Технологічне забезпечення надійності деталей машин

Спеціальність: Технології машинобудування
Код дисципліни: 7.131.03.E.027
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: К.т.н, доцент Кусий Я.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: РН1 Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання новітніх методів та методик проєктування, аналізу і дослідження конструкцій, машин та/або процесів в галузі машинобудування та суміжних галузях знань; РН2 Розробляти і ставити на виробництво нові види продукції, зокрема виконувати дослідно-конструкторські роботи та/або розробляти технологічне забезпечення процесу їх виготовлення; РН3 Застосовувати системи автоматизації для виконання досліджень, проектно-конструкторських робіт, технологічної підготовки та інженерного аналізу в машинобудуванні; РН4 Використовувати сучасні методи оптимізації параметрів технічних систем засобами системного аналізу, математичного та комп’ютерного моделювання, зокрема за умов неповної та суперечливої інформації; РН5 Самостійно ставити та розв’язувати задачі інноваційного характеру, аргументувати і захищати отримані результати та прийняті рішень; РН6 Розробляти, виконувати та оцінювати інноваційні проекти з урахуванням інженерних, правових, екологічних, економічних та соціальних аспектів; РН8 Оволодівати сучасними знаннями, технологіями, інструментами і методами, зокрема через самостійне опрацювання фахової літератури, участь у науково-технічних та освітніх заходах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: технологічні основи машинобудування, технологія машинобудування (спеціальна частина) Кореквізити: наукові дослідження у технології машинобудування, виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студент набуває теоретичних та практичних знань і навиків розрахунку основних показників надійності виробів, прогнозування залишкового ресурсу машин, проектування сучасних прогресивних технологічних процесів з метою підвищення довговічності та забезпечення надійності деталей машин і механізмів в процесі їхнього проектування, виготовлення й експлуатації.
Методи та критерії оцінювання: Методи оцінювання: 1. Захист звітів до практичних робіт в усній формі шляхом опитування теоретичного матеріалу за темою роботи та методикою проведення досліджень або письмово шляхом проведення контрольного заходу за тематикою роботи у вигляді тесту. 2. Проведення письмового іспиту за результатами вивчення дисципліни, який складається з трирівневих теоретичних та практичних завдань. 3. Проведення усної компоненти за результатами написання екзамену, питання якої ґрунтуються на змісті практичних завдань. Критерії оцінювання: 1. Поточний контроль: захист звітів до практичних робіт в усній формі шляхом опитування теоретичного матеріалу за темою роботи та методикою проведення досліджень або письмово шляхом проведення контрольного заходу за тематикою роботи у вигляді тесту. 2.Екзаменаційний контроль: проведення екзаменаційного контролю у письмовій формі.
Рекомендована література: 1. Кусий Я.М. Технологічне забезпечення надійності деталей машин. Конспект лекцій в середовищі Microsoft PowerPoint для студентів спеціалізації 131.3 «Технології машинобудування». – Львів: НУЛП, 2019. 2. Кусий Я.М. Технологічне забезпечення надійності деталей машин. Конспект лекцій для студентів для студентів спеціалізації 131.3 «Технології машинобудування» – Львів: НУЛП, 2019. – 158 с. 3. Берник П.С., Афтаназів І.С., Сивак І.О. Технологічні методи забезпечення надійності деталей машин. – К.: КИТ, 2004. – 148 с. 4. Зенкін М.А., Піпа Б.Ф. Методи підвищення надійності та довговічності деталей та вузлів машин легкої промисловості: Підручник. – К.: КНУТД, 2003. – 264 с. 5. Афтаназів І.С., Гавриш А.П., Киричок П.О., Мельничук П.П., Попов Є.С., Третько В.В. Підвищення надійності деталей машин поверхневим пластичним деформуванням: Навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.090202 “Технологія машинобудування”, 7.090203 “Металорізальні верстати та системи”. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 216 с. 6. Зенкін М.А., Оборський І.Л., Щербань Ю.Ю. Забезпечення працездатності та надійності машин: Навчальний посібник. – К.: КДУТД, 2001. – 87 с. 7. Віртуальне навчальне середовище Національного університету «Львівська політехніка», дисципліна «Технологічне забезпечення надійності деталей машин», https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=882.

