Автоматизоване програмування технологічного устаткування з числовим програмним керуванням

Спеціальність: Технології машинобудування
Код дисципліни: 7.131.03.E.26
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: Сліпчук Андрій Миколайович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Створювати керуючі програми з використанням засобів автоматизації їх проектування (для токарних і багатоопераційних верстатів). 2. Розробляти і коректувати керуючі програми для верстатів з ЧПК. 3. Розробляти наладки верстатів з ЧПУ для виконання обробки за керуючою програмою. 4. Здійснювати управління верстатами з ЧПУ.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фізика Теорія різання Верстатні пристрої Технологія машинобудування
Короткий зміст навчальної програми: Сучасні системи автоматизації програмування. Класифікація САП. Структура та основні блоки САП. Мови САП. Інтегровані системи САПР в структурі CAD/CAM/CAE (PowerMILL) Програмування із застосуванням САПР Delcam. Підготовка 3D моделі в POWERSHAPE Введення в POWERSHAPE, інтерфейс програми. Каркасна геометрія, локальні системи координат. Поверхневе моделювання. Основи твердотільного моделювання в POWERSHAPE. Імпорт і підготовка моделей до обробки в POWERMILL Проектування керуючої програми в системі POWERMILL. Введення в POWERMILL, інтерфейс і початкові установки. Системи координат, моделі, інструменти, режими обробки, заготовки, безпечні висоти, допуски і припуски. Вимірювання моделей. Підводи і переходи. Стратегії чорнової обробки (вибірка). Заготовка в чорновій обробці. Використання інструменту WiewMill для візуалізації процесу обробки.
Методи та критерії оцінювання: Захист результатів лабораторних робіт. Залік проводиться за результатами вивчення дисципліни. Письмова компонента складається складається з трьох теоретичних завдань та одного практичного. Усна компонента проводиться за результатами письмової компоненти для ґрунтовнішого оцінювання знань. Поточний контроль (лабораторні роботи) – 20 балів; екзаменаційний контроль – 80 балів (письмова компонента – 60 балів, усна компонента – 20 балів); усього – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Кузнєцов Ю.М. Верстати з ЧПК. К.: «Вища школа», 2009, 342 с. 2. Муляр Ю.І., Дерібо О.В. Програмування токарної обробки на верстатах з ЧПК – Вінниця, ВНТУ, 2009 р, - 125 с. 3. Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE).-CПб.: Питер, 2004.-560 с. 4. Ловыгин А.А, Теверовский Л.В. Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM-система– М.: ДМК Пресс, 2012. – 279 с 5. http://www.cad.ru - інформаційний портал «Все про САПР» - містить новини ринку САПР, перелік компаній-виробників - CAD, CAM, CAE, PDM, GIS, детальний опис програмних продуктів. 6. http://www.sapr.ua - електронна версія журналу "САПР і графікa", присвяченого питанням автоматизації проектування, комп'ютерного аналізу, технічного документообігу. 7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Системи автомати-зованого проектування верстатів з ЧПК ” для студентів стаціонарної та заочної форми навчання спеціальність 7(8).05050201. «Технологія машинобудування». Укладачі Ступницький В.В., Сліпчук А.М.– - Львів: Самвидав №5680, 2014 Частина 1, 2, 3.

Автоматизоване програмування технологічного устаткування з числовим програмним керуванням (курсова робота)

Спеціальність: Технології машинобудування
Код дисципліни: 7.131.03.E.28
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: Сліпчук Андрій Миколайович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Створювати керуючі програми з використанням засобів автоматизації їх проектування (для токарних і багатоопераційних верстатів). 2. Розробляти і коректувати керуючі програми для верстатів з ЧПК. 3. Розробляти наладки верстатів з ЧПУ для виконання обробки за керуючою програмою. 4. Здійснювати управління верстатами з ЧПУ.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фізика Теорія різання Верстатні пристрої Технологія машинобудування
Короткий зміст навчальної програми: Підготовка та кодування інформації для керуючих програм. Складання розрахунково-технологічної карти. Підготовка керуючих програм для верстатів токарної групи Підготовка керуючих програм для верстатів свердлильно-розточувальної та фрезерної груп.
Методи та критерії оцінювання: - відвідування консультацій, поточний контроль виконання завдань, усне опитування (20 %) - підсумковий контроль курсової роботи: письмово-усно форма (80 %).
Рекомендована література: 1. Кузнєцов Ю.М. Верстати з ЧПК. К.: «Вища школа», 2009, 342 с. 2. Муляр Ю.І., Дерібо О.В. Програмування токарної обробки на верстатах з ЧПК – Вінниця, ВНТУ, 2009 р, - 125 с. 3. Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE).-CПб.: Питер, 2004.-560 с. 4. Ловыгин А.А, Теверовский Л.В. Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM-система– М.: ДМК Пресс, 2012. – 279 с 5. http://www.cad.ru - інформаційний портал «Все про САПР» - містить новини ринку САПР, перелік компаній-виробників - CAD, CAM, CAE, PDM, GIS, детальний опис програмних продуктів. 6. http://www.sapr.ua - електронна версія журналу "САПР і графікa", присвяченого питанням автоматизації проектування, комп'ютерного аналізу, технічного документообігу. 7. Програмування верстата з ЧПК //Методичні вказівки по виконанні курсової роботи для студентів всіх форм навчання та екстернів з дисципліни “Основи програмування для верстатів з ЧПК” для спеціальностей 7.05050201 «Технології машинобудування» та з дисципліни “Системи автоматизовано проектування для верстатів з ЧПК” для спеціальностей 8.05050201 «Технології машинобудування». Укл.: А.М. Сліпчук – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015. – 52 с.