Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Технології машинобудування
Код дисципліни: 7.131.03.O.020
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: Керівниками кваліфікаційних робіт є викладачі кафедри технологія машинобудування з науковими ступенями кандидата та доктора наук, які перебувають на посадах доцента та професора кафедри. Консультантами кваліфікаційної роботи можуть бути викладачі суміжних кафедр, які спеціалізуються на питаннях, котрі необхідно висвітлити у відповідних розділах пояснювальної записки роботи.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • вміння розробляти технічне завдання на проектування деталей, середньої складності механізмів та вузлів обладнання відповідної галузі. • здатність конструювати нескладні (типові) деталі, механізми, вузли для обладнання вказаної галузі, з проведенням відповідних розрахунків та моделювання на ПЕОМ. • спроможність використовувати існуючі та здатність розробляти нові засоби автоматизації виробничих процесів та їх систем керування. • здатність проектувати обладнання відповідної галузі із використанням засобів гідропневмоавтоматики, вакуумної, холодильної техніки а також гідро- та пневмоприводів. • здатність приймати участь у розробленні оптимальних технологічних процесів виготовлення виробів спрямованих на забезпечення високої якості продукції машинобудування. • спроможність виконувати технічне та організаційне забезпечення (технологічна підготовка виробництва) виготовлення механізмів та вузлів технологічного обладнання. • здатність встановлювати та запускати в експлуатацію, здійснювати контроль функціонування, технічне та організаційне забезпечення робіт з діагностування та сервісного обслуговування основного та допоміжного обладнання галузі. • здатність проводити експериментальні дослідження в лабораторних та виробничих умовах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Професійно-оріентовані, спеціальні, фундаментальні, соціально-економічні та гуманітарні дисципліни передбачені навчальним планом відповідної спеціальності.
Короткий зміст навчальної програми: Визначається темою кваліфікаційної роботи: • дослідницька робота по вдосконаленню та побудові техпроцесів відповідних виробництв та складання машин і механізмів; • організаційно-технічне забезпечення експлуатації машинобудівних комплексів; • моделювання технічних систем; • проведення експериментальних досліджень в системах з об'єктами логічного обладнання; • застосування математичних методів планування та обробки результатів експериментів; • наукове обґрунтування ефективних систем експлуатації обладнання та їх оптимізація.
Методи та критерії оцінювання: Кваліфікаційна робота складається з пояснювальної записки та графічної частини. Завершена кваліфікаційна робота підлягає обов’язковому рецензуванню та публічному захисту перед екзаменаційною комісією у вигляді доповіді перед членами комісії та відповідей на запитання членів екзаменаційної комісії та присутніх на захисті. До складу екзаменаційної комісії входять голова та члени комісії. Головою комісії є фахівець з даної галузі, не працівник кафедри, як правило особа з керівного складу одного з профілюючих підприємств Львова. Членами комісії є працівники кафедри та консультанти з розділів пояснювальної записки кваліфікаційної роботи.
Рекомендована література: Література визначається темою кваліфікаційної роботи (підручники, посібники, конструкторська та технологічна документація, атласи конструкцій, довідники, Інтернет ресурси тощо).