Технологічне забезпечення надійності деталей машин (курсовий проект)

Спеціальність: Технології машинобудування
Код дисципліни: 7.131.03.E.029
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: К.т.н, доцент Кусий Я.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: РН1 Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання новітніх методів та методик проєктування, аналізу і дослідження конструкцій, машин та/або процесів в галузі машинобудування та суміжних галузях знань; РН2 Розробляти і ставити на виробництво нові види продукції, зокрема виконувати дослідно-конструкторські роботи та/або розробляти технологічне забезпечення процесу їх виготовлення; РН3 Застосовувати системи автоматизації для виконання досліджень, проектно-конструкторських робіт, технологічної підготовки та інженерного аналізу в машинобудуванні; РН4 Використовувати сучасні методи оптимізації параметрів технічних систем засобами системного аналізу, математичного та комп’ютерного моделювання, зокрема за умов неповної та суперечливої інформації; РН5 Самостійно ставити та розв’язувати задачі інноваційного характеру, аргументувати і захищати отримані результати та прийняті рішень; РН6 Розробляти, виконувати та оцінювати інноваційні проекти з урахуванням інженерних, правових, екологічних, економічних та соціальних аспектів; РН8 Оволодівати сучасними знаннями, технологіями, інструментами і методами, зокрема через самостійне опрацювання фахової літератури, участь у науково-технічних та освітніх заходах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: технологічні основи машинобудування, технологія машинобудування (спеціальна частина) Кореквізити: наукові дослідження у технології машинобудування, виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студент набуває теоретичних та практичних знань і навиків розрахунку основних показників надійності виробів, прогнозування залишкового ресурсу машин, проектування сучасних прогресивних технологічних процесів з метою підвищення довговічності та забезпечення надійності деталей машин і механізмів в процесі їхнього проектування, виготовлення й експлуатації.
Методи та критерії оцінювання: Методи оцінювання: 1. Захист курсового проекту в усній формі шляхом опитування матеріалу за тематикою проекту. Критерії оцінювання: 1. Захист курсового проекту в усній формі шляхом опитування матеріалу за тематикою проекту.
Рекомендована література: 1. Кусий Я.М. Технологічне забезпечення надійності деталей машин. Конспект лекцій в середовищі Microsoft PowerPoint для студентів спеціалізації 131.3 «Технології машинобудування». – Львів: НУЛП, 2019. 2. Кусий Я.М. Технологічне забезпечення надійності деталей машин. Конспект лекцій для студентів для студентів спеціалізації 131.3 «Технології машинобудування» – Львів: НУЛП, 2019. – 158 с. 3. Берник П.С., Афтаназів І.С., Сивак І.О. Технологічні методи забезпечення надійності деталей машин. – К.: КИТ, 2004. – 148 с. 4. Зенкін М.А., Піпа Б.Ф. Методи підвищення надійності та довговічності деталей та вузлів машин легкої промисловості: Підручник. – К.: КНУТД, 2003. – 264 с. 5. Афтаназів І.С., Гавриш А.П., Киричок П.О., Мельничук П.П., Попов Є.С., Третько В.В. Підвищення надійності деталей машин поверхневим пластичним деформуванням: Навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.090202 “Технологія машинобудування”, 7.090203 “Металорізальні верстати та системи”. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 216 с. 6. Зенкін М.А., Оборський І.Л., Щербань Ю.Ю. Забезпечення працездатності та надійності машин: Навчальний посібник. – К.: КДУТД, 2001. – 87 с. 7. Віртуальне навчальне середовище Національного університету «Львівська політехніка», дисципліна «Технологічне забезпечення надійності деталей машин», https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=882.