Проектування автомобілів

Спеціальність: Колісні та гусеничні транспортні засоби
Код дисципліни: 7.133.01.E.31
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автомобілебудування
Лектор: д.т.н., доц. Горбай Орест Зенонович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати методику вибору основних параметрів автомобіля з врахуванням вимог до експлуатаційних властивостей, які вивчаються в даній дисципліні; методику розрахункового дослідження стійкості, керованості, прохідності, плавності руху автомобіля та його гальмівних властивостей; вплив конструктивних та експлуатаційних факторів на перелічені експлуатаційні властивості автомобіля. • вміти визначити основні параметри автомобіля в процесі його проектування; розрахувати показники стійкості, керованості, прохідності, плавності руху автомобіля та його гальмівних властивостей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Конструкція автомобілів і тракторів; • Теорія автомобілів і тракторів
Короткий зміст навчальної програми: Одновимірна динаміка автомобіля. Кінематика автомобіля. Динаміка автомобіля. Вібрації автомобіля. Оптимізація процесу гальмування автомобіля.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: письмові звіти з практичних занять, усне опитування (30%). • Підсумковий контроль (70%, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Литвинов А.С., Фаробин Я.Е. Автомобили. Теория эксплуатационных свойств. – Москва: Машиностроение, 1989. – 237с. 2. Кошарний М.Ф. Основи механіки та енергетики автомобіля. – Київ: Вища школа, 1992. – 187с. 3. Reza N. Jazar. Vehicle Dynamics. Theory and Application. – Springe Science + Business Media, LLC. 2008 – 1022p.

Проектування автомобілів (курсовий проект)

Спеціальність: Колісні та гусеничні транспортні засоби
Код дисципліни: 7.133.01.E.34
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобілебудування
Лектор: к.т.н., доц. Попович Віталій Васильович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати загальні принципи проектування та компоновки автомобіля, методи встановлення навантажувальних режимів автомобілів в залежності від їх типу та умов експлуатації, методики розрахунку та основні конструктивні вирішення агрегатів та систем автомобіля, етапи створення нової автомобільної техніки. • вміти аналізувати варіанти конструктивних рішень з метою їх порівняльної оцінки і можливості застосування, проводити інженерні розрахунки агрегатів і систем автомобілів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Конструкція автомобілів і тракторів; • Конструювання і розрахунок автомобілів.
Короткий зміст навчальної програми: Компонування автомобілів і автобусів. Розрахункові режими динамічних навантажень, що діють на автомобіль. Забудова двигуна і систем. Забудова і розрахунок трансмісії. Забудова і розрахунок кермового та гальмового приводу.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%, контрольний захід, залік) креслення і пояснювальна записка: усна форма (100%)
Рекомендована література: 1. Крайник Л.В., Свинарчук О.В. та інш. Комплексна розробка і організація нових виробництв сучасного покоління автобусів та тролейбусів. Львів, 2011– 245 с. 2. Автомобили Конструкции, конструирование и расчет трансмисий. /Под ред. А.И.Гришкевича.-Минск: Вышейшая школа, 1985.– 240 с. 3. Лукин П.П., Гаспарянц Г.Л., Родионов В.Ф. Конструирование и расчет автомобиля. –М.: Машиностроение, 1984.– 376 с