Технології механоскладального виробництва

Спеціальність: Технології машинобудування
Код дисципліни: 7.131.03.O.5
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: Ступницький В.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Основні принципи побудови технологічних процесів складання; 2. Обладнання технологічне для реалізації технологічних процесів складання виробів машинобудування; 3. Методи забезпечення точності з’єднань при складанні; 4. Технологію складання типових з’єднань 5. Розробляти технологічні процеси складання. 6. Проектувати оснащення для механоскладальних робіт. 7. Проводити техніко-економічний аналіз альтернативних варіантів складання машин та механізмів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: технологія машинобудування, взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання, деталі машин, технологічні основи машинобудування. Кореквізити: дипломне проектування з технології машинобудування
Короткий зміст навчальної програми: Мета викладання дисципліни “Технологія механоскладального виробництва” полягає у наданні студентам знань з закономірностей проектування типових технологічних процесів складання. Розглядається питання особливості проектування технологічного процесу складання. Аналізуються етапи технологічного проектування та нормування складальних робіт. Наводиться методика розроблення схеми складання та особливості проектування пристроїв для складання. Розглядаються методики аналізу технологічності конструкцій машин. Аналізується точність складання та наводяться фактори, що впливають на появу похибок при складанні, їх класифікація та шляхи уникнення. Розглядаються питання розмірного аналізу в технології складання та методи забезпечення точності замикаючої ланки у виробі : повної взаємозамінності, неповної взаємозамінності, групової взаємозамінності, компенсації та припасування. Аналізуються види деформації деталей, що виникають під час складання, їх класифікація, а також жорсткість деталей та вузлів. Наведені методи та засоби контролю точності, поняття про технічну діагностику. Проаналізовані припасувальні роботи при складанні. Наведені розрахунку допуску замикаючої ланки, що забезпечується припасуванням та забезпечення якості поверхні в результаті притирання, полірування, шабрування, свердління та розгортання, пластичного деформування тощо. Аналізуються методи складання із застосуванням пластичного та пружного деформування виробів. Наведено технологію балансування виробів після складання, види балансування та принципові схеми балансувальних машин.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): письмові звіти з практичної розрахунково-графічної роботи Підсумковий контроль (70%, екзамен): тестування
Рекомендована література: 1. Технологія машинобудування. Посібник-довідник для виконання кваліфікаційних робіт. Юрчишин І.І., Литвиняк Я.М., Грицай І.Є та інш.– Львів, видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2009, 528 с. 2. Конспект лекцій з дисципліни “Технологія механоскладального виробництва” Укладач Ступницький В.В. – Львів, НУ “Львівська політехніка”, 2010, 86 с. 3. Божидарнік В.В., Григор’єва Н.С., Шабайкович В.А. Технологія виготовлення деталей виробів. Навчальний посібник: Луцьк: “Надстир’я”, 2006, 592 с. 4. Жолобов О.О. Технологія автоматизованого виробництва : підручник / О.О. Жолобов, В.А. Кирилович, П.П. Мельничук, В.А. Яновський. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 1014 с. 5. Робочі процеси високих технологій у машинобудуванні: Підручник / Грабченко А.І., Верезуб М.В., Внуков Ю.М. та ін. – Житомир: ЖДТУ, 2003.- 455с. 6. Пальчевський Б.О. Дослідження технологічних систем. : Навчальний посібник: Львів: «Світ», 2001, 232 с.