Інформаційні технології підготовки виробництва машинобудівного підприємства

Спеціальність: Технології машинобудування
Код дисципліни: 7.131.03.O.003
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: Юрчишин Ігор Іванович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: РН2. Розробляти і ставити на виробництво нові види продукції, зокрема виконувати дослідно-конструкторські роботи та/або розробляти технологічне забезпечення процесу їх виготовлення. РН3. Застосовувати системи автоматизації для виконання досліджень, проектно-конструкторських робіт, технологічної підготовки та інженерного аналізу в машинобудуванні. РН18. Аналізувати й структурувати комплексні процеси конструкторсько-технологічної підготовки виробництва щодо систематизації інформаційних потоків у технологічних процесах. РН19. Проектувати і розробляти прикладні бази даних для задач технологічної підготовки виробництва. РН20. Адмініструвати та супроводжувати наявні на підприємствах бази даних й інформаційно-пошукові системи різної архітектури. РН21. Розуміти основи концепції керування життєвим циклом виробу (PLM), типові архітектури програмних комплексів автоматизації конструкторсько-технологічної підготовки виробництва. РН22. Набути навички з реінжинірингу процесів конструкторсько-технологічної підготовки виробництва, моделювання типових схем комплексної автоматизації конструкторсько-технологічної підготовки виробництва машинобудівного підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Попередні навчальні дисципліни. Основи інформатики та програмування. Основи автоматизованого проектування. Металорізальні інструменти. Технологічне спорядження. Технологія виготовлення деталей машин. Системи автоматизованого проектування металорізальних інструментів, спорядження та технологічних процесів. 2. Супутні і наступні навчальні дисципліни. Технології механоскладального виробництва. Наукові дослідження в технології машинобудування.
Короткий зміст навчальної програми: 1. Вступ. Задачі та зміст дисципліни (Інформаційні системи: загальні можливості та призначення. Мета та задачі дисципліни “Інформаційні технології підготовки виробництва машинобудівного підприємства”, її місце, роль і значення. Зміст дисципліни). 2. Інформаційні технології у машинобудуванні (Основні складові та функції автоматизованої інформаційної технології. Структура автоматизованої інформаційної технології. Класифікація інформаційних технологій). 3. Основні поняття баз даних (Задачі й особливості оброблення даних. Банки даних. Бази даних. Моделі даних. Архітектура, характеристика й структура даних). 4. Системи керування базами даних (СКБД) (Основні функції СКБД. Файл-серверні («настільні») СКБД. Коротка характеристика популярних файл-серверних СКБД. Основні поняття про архітектуру «Клієнт – Сервер». Характерні риси сучасних клієнт-серверних СКБД. Коротка характеристика популярних клієнт-серверних СКБД. Критерії вибору СКБД при створенні інформаційних систем. Модернізація застарілих інформаційних систем). 5. Основні концепції реляційних баз даних (Реляційна модель даних. Ключі, індекси та зв’язки. Цілісність даних. Об’єкти баз даних. Типи даних. Основи нормалізації даних. Запити до баз даних. Незалежність даних. Безпека даних. Розподілені бази даних). 6. Основи проектування реляційних баз даних (Логічне проектування бази даних. Об’єктне моделювання. Модель “Сутність – Зв’язки” (ER-модель). Приклад розроблення простої ER-моделі). 7. Єдиний інформаційний простір підприємства (Комплексна автоматизація бізнес-процесів підготовки машинобудівного виробництва як основа підвищення ефективності праці інженера-проектанта. Системи керування проектом та інженерним документообігом (PDM). Концепція керування життєвим циклом виробу (PLM) в єдиному інформаційному просторі підприємства). 8. Архітектура програмних комплексів Єдиного інформаційного простору підприємства (Типова архітектура програмного комплексу автоматизації конструкторської підготовки виробництва. Типова архітектура програмного комплексу автоматизації технологічної підготовки виробництва). 9. Об’єктне моделювання як основа сучасних інформаційних технологій. 10. Інформаційно-пошукові системи програмних комплексів Єдиного інформаційного простору підприємства. 11. Реінжиніринг процесів конструкторсько-технологічної підготовки виробництва: елементи загальної методології (Основні поняття і принципи. Організаційні аспекти. Реінжиніринг і комплексна автоматизація конструкторсько-технологічної підготовки виробництва. Реінжиніринг і віртуальні підприємства). 12. Моделювання типових схем комплексної автоматизації конструкторсько-технологічної підготовки машинобудівного виробництва (Типові моделі та схеми окремих бізнес-процесів конструкторсько-технологічної підготовки виробництва з використанням інтегрованих інформаційних технологій. Загальні рекомендації щодо оптимального вибору і використання корпоративної ІТ-системи). 13. Економічна ефективність впровадження інформаційних технологій (Критерії оцінювання. Оцінка рівня інформаційної технології. Критерії ефективності застосування. Розрахунок економічного ефекту при впровадженні).
