Багатоопераційні технології ливарного виробництва

Спеціальність: Металургія
Код дисципліни: 7.136.01.O.1
Кількість кредитів: 6.50
Кафедра: Матеріалознавство та інженерія матеріалів
Лектор: О.В. Білоус, доцент, к.т.н.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1.Вивчити фізичну суть багатоопераційних технологій отримання заготовок литтям. 2.Навчитися аналізувати і обирати за техніко-економічними критеріями оптимальні методи поліпшення функціональних характеристик вилитих виробів, підвищення їх довговічності та надійності. 3.Навчитися використовувати системні підходи для визначення впливу технологічних процесів лиття на експлуатаційні властивості залишкового ресурсу ливарної продукції і пошкоджуваність виливків. 4.Оцінювати, інтерпретувати вихідні дані для створення нових технологій та виробів. 5.Кваліфіковано приймати технічні рішення для забезпечення високої продуктивності технологічних установок, прогнозувати вплив рівних чинників на структуру й властивості конструкційних матеріалів прогнозувати надійність на довговічність створених матеріалів під час експлуатації виробів. 6.Реалізовувати ефективне використання природних ресурсів. 7.Створювати екологічно чисті виробництва.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Вища математика; Фізика; Хімія; Матеріалознавство; Термічна обробка; Поверхнева обробка і відновлення виробів. Супутні дисципліни: Моделювання та оптимізація структури і властивостей матеріалів; Деградація і надійність матеріалів; Принципи створення сплавів; Трибологія та зносотривкі матеріали; Сталеве лиття; Лиття з кольорових металів і сплавів.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна висвітлює фізичні і фізико-хімічні основи багатоопераційних технологій ливарного виробництва. Знайомить із принциповими схемами обладнання для їх реалізації. Характеризує можливість управління структурно-фазовим станом окремих об’ємів виливів під час використання багатоопераційних технологій лиття. Висвітлює основні технологічні переваги суміщення операцій процесів лиття для отримання литих заготовок із підвищеними експлуатаційними властивостями.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: усне та письмове опитування, виконання та захист лабораторних і практичних робіт(40%). Екзаменаційний контроль: письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Федоров Г.Є. Стальное литье. Литейное производство / Г.Е.Федоров, М.М. Яшинский, Е.А. Платонов, Р.В. Лютый. – К.: НТТУ «КПИ», ПАО «Випол», 2013. – 896. 2. Мещерякова Т.М. Матеріалознавство: підручник / Т.М. Мещерякова, Р.А. Яцюк, О.А. Кузін, М.О. Кузін. – Дрогобич: Коло,2015. – 400 с. 3. Кузін О.А., Яцюк Р.А. Металознавство та термічна обробка металів. Підручник. – К.: Основа,2005. – 324 с. 4. Макаревич О.П., Федоров Г.Є., Платонов Є.О. Виробництво виливків із спеціальних сталей. – К.: Видавництво НТУУ «КПІ», 2005. – 712 с. 5. Специальные способы литья: Справочник / В.А.Ефимов, Г.А. Анисович, В.Н. Бабич и др. Под общ. Ред. В.А. Ефремова. – М.: Машиностроение, 1991. – 436 с. 6. Производство стальных отливок / Козлов Л.Я., Колокольцев В.М., вдовин К.Н. и др. – М.: МИСИС, 2005. – 351 с. 7. Солнцев Ю.П., Андреев А.К., Гречин Р.И. Литейные хладостойкие стали. – М.: Металлургия, 1991. – 176 с .