Автоматика

Спеціальність: Колісні та гусеничні транспортні засоби
Код дисципліни: 7.133.01.O.5
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобілебудування
Лектор: д.т.н., проф. Крайник Любомир Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати принципи функціювання і діагностики основних автоматичних систем двигунів, трансмісії, гальм, підвіски, основні напрями і перспективи розвитку автоматичних систем, основні положення теорії автоматичного правління. • вміти проводити необхідні розрахунки по вивченню програми роботи автоматичних систем автомобілів. • розробляти функціональні схеми систем автоматичного регулювання і управління
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Конструкція автомобілів і тракторів; • Конструкція та динаміка ДВЗ
Короткий зміст навчальної програми: Автоматичні системи двигунів внутрішнього згоряння. Автоматичні трансмісії. Системи автоматизації шасі. Автоматизація гальм. Автоматика підвіски. Перспективи розвитку автоматичних систем. Автоматика в процесі експлуатації і ремонту автомашин.
Рекомендована література: 1. Соснин Д. А. Автроника. Электрооборудование и системы бортовой автоматики современных легкових автомобилей; Учебное пособие. М.: СОЛОН – Р, 2001, 27с. 2. Аврамов В.П., Александров Б.Е.. Основи автоматики транспортних машин. – Київ.: Вища школа, 1988. – 212с. 3. Шипилевский Г.Б. "Электронное оборудование тракторов" М. МГТУ "МА-МИ" 2000 г.
Методи і критерії оцінювання: • Поточний контроль практичні заняття, усне опитування (30%); • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)