Метрологічне забезпечення технологічних процесів

Спеціальність: Технології машинобудування
Код дисципліни: 7.131.03.E.023
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: канд.техн.наук, доцент Литвиняк Ярослав Мирославович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета викладання дисципліни - надання студентам теоретичних знань, формування навиків та розвиток здібності в забезпеченні їх фахової участі в якісному виборі та практичної реалізації методів і засобів технічного контролю при виконанні технологічних процесів на всіх стадіях механоскладального виробництва
Завдання: інтегральна компетентність ІНТ. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у прикладній механіці або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог загальні компетентності ЗК1. Здатність виявляти, ставити та вирішувати інженерно-технічні та науково-прикладні проблеми. ЗК2. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК7. Здатність спілкуватися іноземною мовою. фахові компетентності: ФК1. Здатність застосовувати відповідні методи і ресурси сучасної інженерії для знаходження оптимальних рішень широкого кола інженерних задач із застосуванням сучасних підходів, методів прогнозування, інформаційних технологій та з урахуванням наявних обмежень за умов неповної інформації та суперечливих вимог. ФК2. Здатність описати, класифікувати та змоделювати широке коло технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на глибокому знанні та розумінні теорій та практик механічної інженерії, а також знаннях суміжних наук. ФК4. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, знання та пояснення до фахівців і нефахівців, зокрема і в процесі викладацької діяльності. фахові компетентності спеціалізації: ФКС 2.2. Здатність організовувати технічний контроль та реалізацію метрологічного забезпечення технологічних процесів виготовлення виробів з необхідними показниками якості на машинобудівних підприємствах.
Результати навчання: Результати навчання: РН2. Розробляти і ставити на виробництво нові види продукції, зокрема виконувати дослідно-конструкторські роботи та/або розробляти технологічне забезпечення показників якості процесу виготовлення деталей і складання машин із врахуванням вимог Індустрії 4.0. РН10. Вести пошук необхідної інформації в науковотехнічній літературі, електронних базах та інших джерелах; засвоювати, оцінювати та аналізувати отриману інформацію із представленням результатів на науково-технічних конференціях і їх публікацією у науково-періодичних виданнях. РН12 Розробляти та застосовувати прогресивні інтегровані технології машинобудівного виробництва для забезпечення регламентованих характеристик якості деталей машин, їхніх експлуатаційних характеристик і показників надійності. Методи навчання і викладання: Лекції, практичні заняття, лабораторні заняття інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод. Самостійна робота – репродуктивний метод Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний контроль – виконання та захист лабораторних робіт, виконання розрахункової (контрольної) роботи, вивчення теоретичного матеріалу, тести, усне опитування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Іноземна мова за професійним спрямуванням. Інформаційні технології підготовки виробництва машинобудівного підприємства; Системи автоматизованого програмування для верстатів з ЧПК Кореквізити: Генеративні технології машинобудування; Виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студент набуває теоретичних та практичних знань і навиків із організації технічного контролю на машинобудівному підприємстві; основних засад технічного контролю в заготівельному, механоскладальному виробництві; конструктивних особливостей контрольних та вимірювальних приладів, методик проектування контрольного оснащення для машинобудівного виробництва; особливостей статистичної обробки результатів контролю та їх застосування для управління процесами виробництва виробів; оформлення технологічної документації для операцій технічного контролю; розробки нових засобів контролю для операцій контролю з врахуванням забезпечення раціональних техніко-економічних характеристик виробів, що виготовляються.
Опис: Управління якістю продукції та її метрологічне забезпечення. Контроль параметрів точності (якості) виробів заготівельного виробництва. Метрологічне забезпечення точності при механічній обробці. Метрологічне забезпечення якості виробів при виконанні складальних операцій. Контрольні та вимірювальні прилади та засоби механоскладального виробництва. Опрацювання результатів вимірювань. Застосування контрольно-вимірювальних засобів.
Методи та критерії оцінювання: Опис методів оцінювання рівня досягнення результатів навчання Поточний контроль: 1. Оцінювання засвоєння теоретичного матеріалу здійснюється за допомогою тестового контролю та усного опитування. 2. Захист звітів до лабораторних робіт проводиться в усній формі шляхом опитування за темою та методикою проведення лабораторної роботи. 3. Захист контрольної роботи виконаної за індивідуальним завданням проводиться в усній формі шляхом опитування за тематикою контрольної роботи.. Підсумковий контроль: Диференційований залік (залік – з оцінкою).
