Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.078
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: ст. викл.Хомич Іван Богданович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знаходити необхідну інформацію в науковій та довідковій літературі, базах даних, Інтернет та інших джерелах, оцінювати, інтерпретувати та застосовувати цю інформацію (РН5). 2. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання інженерних та управлінських задач, пов’язаних з реалізацією базових нафтогазових технологій технології діагностування ресурс об’єктів нафтогазового комплексу, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу (РН7). 3. Планувати та організовувати роботу структурного підрозділу нафтогазового підприємства відповідно до вимог безпеки життєдіяльності, охорони праці та охорони довкілля (РН16). 4. Організовувати та керувати професійним розвитком осіб та груп у сфері нафтогазової інженерії (РН18). 5. Здатність оцінювання енергетичної ефективності процесів та розробка технологічних процесів виготовлення або ремонту конструкцій та виробів нафтової та газової промисловості (РН1.3). 6. Знання основних методів дослідження та аналізу навантажень, переміщень, напружено-деформованого стану в елементах конструкцій, методів проектних та перевіркових розрахунків виробів (РН1.5). 7. Обізнаність з основами організації праці на базі знань трудового законодавства і норм охорони праці (РН1.6). 8.Навички з організації роботи підрозділів виробництва нафтогазового профілю. Володіння основами підприємницької діяльності (РН2.2). 9. Знання експлуатації і обслуговування технологічного обладнання, яке використовується при будівництві, ремонті, реконструкції та відновлення нафтових і газових (РН2.4). 10. Знання методів оперативного контролю за технічним станом технологічного обладнання, що використовується при будівництві, ремонті, реконструкції та відновлення устаткування і елементів трубопровідного комплексу (РН2.5). 11. Обізнаність з основами організації праці на базі знань трудового законодавства і норм охорони праці (РН2.7). 12. Уміння спілкуватися, включно усну та письмову комунікацію, українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, французькою) (КОМ1). 13. Здатність використання різноманітних методів, зокрема, нафтогазових технологій та інженерії для спілкування на професійному та соціальному рівні (КОМ2). 14. Навички вербального та письмового презентування практичних розробок в напрямку нафтогазових технологій та інженерії (КОМ3). 15. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення (АіВ1). 16. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань (АіВ2). 17. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики (АіВ3). 18. Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування в галузі нафтогазових технологій та інженерії (АіВ4).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Технологія будівництва переходів магістральних трубопроводів - Спорудження магістральних трубопроводів - Сертифікація та акредитація трубопроводів та нафтогазосховищ - Управління підприємствами нафтогазового комплексу
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студент ознайомлюється із сучасними технологіями та формами організації праці у сфері нафтогазової справи; здобуває професійні уміння і навички, на базі одержаних під час навчання в університеті теоретичних знань та практичної підготовки, для прийняття самостійних рішень у процесі професійної діяльності; ознайомлюється і набуває практичних навичок з основними технологічними процесами буріння свердловин різного призначення; вивчає задачі, що розв'язують нафтогазові підприємства в конкретних геолого-технічних умовах.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%, захист звіту із практики)
Рекомендована література: 1. Програма практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів / Укл.: А.Р. Дзюбик. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2011. — 10 с