Інформаційні технології підготовки виробництва машинобудівного підприємства

Спеціальність: Технології машинобудування
Код дисципліни: 7.131.03.O.3
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: Юрчишин Ігор Іванович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Аналізувати й структурувати комплексні процеси конструкторсько-технологічної підготовки виробництва на предмет систематизації вхідних і вихідних потоків інформації, які використовуються у таких процесах (металорізальні інструменти, технологічне устаткування, пристрої). 2. Знати основні моделі, архітектури, характеристики та структури даних. 3. Проектувати і розробляти прикладні бази даних для задач технологічної підготовки виробництва. 4. Адмініструвати та супроводжувати наявні на підприємствах бази даних й інформаційно-пошукові системи різної архітектури. 5. Розуміти основи концепції керування життєвим циклом виробу (PLM). 6. Розуміти типові архітектури програмних комплексів автоматизації конструкторсько-технологічної підготовки виробництва. 7. Набути навички з реінжинірингу процесів конструкторсько-технологічної підготовки виробництва. 8. Набути навички з моделювання типових схем комплексної автоматизації конструкторсько-технологічної підготовки виробництва машинобудівного підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Попередні навчальні дисципліни. Основи інформатики та програмування. Основи автоматизованого проектування. Металорізальні інструменти. Технологічне спорядження. Технологія машинобудування. Системи автоматизованого проектування металорізальних інструментів, спорядження та технологічних процесів. 2. Супутні і наступні навчальні дисципліни. Технології механоскладального виробництва. Наукові дослідження в технології машинобудування.
Короткий зміст навчальної програми: 1. Вступ. Задачі та зміст дисципліни (Мета та задачі дисципліни “Інформаційні технології підготовки виробництва машинобудівного підприємства”, її місце, роль і значення. Основні етапи розвитку інформаційних технологій, історичний екскурс. Зміст дисципліни). 2. Основні поняття баз даних (Основні передумови виникнення поняття “База даних”. Інформаційні системи. Моделі даних. Архітектура, характеристика й структура даних). 3. Системи керування базами даних (СКБД) (Основні функції СКБД. Файл-серверні СКБД. Коротка характеристика популярних файл-серверних СКБД. Основні поняття про архітектуру „Клієнт – Сервер”. Характерні риси сучасних серверних СКБД. Коротка характеристика популярних серверних СКБД. Критерії вибору СКБД при створенні інформаційних систем. Модернізація застарілих інформаційних систем). 4. Основні концепції реляційних баз даних (Реляційна модель даних. Ключі, індекси та зв’язки. Цілісність даних. Об’єкти баз даних. Типи даних. Основи нормалізації даних. Запити до баз даних. Незалежність даних. Безпека даних. Розподілені бази даних). 5. Основи проектування реляційних баз даних (Логічне проектування бази даних. Об’єктне моделювання. Модель “Сутність – Зв’язки” (ER-модель). Приклад розроблення простої ER-моделі). 6. Єдиний інформаційний простір підприємства (Комплексна автоматизація бізнес-процесів підготовки машинобудівного виробництва як основа підвищення ефективності праці інженера-проектанта. Системи керування проектом та інженерним документообігом (PDM). Концепція керування життєвим циклом виробу (PLM) в єдиному інформаційному просторі підприємства. Загальний огляд основних систем класів PDM/PLM, які використовуються на підприємствах України). 7. Архітектура програмних комплексів Єдиного інформаційного простору підприємства (Типова архітектура програмного комплексу автоматизації конструкторської підготовки виробництва. Типова архітектура програмного комплексу автоматизації технологічної підготовки виробництва). 8. Об’єктне моделювання як основа сучасних інформаційних технологій. 9. Моделювання типових схем комплексної автоматизації конструкторсько-технологічної підготовки машинобудівного виробництва (Типові моделі окремих бізнес-процесів конструкторсько-технологічної підготовки виробництва з використанням інтегрованих інформаційних технологій. Загальна схема конструкторсько-технологічної підготовки виробництва з використанням інтегрованих інформаційних технологій. Загальні рекомендації щодо оптимального вибору і використання корпоративної ІТ-системи).
