Управління проектами на виробництві

Спеціальність: Технології машинобудування
Код дисципліни: 7.131.03.O.010
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: к.т.н., доц. Назар Ігор Богданович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати основні положення міжнародного стандарту з управління проектами ISO 21500; • Знати інструменти і методи управління проектами на практичних прикладах; • Знати первинні навички визначення послідовності процесів управління проектами та створення проектних документів; • Вміти формулювати та деталізувати підготовчі етапи управління проектами; • Вміти визначати задачі, цілі та ресурси, що необхідні при розробці та реалізації проектів у галузі зварювання; • Вміти організувати процеси ініціювання, планування, виконання, моніторингу та контролю і завершальні процеси під впровадження проектів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Проектування зварювальних процесів - Інфраструктура логістичних процесів - Зварювання плавленням
Короткий зміст навчальної програми: Основні аспекти і підходи управління проектами відповідно міжнародному стандарту з управління проектами ISO 21500:2012. Вступ до управління проектами: Проект, характеристики проектів. Програми та портфелі проектів. Типи і особливості організаційних структур. Середовище управління проектами: Життєвий цикл проекту і життєвий цикл продукту. Зацікавлені сторони проекту. Призначення менеджера проекту. Група процесів ініціювання проектів: Основні методи, інструменти та техніки. Мета і стратегія проекту. Критерії успіху і невдачі проекту. Група процесів планування: Розробка плану управління проектом. Збір вимог, визначення вмісту. Оцінка ресурсів операції. Оцінка тривалості операції. Розробка розкладу. Оцінка витрат, визначення бюджету. Планування якості. Розробка плану управління людськими ресурсами. Планування комунікацій. Планування управління ризиками проекту, розробка плану реагування на ризики проекту. Планування закупівель. Група процесів виконання/управління: Управління виконанням проекту. Вартість і фінансування проекту. Здійснення забезпечення якості. Здійснення закупівель. Група процесів моніторингу та контролю: Управління виконанням проекту. Система управління змінами. Аналіз ходу і відхилень проекту. Моніторинг плану управління ризиками. Звітність по виконанню. Моніторинг та управління проектами. Група завершальних процесів: Управління виконанням проекту. Завершення проекту або фази. Закриття закупівель.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Рекомендації щодо управління проектами (PMBOK видання №5) 2013р. (електронний посібник http://kenanaonline.com/files/0071/71956/PMBOK-5TH-Edition.pdf). 2. Управління проектами від А до Я (Project Management Step by Step). Річард Нютон, 2014р., 192с. 3. Project Management: A Managerial Approach. Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel, Jr. John Wiley & Sons, 23 серп. 2011 р. - 600 ст. 4. 5 СТАДІЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ: Практичний посібник з планування та реалізації. Joseph W. Weiss, Ph.D., Bentley College, Robert K. Wysocki, Ph.D.,The TMS Group. 2009р. 81ст. 5. Міжнародний Стандарт з Управління Проектами ISO 21500:2012. 6. ДСТУ ISO 9000–2001 Система управління якістю: основні положення та словник.