Комп'ютерні технології в автомобілебудуванні

Спеціальність: Колісні та гусеничні транспортні засоби
Код дисципліни: 7.133.01.E.29
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автомобілебудування
Лектор: к.т.н., доц. Попович Віталій Васильвич
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати апаратне та програмне забезпечення проектувальних робіт в автомобілебудуванні, методи проектування та розрахунку вузлів та агрегатів колісних транспортних засобів; • вміти створити за допомогою програм тривимірного проектування модель кузова автобуса та провести її розрахунок.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи автоматизованого проектування • Комп’ютерний дизайн в автомобілебудуванні • Проектування кузовів та їх систем
Короткий зміст навчальної програми: Формування крайових умов статичної міцності. Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану каркасу при згині. Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану каркасу при крученні. Оптимізація структури каркасу кузова з умов рівноміцності. Розрахунок міцності кузова при перекиданні.
Методи та критерії оцінювання: • звіти з лабораторних робіт, РГР (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. САПР в автомобиле- и тракторостроении: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Ю.В.Деменьев, Ю.С.Щетинин; Под общ. ред. В.М.Шари-пова. ? М.: Издательский центр «Академия», 2004. ? 224 с. 2. САПР в автомобиле- и тракторостроении. Лабораторный практикум. / Ю.А.Дьячков ? Пенза: ПГУ, 2012 ? 164 с. 3. Д. Мюррей. Solid Works. Перевод с английского. – М.: «ЛОРИ», 2003.