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти: Поточний контроль: 1. Засвоєння теоретичного матеріалу – 60 балів 2. Виконання, засвоєння теоретичного матеріалу, захист звітів з лабораторних робіт – 20 балів. 3. Засвоєння теоретичного матеріалу, захист звіту з контрольної роботи – 20 балів Разом за дисципліну – 100 балів Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 1. Оцінка за дисципліну відображається за 100 бальною шкалою і переводиться у 5-ти бальну національну шкалу. Шкала переводу балів в оцінки: (1 – 49) балів – оцінка незадовільно; (50 – 70) балів – оцінка задовільно; (71 – 87) балів – оцінка добре; (88 – 100) балів – оцінка відмінно. 2. Максимальна кількість балів за лабораторну роботу встановлюється за такими критеріями: відпрацювання лабораторної роботи, повне виконання поставлених завдань; оформлення звіту з лабораторної роботи згідно встановленого завдання та вимог до оформлення письмових звітів студентських робіт; захист звіту з лабораторної роботи методом усного опитування за темою та методикою проведення лабораторної роботи. Звіти виконаних лабораторних робіт повинні містити: титульний аркуш, мету лабораторної роботи, короткі теоретичні відомості, порядок виконання лабораторної роботи, необхідні схеми, рисунки, заповнені таблиці, розрахункові залежності з тлумаченням використовуваних величин, правильно виконані розрахунки, висновки та їх тлумачення за отриманими результатами. Максимальна кількість балів, відведених на кожну лабораторну роботу: Аналіз точності та стабільності технологічного процесу виготовлення виробів статистичним опрацюванням результатів контролю- 4 бали; Повірка універсальних засобів вимірювання. – 2 бали; Контроль шорсткості поверхні.- 2 бали; Контроль радіального та торцевого биття. - 4 бали; Вимірювання розмірів деталей на універсальних вимірювальних мікроскопах. - 4 бали; Контроль великих розмірів у машинобудуванні. - 4 бали; 3. Максимальна кількість балів за контрольну роботу встановлюється за такими критеріями: виконання поставлених завдань в повному обсязі; оформлення звіту з контрольної роботи згідно встановлених завдань та вимог до оформлення письмових звітів студентських робіт; захист звіту з контрольної роботи методом усного опитування за темою та методиками виконання. Звіт із виконаної контрольної роботи повинен складатися із титульного аркушу та трьох виконаних завдань (частин) та для кожного завдання містити: короткі теоретичні відомості, порядок методику виконання завдання, необхідні схеми, рисунки, заповнені таблиці, розрахункові залежності з тлумаченням використовуваних величин, правильно виконані розрахунки, висновки за отриманими результатами. Загальна кількість балів за контрольну роботу встановлюється сумуванням кількості балів отриманих за виконання та захист кожного із трьох завдань. Максимальна кількість балів, відведених на кожне завдання контрольної роботи: Розрахунок і проектування різевого калібра. – 7 балів; Розробка пристрою для контролю взаємного розташування поверхонь. – 7 балів; Встановлення контрольних операцій технологічного процесу. Оформлення технологічної документації для операцій контролю. – 6 балів. 3. Засвоєння теоретичного матеріалу студент повинен здійснити до початку семестрового контролю. 4. Студент отримує оцінку за дисципліну шляхом сумування його результатів за виконання та захист лабораторних робіт, розрахункової (контрольної) роботи, засвоєння теоретичного матеріалу.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Віртуальне навчальне середовище Національного університету «Львівська політехніка», дисципліна «Метрологічне забезпечення технологічних процесів». https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=880. 2. Вимірювання розмірів деталей на універсальних вимірювальних мікроскопах: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисциплін «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Метрологічне забезпечення технологічних процесів» студентами спеціальностей 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 274 «Автомобільний транспорт» всіх форм навчання. / Укладачі: Литвиняк Я.М., Сліпчук А.М. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019. – 20 с. 3. Аналіз точності та стабільності технологічного процесу виготовлення виробів статистичним опрацюванням результатів контролю. Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи з дисципліни «Метрологічне забезпечення технологічних процесів» студентами спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації 131.3 «Технології машинобудування» / Укл. Литвиняк Я.М. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2021. – 32 с. 4. Розрахунок і проектування різьбового калібру. Методичні вказівки для виконання практичних занять та контрольної роботи з дисципліни «Метрологічне забезпечення технологічних процесів» студентами спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації 131.3 «Технології машинобудування» / Укл. Литвиняк Я.М. , Кусий Я.М.– Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2021. – 32 с. 5. Розробка пристроїв для контролю відхилень взаємного розташування поверхонь. Методичні вказівки для виконання практичних занять та контрольної роботи з дисципліни «Метрологічне забезпечення технологічних процесів» студентами спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації 131.3 «Технології машинобудування» / Укл. Литвиняк Я.М., Кук А.М.– Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2021. – 12 с. 6. Вибір методів та засобів вимірювання для виконання контрольних операцій технологічного процесу виготовлення деталі. Оформлення технологічної документації. Методичні вказівки для виконання практичних занять та контрольної роботи з дисципліни «Метрологічне забезпечення технологічних процесів» студентами спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації 131.3 «Технології машинобудування» / Укл. Литвиняк Я.М. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2021. – 24 с. Рекомендована література Базова 1. Когут М.С. та ін. Основи взаємозамінності, стандартизації, сертифікації, акредитації та технічні вимірювання: Підручник / М.С.Когут, Н.М.Лебідь, О.В.Білоус, І.Є.Кравець. – Львів: Світ, 2010. – 528 с. 2. Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 624 с. 3. Бичківський Р.В., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація управління якістю і сертифікація. Навчальний посібник. – Львів. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 536 с. 4. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. Підручник. – К.: Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2003.-174 с. Допоміжна 1. Базієвський С.Д., Дмитришин В.В. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання . Підручник. – К.: Либідь, 2004. - 504 с. 2. Желязна А.О., Кирилович В.А. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань: Навч.посібник.-Житомир:ЖІТІ, 2002.- 616 с. 3. Кирилюк Ю.Є., Якимук Г.С. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. - К. Основа, 2003. – 218 с. 4. Литвиняк Я.М. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Практикум./ Я.М.Литвиняк, І.І.Юрчишин, А.М.Сліпчук. – Львів: Видавництво «Левада», 2022. – 201 с. Інформаційні ресурси 1. Віртуальне навчальне середовище Національного університету «Львівська політехніка», дисципліна «Метрологічне забезпечення технологічних процесів». https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=880.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).