Комп'ютерні технології у ливарному виробництві

Спеціальність: Металургія
Код дисципліни: 7.136.01.O.4
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Матеріалознавство та інженерія матеріалів
Лектор: А.М. Тростянчин, доцент, к.т.н.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання сучасного програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання процесів в галузі ливарного виробництва. 2. Розуміння переваг та недоліків основних програмних продуктів, які використовуються на підприємствах металургійної галузі. 3. Знання алгоритму вибору оптимального матеріалу для виготовлення виливка з використанням спеціалізованого програмного забезпечення CES Edu Pack. 4. Здатність створити 3D модель виливка та ливарної оснастки з використанням програмного продукту PTC Creo Parametric. 5. Здатність змоделювати процес затвердівання виливка залежно від матеріалу, способу лиття та його технологічних параметрів з використанням програмного продукту NovaFlow & Solid. 6. Здатність змоделювати та проаналізувати причини появи ливарних дефектів, запропонувати заходи запобігання їх появ
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Нарисна геометрія та інженерна графіка Технологія конструкційних матеріалів Основи автоматизованого проектування Теоретичні основи ливарного виробництва Технологія ливарної форми Супутні дисципліни: Організація інженерних проектів в металургії Багатоопераційні технології ливарного виробництва Адитивні технології в ливарному виробництві
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Комп’ютерні технології у ливарному виробництві» знайомить студентів з сучасними методами та засобами комп’ютерного моделювання процесів ливарного виробництва і є частиною підготовки магістрів спеціальності 136 «Металургія». Вивчаючи дисципліну студенти пізнають переваги та недоліки найбільш широко використовуваних програмних продуктів, які найбільш широко використовуються на практиці, а також набувають практичних навиків застосування спеціалізованого програмного забезпечення для вибору матеріалу та технології виготовлення виливка, створення 3D моделей виливків та ливарної оснастки, моделювання процесів затвердівання виливків та утворення ливарних дефектів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: усне та письмове опитування, виконання та захист лабораторних робіт (50%). Екзаменаційний контроль: письмово-усна форма (50%).
Рекомендована література: 1. Кунву Ли. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – СПб.: Питер. – 2004. – 560 с. 2. Michael Ashby, Hugh Shercliff and David Cebon. Materials, Engineering, Science, Processing and Design / Elsevier Science & Technology. – 2007. – 514 p. 3. Пустюльга С.І., Гандзюк М.О., Булік Ю.В. Основи проектування в Рrо/ENGINEER: Навчальний посібник. – Луцьк: Редакційно видавничий відділ ЛНТУ, 2012. – 281с. 4. Creo Parametric. Базовый курс обучения: Конспект лекций. К., Инженерная компания технополис. – 2013. – 109 с. 5. 1. Michael F. Ashby. Materials Selection in Mechanical Design (Fourth Edition). – Elsevier Science & Technology. 2011. – 646 p. 6. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки: навчальний посібник. / [Дусанюк Ж. П.,Шиліна О. П., Репінський С. В. та ін.] – Вінниця: ВНТУ, 2009. –199 с. 7. Інженерна графіка. Комп’ютерна графіка. Михайленко В.Є. - Київ, Каравела, 2002. – 330 с.

Комп'ютерні технології у ливарному виробництві (курсова робота)

Спеціальність: Металургія
Код дисципліни: 7.136.01.O.5
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Матеріалознавство та інженерія матеріалів
Лектор: А.М. Тростянчин, доцент, к.т.н.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання сучасного програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання процесів в галузі ливарного виробництва. 2. Розуміння переваг та недоліків основних програмних продуктів, які використовуються на підприємствах металургійної галузі. 3. Знання алгоритму вибору оптимального матеріалу для виготовлення виливка з використанням спеціалізованого програмного забезпечення CES Edu Pack. 4. Здатність створити 3D модель виливка та ливарної оснастки з використанням програмного продукту PTC Creo Parametric. 5. Здатність змоделювати процес затвердівання виливка залежно від матеріалу, способу лиття та його технологічних параметрів з використанням програмного продукту NovaFlow & Solid. 6. Здатність змоделювати та проаналізувати причини появи ливарних дефектів, запропонувати заходи запобігання їх появи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Нарисна геометрія та інженерна графіка Технологія конструкційних матеріалів Основи автоматизованого проектування Теоретичні основи ливарного виробництва Технологія ливарної форми Супутні дисципліни: Організація інженерних проектів в металургії Багатоопераційні технології ливарного виробництва Адитивні технології в ливарному виробництві
Короткий зміст навчальної програми: Виконання курсової роботи «Комп’ютерні технології у ливарному виробництві» передбачає закріплення у студентів теоретичних знань та практичних навиків стосовно можливостей застосування сучасних систем автоматизованого проектування для раціонального вибору матеріалу, технології виготовлення виливків, створення 3D моделей виливків та ливарної оснастки, моделювання процесів затвердівання виливків та утворення ливарних дефектів. Виконуючи курсову роботу студенти закріплюють практичні навики роботи з нормативною науково-технічною документацією, модулем CES EduPak спеціалізованого матеріалознавчого програмного продукту компанії Granta Design, програмного забезпечення Ptc Creo Parametric та NovaFlow & Solid.
Методи та критерії оцінювання: Залік. Захист курсової роботи: 1. Обґрунтування вибору матеріалу та технології виготовлення виливка – 10 балів. 2. Створення 3D моделі виливка та ливарної оснастки – 20 балів. 3. Моделювання процесу затвердівання виливка – 20 балів. 4. Аналіз причин утворення ливарних дефектів та внесення пропозицій щодо їх усунення – 20 балів.
Рекомендована література: 1. Кунву Ли. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – СПб.: Питер. – 2004. – 560 с. 2. Michael Ashby, Hugh Shercliff and David Cebon. Materials, Engineering, Science, Processing and Design / Elsevier Science & Technology. – 2007. – 514 p. 3. Вимоги до виконання випускних кваліфікаційних робіт: Методичні вказівки для студентів денної та дистанційної форм навчання спеціальностей 7(8).090101 «Прикладне матеріалознавство» й 7(8).070203 «Прикладна фізика» / Укл. Швачко С.Г. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 28 с. 4. Пустюльга С.І., Гандзюк М.О., Булік Ю.В. Основи проектування в Рrо/ENGINEER: Навчальний посібник. – Луцьк: Редакційно видавничий відділ ЛНТУ, 2012. – 281с. 5. Creo Parametric. Базовый курс обучения: Конспект лекций. К., Инженерная компания технополис. – 2013. – 109 с.