахевич Ю. В. та ін.]. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 264 c. – ISBN 978-617-607-650-6. 4. Трубопровідний транспорт газу: монографія / Ковалко М. П., Грудз В. Я., Михалків В. Б. [та ін.]; за ред. М. П. Ковалка. – Київ: Агенство з раці-онального використання енергії та екології, 2002. – 600 с. - ISBN 966-96172-0-0.