Методи та критерії оцінювання: Захист результатів лабораторних робіт. Проводиться в усній формі за робочими комп’ютеризованими місцями, де проводилося опрацювання завдання на кожну роботу. Екзамен проводиться за результатами вивчення дисципліни. Письмова компонента складається складається з трирівневих теоретичних завдань. Усна компонента проводиться за результатами письмової компоненти для ґрунтовнішого оцінювання знань. Поточний контроль (лабораторні роботи) – 30 балів; екзаменаційний контроль – 70 балів (письмова компонента – 60 балів, усна компонента – 10 балів); усього – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Юрчишин І.І. Конспект лекцій з дисципліни “Інформаційні технології підготовки машинобудівного підприємства”. 2. Левин В.И. Информационные технологии в машиностроении – Москва: Машиностроение и металлообработка, 2006. 3. Кондаков А.И. САПР технологических процессов – Москва: Машиностроение, 2007. 4. Проектирование технологий машиностроения на ЭВМ: Учебник для вузов/ О.В.Таратынов, Б.М. Базров, В.В. Клепиков и др.; Под ред. Таратынова О.В. – Москва: МГИУ, 2006. – 519 c. 5. Алексеев Г.В., Бриденко И.И., Головацкий В.А. и др. Компьютерные технологии при проектировании и эксплуатации технологического оборудования. – Москва: ГИОРД, 2006. 6. Створення бази даних Microsoft Access. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 ІТ з дисципліни "Інформаційні технології підготовки виробництва машинобудівного підприємства” для студентів спеціалізації 131.3 «Технології машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: І.І. Юрчишин, Я.М. Литвиняк, 2020. – 52 с. 7. Створення форми вводу даних у базу даних Microsoft Access. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 ІТ з дисципліни “Інформаційні технології підготовки виробництва машинобудівного підприємства” для студентів спеціалізації 131.3 «Технології машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: І.І. Юрчишин, Я.М. Литвиняк, 2020. – 32 с. 8. Створення запиту до бази даних Microsoft Access. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 ІТ з дисципліни “Інформаційні технології підготовки виробництва машинобудівного підприємства” для студентів спеціалізації 131.3 «Технології машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укладач: І.І. Юрчишин, 2020. – 8 с. 9. Створення звіту з бази даних Microsoft Access. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 ІТ з дисципліни “Інформаційні технології підготовки виробництва машинобудівного підприємства” для студентів спеціалізації 131.3 «Технології машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укладач: І.І. Юрчишин, 2020. – 16 с. 10. Використання діаграм у формах і звітах бази даних Microsoft Access. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 ІТ з дисципліни “Інформаційні технології підготовки виробництва машинобудівного підприємства” для студентів спеціалізації 131.3 «Технології машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укладач: І.І. Юрчишин, 2020. – 16 с. 11. Проектування технологічних процесів у САПР ТП “Компас-Автопроект 9.х”. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 6 ІТ з дисципліни “Інформаційні технології підготовки машинобудівного підприємства” для студентів спеціалізації 131.3 «Технології машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: І.І. Юрчишин, Я.М. Литвиняк, 2016. – 11 с. 12. Основи адміністрування САПР ТП “КОМПАС-Автопроект 9.х” в архітектурі “Файл-Сервер”. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 7 ІТ з дисципліни “Інформаційні технології підготовки машинобудівного підприємства” для студентів спеціалізації 131.3 «Технологія машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: І.І. Юрчишин, І.Є. Грицай, Я.М. Литвиняк, 2016. – 19 с. 13. Основи адміністрування САПР ТП “КОМПАС-Автопроект 9.х” в архітектурі “Клієнт-Сервер”. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 8 ІТ з дисципліни “Інформаційні технології підготовки машинобудівного підприємства” для студентів спеціалізації 131.3 «Технологія машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: І.І. Юрчишин, І.Є. Грицай, Я.М. Литвиняк, 2016. – 20 с