Наукові дослідження в технології машинобудування

Спеціальність: Технології машинобудування
Код дисципліни: 7.131.03.E.023
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: Гурей Ігор Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати сучасні методи та прийоми наукових досліджень; математичні методи планування, проведення експериментів та обробки отриманих експериментальних результатів; Вміти співставляти результати експериментів з теоретичними передумовами і формувати висновки досліджень; формулювати задачі досліджень та розробляти теоретичні гіпотези вирішення поставленої наукової задачі; відбирати і аналізувати необхідну інформацію за даним науковим дослідженням.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Вища математика. 2. Технологічне забезпечення надійності деталей машин. 3. Математичне моделювання в технології машинобудування. 4. Інформаційні технології підготовки виробництва машинобудівельного підприємства. 5. Метрологічне забезпечення технологічних процесів.
Короткий зміст навчальної програми: Наукові дослідження в технології машинобудування. Наука, як система знань. Визначення і основні особливості наукових досліджень, їх класифікація. Види і структура об’єктів дослідження. Вибір напрямку наукового дослідження. Проведення теоретичних досліджень. Методи експериментальних досліджень. Обробка результатів експериментів. Проведення стендових та дослідно-промислових випробувань. Побудова моделей технологічного процесу методами пасивного експерименту. Метод математичного планування експерименту. Аналіз теоретико-експериментальних досліджень. Основи інженерної творчості.
Методи та критерії оцінювання: - письмові звіти з практичних завдань, усне опитування, контрольна робота (30 %) - підсумковий контроль (контрольний захід): письмово-усно форма (70 %).
Рекомендована література: 1. Антонюк В.С., Полонський Л.Г., Аверченков В.І., Малахов Ю.А. Методологія наукових досліджень. Навч. посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 276 с. 2. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень. Навч. посібник. – К. : Вища школа, 2004. – 208 с. 3. Стоцько З.А. Моделювання технічних систем: Навч. посібник. – К.: НМК ВО, 1992.- 132 с. 5. Половинкин А.И. Основы инженерного творчества.– М.: Машиностроение, 1988. – 368 с. 6. Рыжов Э.В., Горленко О.А. Математические методы в технологических исследованиях. – К.: Наукова думка, 1990. – 184 с.

Наукові дослідження в технології машинобудування (курсовий проект)

Спеціальність: Технології машинобудування
Код дисципліни: 7.131.03.E.024
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: Гурей Ігор Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати методику, планування і організацію наукових досліджень; Вміти отримувати і обробляти інформацію за темою наукового дослідження, формулювати його задачі і розробляти теоретичні передумови; планувати і проводити експерименти; обробляти отримані результати досліджень, оцінювати похибки; формулювати висновки досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Вища математика. 2. Технологічне забезпечення надійності деталей машин. 3. Математичне моделювання в технології машинобудування. 4. Інформаційні технології підготовки виробництва машинобудівельного підприємства. 5. Метрологічне забезпечення технологічних процесів.
Короткий зміст навчальної програми: Розроблення математичних моделей процесів, які проходять при різних видах обробки, математичне планування експерименту, дослідження явищ, процесів, розробленні конструкції металорізальних інструментів.
Методи та критерії оцінювання: - пояснювальна записка та графічна частина курсової роботи; захист роботи (залік), усна форма (100 %).
Рекомендована література: 1. Антонюк В.С., Полонський Л.Г., Аверченков В.І., Малахов Ю.А. Методологія наукових досліджень. Навч. посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 276 с. 2. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень. Навч. посібник. – К. : Вища школа, 2004. – 208 с. 3. Стоцько З.А. Моделювання технічних систем: Навч. посібник. – К.: НМК ВО, 1992.- 132 с. 5. Половинкин А.И. Основы инженерного творчества.– М.: Машиностроение, 1988. – 368 с. 6. Рыжов Э.В., Горленко О.А. Математические методы в технологических исследованиях. – К.: Наукова думка, 1990. – 184 с.