САПР в автомобілебудуванні

Спеціальність: Колісні та гусеничні транспортні засоби
Код дисципліни: 7.133.01.E.20
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобілебудування
Лектор: к.т.н., доц. Попович Віталій Васильович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати апаратне та програмне забезпечення проектувальних робіт в автомобілебудуванні, методи проектування вузлів та агрегатів колісних транспортних засобів; • вміти створити за допомогою програм тривимірного проектування створювати деталі та вузли двигуна, трансмісії, систем гальмового та кермового керування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи автоматизованого проектування; • Конструювання і розрахунок автомобілів; • Комп’ютерний дизайн в автомобілебудуванні.
Короткий зміст навчальної програми: Автоматизовані систем у автомобілебудуванні. Тривимірне геометричне моделювання. Моделювання основних конструктивних елементів деталей автомобіля. Системи керування даними про виріб. Стандарти обміну даними між системами САПРу. Електронна документація. Спеціальне устаткування.
Рекомендована література: 1. САПР в автомобиле- и тракторостроении: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Ю.В.Деменьев, Ю.С.Щетинин; Под общ. ред. В.М.Шарипова. М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 224 с. 2. САПР в автомобиле- и тракторостроении. Лабораторный практикум. / Ю.А.Дьячков Пенза: ПГУ, 2012 - 164 с. 3. Д. Мюррей. Solid Works. Перевод с английского. – М.: «ЛОРИ», 2003
Методи і критерії оцінювання: • звіти з лабораторних робіт, РГР, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)