Прикладна теорія автомобіля

Спеціальність: Колісні та гусеничні транспортні засоби
Код дисципліни: 7.133.01.E.18
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автомобілебудування
Лектор: д.т.н., доц. Горбай Орест Зенонович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати методику вибору основних параметрів автомобіля з врахуванням вимог до експлуатаційних властивостей, які вивчаються в даній дисципліні; методику розрахункового дослідження стійкості, керованості, прохідності, плавності руху автомобіля та його гальмівних властивостей; вплив конструктивних та експлуатаційних факторів на перелічені експлуатаційні властивості автомобіля. • вміти визначити основні параметри автомобіля в процесі його проектування; розрахувати показники стійкості, керованості, прохідності, плавності руху автомобіля та його гальмівних властивостей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Конструкція автомобілів і тракторів; • Теорія автомобілів і тракторів
Короткий зміст навчальної програми: Одновимірна динаміка автомобіля. Кінематика автомобіля. Динаміка автомобіля. Вібрації автомобіля. Оптимізація процесу гальмування автомобіля.
Рекомендована література: 1. Литвинов А.С., Фаробин Я.Е. Автомобили. Теория эксплуатационных свойств. – Москва: Машиностроение, 1989. – 237с. 2. Кошарний М.Ф. Основи механіки та енергетики автомобіля. – Київ: Вища школа, 1992. – 187с. 3. Reza N. Jazar. Vehicle Dynamics. Theory and Application. – Springe Science + Business Media, LLC. 2008 – 1022p.
Методи і критерії оцінювання: • Поточний контроль: письмові звіти з практичних занять, усне опитування (30%). • Підсумковий контроль (70%, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%).