Економіка і управління підприємством

Спеціальність: Колісні та гусеничні транспортні засоби
Код дисципліни: 7.133.01.O.4
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: ст.викл. Калиновська Н.Л.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: сутність використовуваних на вітчизняних підприємствах систем та методів планування, обліку кадрів, оплати праці, основ фінансового менеджменту на підприємствах сфери телекомунікацій; методи аналізу фінансового стану підприємства, ефективності використання трудових і фінансових ресурсів тощо. вміти: проводити розрахунки щодо визначення доходів, визначення ефективності капітальних вкладень, оцінки економічної ефективності виробництва; моделювати схеми розвитку підприємства сфери телекомунікацій в ринкових умовах; здійснювати оцінку ефективності діяльності підприємств галузі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Менеджмент та маркетинг - кореквізит: Інтелектуальна власність
Короткий зміст навчальної програми: Економічна характеристика галузі. Види та типи підприємств галузі телекомунікацій. Виробничі фонди підприємств, структура і методи оцінювання. Знос і амортизація основних фондів. Оборотні засоби, їх склад, структура і основи нормування. Склад і структура кадрів підприємства. Розрахунок і облік руху кадрів. Сутність, значення і планування продуктивності праці. Сутність собівартості продукції підприємств. Склад та класифікація витрат. Калькуляція собівартості. Доходи та прибутки підприємств. Капітальні вкладення (інвестиції), склад, структура, джерела фінансування. Оцінювання економічної ефективності капітальних вкладень у підприємства галузі.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): самостійні роботи, індивідуальні завдання, усне опитування; - підсумковий контроль (70% екзамен): тестування (50%), усна відповідь (20%)
Рекомендована література: 1. Аудит : підручник / [О. А. Петрик, В. О. Зотов, Б. В. Кудрицький та ін.] ; за заг. ред. О. А. Петрик ; [редкол.: В. І. Єфіменко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 499 с. 2. Грибик І.І.Економіка та управління підприємством: теорія і практика: навч. Посібн./ І.І.Грибик, Т.В. Кулініч, Н.В. Смолінська, Н.О.Шпак, В.Я. Гавран –Львів:Вид-во НУ «ЛП», 2014. – 428с. 3. Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: еheory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 377 с. 4. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: підручник. – К.: «Академвидав», 2003. – 416 с.Кузьмін О. Є. та ін. Економіка інноваційного підприємства / О.Є. Кузьмін, І.Н. Пащенко, Л.І. Чернобай, АО. Босак. Львів: Видавництво Львівської політехніки, – 2009.- 456с. 5. Планування діяльності підприємств: навчальний посібник. [видання друге, доповнене і перероблене] / Н.П. Резнік, О.О. Непочатенко, Л.В. Транченко, О.М. Транченко, Р.І. Лопатюк. – К. : КиМУ, 2014. – 448 с.