Метрологічне забезпечення технологічних процесів

Спеціальність: Технології машинобудування
Код дисципліни: 7.131.03.E.22
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: Литвиняк Ярослав Мирославович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здійснювати заходи з організації технічного контролю на машинобудівному підприємстві та метрологічного забезпечення технологічних процесів виготовлення виробів із необхідними нормованими показниками якості у заготівельному та механоскладальному виробництві; 2. Використовувати методи статистичної обробки результатів контролю та їх застосування для управління процесом виготовлення виробів. 3. Знати та реалізовувати основні вимоги з дотримання правил техніки безпеки при технічному контролі. 4. Здійснювати аналіз впливу основних показників точності деталей на функціональні показники виробу та його частин; 5. Обґрунтовувати технічні вимоги до точності основних типових з’єднань і їх складових частин у виробах машинобудування; 6. Здійснювати синтез та обґрунтований вибір оптимальних схем контролю деталей, розробляти методики контролю, створювати раціональні конструкції засобів контролю для відповідних виробничих умов при забезпеченні раціональних техніко-економічних характеристик виробів, що виготовляються; 7. Застосовувати методи аналізу результатів контролю та розробляти рекомендації для виготовлення виробів згідно встановлених технічних вимог; вміти оформляти технологічну документацію із виробничого контролю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання; Технологія машинобудування; Металорізальні верстати. Кореквізити: Технології механоскладального виробництва; Інформаційні технології підготовки виробництва машинобудівного підприємства; Наукові дослідження в технології машинобудування.
Короткий зміст навчальної програми: 1. Мета і завдання вивчення дисципліни. Роль і місце технічних вимірювань та виробничого контролю в забезпеченні якості продукції. Управління якістю продукції та її метрологічне забезпечення. Організація технічного контролю на виробництві. Служби технічного контролю підприємств. Види технічного контролю. Засоби і методи контролю, їх характерристика. Вибір засобів та методів контролю. 2. Контроль параметрів точності (якості) виробів заготівельного виробництва. Контроль виливок, поковок, штамповок. Види дефектів та шляхи їх запобігання. Контроль якості деталей із пластмас. Контроль якості слюсарних робіт (правлення, опилювання, шабрування, притирання, розмічання). Види браку при слюсарному обробленні. Контроль якості зварювальних робіт. Дефекти зварних з”єднань, методи контролю, шляхи запобігання браку або його усунення. 3. Метрологічне забезпечення точності при механічній обробці. Параметри точності обробки. Методи і види контролю, брак при механообробці, його виявлення та аналіз. Контроль типових поверхонь і деталей - плоских поверхонь, гладких циліндричних поверхонь, різьбових, шліцьових тощо поверхонь, допусків форми та розташування поверхонь і елементів деталей, шорсткості поверхонь. Механізація та автоматизація контролю, активний контроль на виробництві. 4. Метрологічне забезпечення якості виробів при виконанні складальних операцій. Контроль якості складальних операцій при отриманні типових з`єднань. Випробування типових виробів механоскладального виробництва. Балансування деталей. Контроль динамічних явищ при випробуванні. Контроль зміцнювальних та захисних покриттів. Методи та засоби фіксування дефектів термообробки. Контроль якості металевих (гальванічних тощо) полімерних (лакофарбових) покриттів. 5. Контрольні та вимірювальні прилади та засоби механоскладального виробництва. Конструювання контрольних засобів. Призначення контрольно-вимірювальних засобів. Вибір методу вимірювання при проектуванні засобів та пристроїв контролю. Вимірювальні пристрої. Елементи базування та закріплення контрольних пристроїв, напрямні елементи, передавальні механізми, силове замикання, з”ємні деталі. Загальні рекомендації з конструювання контрольних пристроїв. Ефективність застосування контрольних пристроїв. 6. Опрацювання результатів вимірювань. Статистичні методи контролю. Обробка результатів вимірювань і їх аналіз. Оформлення контрольних технологічних документів. 7. Застосування контрольно-вимірювальних засобів. Зберігання та повірка контрольно-вимірювальних засобів. Основні правила і вимоги з охорони праці при технічному контролі.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань у студентів відбувається за такими методами: 1. Захист звітів до лабораторних робіт проводиться в усній формі шляхом опитування теоретичного матеріалу за темою роботи та методикою проведення робіт. 2. Захист контрольної роботи проводиться в усній формі шляхом опитування за тематикою контрольної роботи. 3. Проведення заліку за результатами вивчення дисципліни здійснюється у письмовій формі за завданнями які складаються з трирівневих теоретичних та практичних завдань. Поточний контроль - 30 балів (складається: лабораторні роботи – 10 балів; контрольна робота – 20 балів); Заліковий контроль – 70 балів; Оцінка загальна – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Когут М.С. та ін. Основи взаємозамінності, стандартизації, сертифікації, акредитації та технічні вимірювання: Підручник / М.С.Когут, Н.М.Лебідь, О.В.Білоус, І.Є.Кравець. – Львів: Світ, 2010. – 528 с. 2. Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 624 с. 3. Бичківський Р.В., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація управління якістю і сертифікація. Навчальний посібник. – Львів. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 536 с. 4. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифіка-ції. Підручник. – К.: Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2003.-174 с.