Методи та критерії оцінювання: Захист результатів лабораторних робіт. Проводиться в усній формі за робочими комп’ютеризованими місцями, де проводилося опрацювання завдання на кожну роботу. Екзамен проводиться за результатами вивчення дисципліни. Письмова компонента складається складається з трирівневих теоретичних завдань. Усна компонента проводиться за результатами письмової компоненти для ґрунтовнішого оцінювання знань. Поточний контроль (лабораторні роботи) – 30 балів; екзаменаційний контроль – 70 балів (письмова компонента – 60 балів, усна компонента – 10 балів); усього – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Юрчишин І.І. Конспект лекцій з дисципліни “Інформаційні технології підготовки машинобудівного підприємства”. 2. Левин В.И. Информационные технологии в машиностроении – Москва: Машиностроение и металлообработка, 2006. 3. Кондаков А.И. САПР технологических процессов – Москва: Машиностроение, 2007. 4. Проектирование технологий машиностроения на ЭВМ: Учебник для вузов/ О.В.Таратынов, Б.М. Базров, В.В. Клепиков и др.; Под ред. Таратынова О.В. – Москва: МГИУ, 2006. – 519 c. 5. Алексеев Г.В., Бриденко И.И., Головацкий В.А. и др. Компьютерные технологии при проектировании и эксплуатации технологического оборудования. – Москва: ГИОРД, 2006. 6. Створення бази даних Microsoft Access. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 ІТ з дисципліни "Інформаційні технології підготовки виробництва машинобудівного підприємства” для студентів спеціалізації 131.3 «Технології машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: І.І. Юрчишин, Я.М. Литвиняк, 2020. – 52 с. 7. Створення форми вводу даних у базу даних Microsoft Access. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 ІТ з дисципліни “Інформаційні технології підготовки виробництва машинобудівного підприємства” для студентів спеціалізації 131.3 «Технології машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: І.І. Юрчишин, Я.М. Литвиняк, 2020. – 32 с. 8. Створення запиту до бази даних Microsoft Access. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 ІТ з дисципліни “Інформаційні технології підготовки виробництва машинобудівного підприємства” для студентів спеціалізації 131.3 «Технології машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укладач: І.І. Юрчишин, 2020. – 8 с. 9. Створення звіту з бази даних Microsoft Access. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 ІТ з дисципліни “Інформаційні технології підготовки виробництва машинобудівного підприємства” для студентів спеціалізації 131.3 «Технології машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укладач: І.І. Юрчишин, 2020. – 16 с. 10. Використання діаграм у формах і звітах бази даних Microsoft Access. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 ІТ з дисципліни “Інформаційні технології підготовки виробництва машинобудівного підприємства” для студентів спеціалізації 131.3 «Технології машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укладач: І.І. Юрчишин, 2020. – 16 с. 11. Проектування технологічних процесів у САПР ТП “Компас-Автопроект 9.х”. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 6 ІТ з дисципліни “Інформаційні технології підготовки машинобудівного підприємства” для студентів спеціалізації 131.3 «Технології машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: І.І. Юрчишин, Я.М. Литвиняк, 2016. – 11 с. 12. Основи адміністрування САПР ТП “КОМПАС-Автопроект 9.х” в архітектурі “Файл-Сервер”. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 7 ІТ з дисципліни “Інформаційні технології підготовки машинобудівного підприємства” для студентів спеціалізації 131.3 «Технологія машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: І.І. Юрчишин, І.Є. Грицай, Я.М. Литвиняк, 2016. – 19 с. 13. Основи адміністрування САПР ТП “КОМПАС-Автопроект 9.х” в архітектурі “Клієнт-Сервер”. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 8 ІТ з дисципліни “Інформаційні технології підготовки машинобудівного підприємства” для студентів спеціалізації 131.3 «Технологія машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: І.І. Юрчишин, І.Є. Грицай, Я.М. Литвиняк, 2016. – 20 с