Схемотехніка систем керування

Спеціальність: Технології машинобудування
Код дисципліни: 7.131.03.O.9
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: д.т.н., професор кафедри Дмитрів Василь Тарасович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: . Знати можливості, особливості роботи та використання аналогової техніки. 2. Знати можливості, особливості роботи та використання цифрової техніки. 3. Знати будову та принцип роботи мікропроцесорів та мікроконтролерів їх можливості та особливості використання 4. Вміти використовувати та експлуатувати типові схеми систем керування 5. Вміти проектувати системи керування на базі аналогової, цифрової та мікропроцесорної техніки. 6. Вміти реалізовувати алгоритми для мікроконтролерів з використанням середовища програмування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Електроніка та мікропроцесорна техніка. кореквізити:
Короткий зміст навчальної програми: Загальні відомості про аналогову техніку. Оперційний підсилювач. Основні схеми включення. Багатокаскадні підсилювачі. Аналогові перетворювачі електричних сигналів Загальні відомості про мікропроцесорну техніку Передумови використання мікропроцесорної техніки в автоматизованому обладнанні. Загальні поняття про апаратне та програмне забезпечення мікропроцесорного керування. Цифрова техніка Комбінаційні логічні схеми. Логічні схеми з пам’яттю. Тригери, регістри, лічильники, шифратори, дешифратори, мультиплексори, демультиплексори. Програмовані логічні матриці, приймачі, передавачі, шинні формувачі Мікропроцесори в системах керування. Архітектура мікропроцесорів та мікро-ЕОМ. Операційні та керуючі автомати з “жорсткою“ логікою та мікропрограмні керуючі автомати. Організація вводу виводу. Система переривань. Прямий доступ до пам’яті (ПЛП). Особливості програмування PIC16F Інтерфейси. Загальні відомості про інтерфейси. Класифікація інтерфейсів. Основні властивості інтерфейсів: інформаційна сумісність, електрична сумісність та конструктивна сумісність. Принципи організації інтерфейсів: склад лінії зв’язку інтерфейсу – поняття про лінії зв’язку, шини і магістраль.Синхронізація обміну даними: синхронізація слів, синхронізація бітів слів, синхронізація масивів слів. Програмовані контролери. Архітектура та організація промислових програмованих логічних контролерів. Використання однокристальних мікро-ЕОМ для створення програмованих контролерів для задач керування. Приклади реалізації контролерів. Контролер керування золюючим барабаном. Програмовані контролери. Програмовані контролери фірм Siemens.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (15%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, письмові контрольні роботи (КРР). • Підсумковий контроль (85%, іспит): тестування.
Рекомендована література: 1.Дмитрів В.Т. Схемотехніка систем керування. Навчальний посібник. Львів :СПОЛОМ, 2019. 636с. 2. Програмовані електронні реле керування Навчальний посібник / М. В. Бурштинський, В. І. Крецула, М. В. Хай. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008. 228 с. . 3. Дмитрів В.Т., Шиманський В.М. Електротехніка і мікросхемотехніка: Навчальний посібник. Львів:Афіша, 2006.- 175 с. 4. Схемотехніка электронних схем: У 3 кн. Кн.3 Мікропроцесори та мікроконтролери: Підручник / В.І.Бойко, А.М.Гуржій, В.Я.Жуйков та ін. – 2-ге вид., допов. і переробл.—К.: Вища шк.., 2004.- 399 с.