Математичне моделювання зварювальних процесів

Спеціальність: Технології машинобудування
Код дисципліни: 7.131.03.M.017
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: к.т.н., доц. Дзюбик Андрій Романовиич
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • засвоїти методологічні основи побудови математичних моделей, що описують теплові та термомеханічні процеси при зварюванні; • засвоїти основні методи розв’язування диференціальних рівнянь в частинних похідних, які описують зварювальні процеси; • оволодіти основними розрахунковими та розрахунково-експериментальними методами визначення температурних полів при зварюванні; зварювальних напружень та деформацій; • навчитись використовувати методи контролю зварювальних напружень і деформацій при розробці нових ефективних технологій виготовлення зварних конструкцій та їх діагностиці.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Управління проектами на виробництві
Короткий зміст навчальної програми: Математичні і розрахункові моделі при зварюванні. Робочі тіла. Джерела теплоти. Математичні моделі від дії миттєвих джерел теплоти, безперервних джерел, рухомих джерел постійної потужності, при нагріванні потужними швидкорухними джерелами тепла. Математичне моделювання процесів у випадку зварювання різнорідних металів. Математичне моделювання процесів у випадку плазмового різання металів. Математичне моделювання процесів у випадку зварювання тертям. Математичне моделювання процесів у випадку нагрівання газовим пальником та місцевого термооброблення зварних з’єднань у випадку багато прохідного зварювання. Математичне моделювання процесів у випадку зварювання — паяння. Математичне моделювання процесів у випадку газотермічногонапилення і у випадку процесів, що пов’язані із фазовими переходами. Моделювання залишкових напружень в тонких пластинах з прямолінійними і круговими стиковими швами. Математичне моделювання із застосуванням розрахунково-експериментального методу визначення залишкових зварювальних напружень. Постановка обернених задач і методи їх розв’язування.
Методи та критерії оцінювання: Поточний експрес-контроль (70 %) виконання контрольної роботи (30 %)
Рекомендована література: 1. Кир'ян В. І., Осадчук В. А., Николишин М. М. Механіка руйнування зварних з'єднань металоконструкцій: Львів : Сполом, 2007. — 320 с. 2. Струтинський В. Б. Математичне моделювання процесів та системи механіки: Підручник — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 612 с. 3. Кушнір Р. М., Николишин М. М., Осадчук В. А. Пружний та пружно-пластичний граничний стан оболонок з дефектами: Львів: В-тво «СПОЛОМ», 2003. — 320 с. 4. Кузьменко А. Г. Методи розрахунків і випробувань на зношування та надійність: Хмельницький: ТУП, 2002. – 151 с. 5. Василик А.В., Драгомирецький Я.М., Криль Я.А. Теплові розрахунки при зварюванні. – Івано-Франківськ : Факел, 2004. – 209 с.